ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

1.3.3. Sisu

C I    Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

Siia kuuluvad järgmised aktid:

resolutsioonid (nt Euroopa Parlamendi (muud kui seadusandlikud) resolutsioonid, nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioonid, nõukogu resolutsioonid, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioonid, Euroopa Regioonide Komitee resolutsioonid);
soovitused (nt Euroopa Parlamendi soovitused nõukogule, nõukogu soovitused, komisjoni soovitused, Euroopa Keskpanga soovitused);
arvamused, mille esitamine ei ole kohustuslik (nt nõukogu arvamused, komisjoni arvamused, Euroopa Keskpanga arvamused, kontrollikoja arvamused, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamused, Euroopa Regioonide Komitee arvamused, Euroopa Andmekaitseinspektori arvamused).

Iga aktiliigi siseselt liigitatakse aktid omakorda need vastu võtnud institutsioonide avaldamise järjekorras (vt punkti 3.4.2).

C II    Teatised

Siia kuuluvad järgmised aktid:

institutsioonidevahelised kokkulepped (k.a neid kokkuleppeid muutvad otsused); institutsioonid otsustavad avaldada need kas L-seerias või C-seerias, sõltuvalt nende kontekstist, käsitlusalast ja mõjust;
ühisdeklaratsioonid;
Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste teatised (nt teatavad Euroopa Parlamendi otsused, nõukogu teatised, komisjoni otsused, komisjoni teatised, ühtsed põllukultuuride sordilehed, kombineeritud nomenklatuuri (CN) selgitavad märkused, kombineeritud nomenklatuuri ühtne kohaldamine, teatatud koondumiste aktsepteeringud, eelteatised koondumiste kohta, riigiabi lubamised, haldusüksuste otsused, menetluste algatamised jne).

Iga aktiliigi siseselt liigitatakse aktid omakorda need vastu võtnud institutsioonide avaldamise järjekorras (vt punkti 3.4.2).

C III    Ettevalmistavad aktid

Siia kuuluvad järgmised aktid:

liikmesriikide algatused;
institutsioonide, organite ja asutuste ettevalmistavad aktid (nt Euroopa Parlamendi seisukohad ja seadusandlikud resolutsioonid; nõukogu seisukohad; Euroopa Keskpanga arvamused, mille esitamine on kohustuslik, ja soovitused; kontrollikoja arvamused, mille esitamine on kohustuslik; Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamused, mille esitamine on kohustuslik; Euroopa Regioonide Komitee arvamused, mille esitamine on kohustuslik; jm).

Iga aktiliigi siseselt liigitatakse aktid omakorda need vastu võtnud institutsioonide avaldamise järjekorras (vt punkti 3.4.2).

C IV    Teave

Siia kuuluvad järgmised aktid:

teave Euroopa Liidu institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt (nt nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate avaldused, nõukogu aktid, nõukogu otsused, nõukogu aastaaruanded, erinevate institutsioonide ja organite eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanded, Euroopa Parlamendi osaistungjärkude protokollid, Euroopa Parlamendi otsused, komisjoni otsused, komisjoni teatised, euro vahetuskursid, müügilubasid käsitlevate Euroopa Liidu otsuste kokkuvõtted, Euroopa Liidu Kohtu kohtunike määramised, kontrollikoja aastaaruanded, kontrollikoja aruanded, Euroopa Keskpanga rakendatavad intressimäärad, komisjoni sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsused, teave asutustelt, asutuste töökorrad);
teave liikmesriikidelt (nt liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, avaliku teenindamise kohustused, liikmesriikide kohtute kohtuotsuste väljavõtted, ELi kaubavarude kokkuvõtted, siseriiklikud menetlused, toodete loetelud, teavitamiskorrad, teavitatud organite nimekirjad, riigiabi, turuleviimise teated jne);
Euroopa Majanduspiirkonda käsitlev teave (kõigepealt institutsioonide teave (EMP ühiskomitee, EFTA järelevalveamet, EFTA riikide alaline komitee) ning seejärel EMP ja EFTA liikmesriikide teave);
teave kolmandatelt riikidelt.

Iga aktiliigi siseselt liigitatakse aktid omakorda need vastu võtnud institutsioonide avaldamise järjekorras (vt punkti 3.4.2).

C V    Teated

Siia kuuluvad järgmised aktid:

haldusmenetlused (nt konkursiteated, ametissenimetamised, vabad ametikohad, konkursikutsed, kandideerimise kutsed, pakkumismenetluste teadaanded, avalike konkursside juhendid, reservnimekirjad jne);
kohtumenetlused (Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjade teatised, EFTA kohtu kohtuasjade teatised jne);
ühise kaubanduspoliitika rakendamisega seotud menetlused (arvamused dumpinguvastaste menetluste kohta, ettepanekud kaebuste menetluse lõpetamiseks, teated subsiidiumivastaste menetluste algatamise kohta, teated tasakaalustavate meetmete kohta jne);
konkurentsipoliitika rakendamisega seotud menetlused (riigiabi, eelteatised koondumiste kohta, liikmesriikide valitsuste teadaanded, kaebuste kättesaamise tõendid jne);
muud aktid (nt teatised loetellu kantud isikutele, rühmitustele ja üksustele, taotluste avaldamised, spetsifikaatide koonddokumentide avaldamised, avaliku arutelu teadaanded, pakkumismenetluse teatised, teadaanded liikmesriikide taotluste kohta jne).

Iga aktiliigi siseselt liigitatakse aktid omakorda need vastu võtnud institutsioonide avaldamise järjekorras (vt punkti 3.4.2).

NB!
Ratifitseerimata ja konsolideeritud aluslepingud ning aluslepingute parandused avaldatakse C-seerias ilma ühegi rubriigi alla paigutamata.
Viimati uuendatud: 25.9.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg