ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

9.1.4. Διευθύνσεις στα κράτη μέλη: παρουσίαση και παραδείγματα

Στο παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας πολύγλωσσος κατάλογος. Οι αναγραφόμενες διευθύνσεις αναφέρονται μόνο ως παράδειγμα παρουσίασης και τα στοιχεία δεν πρέπει να θεωρηθούν τρέχοντα. Για τα τρέχοντα στοιχεία (οδός, αριθμός, τηλέφωνο κ.λπ.), ανατρέξτε σε κάποια ενημερωμένη πηγή.

Βέλγιο

Commission européenne
Représentation en Belgique
Rue Archimède 73
1000 Bruxelles
BELGIQUE

Tél. +32 22953844
Fax +32 22950166

Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Archimedesstraat 73
1000 Brussel
BELGIË

Tel. +32 22953844
Fax +32 22950166

Βουλγαρία

Европейска комисия
Представителство в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Тел. +359 29335252
Факс +359 29335233

European Commission
Representation in Bulgaria
Moskovska 9
1000 Sofia
BULGARIA

Tel. +359 29335252
Fax +359 29335233

Τσεχία

Evropská komise
Zastoupení v Česku
Pod Hradbami 17
160 00  Praha 6
ČESKO

Tel. +420 224312835
Fax +420 224312850

Poštovní adresa:

PO Box 192
160 41  Praha 6
ČESKO

Δανία

Europa-Kommissionen
Repræsentation i Danmark
Højbrohus
Østergade 61
1004 København K
DANMARK

Tlf. +45 33144140
Fax +45 33111203

Γερμανία

Europäische Kommission
Vertretung in Berlin
Unter den Linden 78
10117 Berlin
DEUTSCHLAND

Tel. +49 302280-2000
Fax +49 302280-2222

Εσθονία

Euroopa Komisjon
Esindus Eestis
Kohtu 10
10130 Tallinn
EESTI/ESTONIA

Tel +372 6264400
Faks +372 6264439

Ιρλανδία

An Coimisiún Eorpach
Ionadaíocht in Éirinn
Áras na hEorpa
12-14 Sráid an Mhóta Íochtar
Baile Átha Cliath 2
D02 W710
ÉIRE

Teil. +353 16341111
Facs +353 16341112

European Commission
Representation in Ireland
Europe House
12-14 Lower Mount Street
Dublin 2
D02 W710
IRELAND

Tel. +353 16341111
Fax +353 16341112

Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Τηλ. +30 2107251000
Φαξ  +30 2107244620

European Commission
Representation in Greece
Vassilissis Sofias 2
106 74 Athens
GREECE

Tel. +30 2107251000
Fax +30 2107244620

Ισπανία

Comisión Europea
Representación en España
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
Madrid
ESPAÑA

Tel. +34 914315711
Fax +34 915760387

Γαλλία

Commission européenne
Représentation en France
288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
FRANCE

Tél. +33 140633800
Fax +33 145569417/18/19

Κροατία

Europska komisija
Predstavništvo u Hrvatskoj
Ulica Augusta Cesarca 2
HR-10000 Zagreb
HRVATSKA

Tel. +385 14691300
Faks +385 14627499

Ιταλία

Commissione europea
Rappresentanza in Italia
Via IV Novembre 149
00187 Roma RM
ITALIA

Tel. +39 06699991
Fax +39 066791658

Κύπρος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Τηλ. +357 22817770
Φαξ +357 22768926

European Commission
Representation in Cyprus
Iris Tower, 8th Floor
Agapinor Street 2
1076 Nicosia
CYPRUS

Tel. +357 22817770
Fax +357 22768926

Λετονία

Eiropas Komisija
Pārstāvniecība Latvijā
Jēkaba kazarmas
Torņu iela 4–1C
Rīga, LV-1050
LATVIJA

Tālr. +371 7325270
Fakss +371 7325279

Λιθουανία

Europos Komisija
Atstovybė Lietuvoje
Naugarduko g. 10
LT-01141 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 52313191
Faks. +370 52313192

Λουξεμβούργο

Commission européenne
Représentation au Luxembourg
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tél. +352 4301-1
Fax +352 4301-34433

Office des publications
de l’Union européenne
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Ουγγαρία

Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete
Budapest
Bérc u. 23.
1016
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 12099700
Fax +36 14664221

Μάλτα

Il-Kummissjoni Ewropea
Rappreżentanza ta’ Malta
Dar l-Ewropa
254, Triq San Pawl
Valletta
VLT 1215
MALTA

European Commission
Representation in Malta
Dar l-Ewropa
254, Triq San Pawl
Valletta
VLT 1215
MALTA

Tel. +356 2342500
Faks +356 21344897

Κάτω Χώρες

Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland
Korte Vijverberg 5
2513 AB  Den Haag
NEDERLAND

Tel. +31 703135300
Fax +31 703646619

Αυστρία

Europäische Kommission
Vertretung in Österreich
Kärntnerring 5-7
1010 Wien
ÖSTERREICH

Tel. +43 151618-0
Fax +43 15134225

Πολωνία

Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
POLSKA/POLAND

Tel. +48 225568989
Faks +48 225568998

Πορτογαλία

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet 1-10.°
1069-068 Lisboa
PORTUGAL

Tel. +351 213509800
Fax +351 213509801/02/03

Ρουμανία

Comisia Europeană
Reprezentanţa din România
Str. Jules Michelet nr. 18, sector 1
010463 Bucureşti
ROMÂNIA

Tel. +40 212035400
Fax +40 212128808

Σλοβενία

Evropska komisija
Predstavništvo v Sloveniji
Trg republike 3/XI
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Tel. +386 14251303
Faks +386 14252085

Σλοβακία

Európska komisia
Zastúpenie Slovensko
Panská 3
811 01 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 254431718
Fax +421 254432972

Φινλανδία

Euroopan komissio
Suomen-edustusto
Pohjoisesplanadi 31
FI-00100 Helsinki
SUOMI/FINLAND

P. +358 96226544
F. +358 9656728

Europeiska kommissionen
Representationen i Finland
Norra esplanaden 31
FI-00100 Helsingfors
FINLAND

Tfn +358 96226544
Fax +358 9656728

Σουηδία

Europeiska kommissionen
Representationen i Sverige
Regeringsgatan 65, 6 tr.
Box 7323
SE-103 90 Stockholm
SVERIGE

Tfn +46 856244411
Fax +46 856244412

Άλλες πιθανές μορφές παρουσίασης (Βέλγιο και Φινλανδία)

Βέλγιο

Commission européenne/
Europese Commissie
Rue Archimède/Archimedesstraat 73
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Tél./tel. +32 22953844
Fax +32 22950166

Φινλανδία

Akateeminen Kirjakauppa /
Akademiska Bokhandeln
Pohjoisesplanadi 39 /
Norra esplanaden 39
PL/PB 128
FI-00101 Helsinki/Helsingfors
SUOMI/FINLAND

P./tfn +358 96226544
F./fax +358 9656728

Σημείωση:

Οι παραπάνω τηλεφωνικοί αριθμοί παρατίθενται σύμφωνα με τον τύπο των διεθνών κλήσεων. Για τις εθνικές κλήσεις, πρέπει να ακολουθούνται τα πιο πρόσφατα πρότυπα του οργανισμού τηλεφωνικών επικοινωνιών της εκάστοτε χώρας. Τα πρότυπα αυτά ποικίλλουν μεταξύ των χωρών και εξελίσσονται συνεχώς, γεγονός που καθιστά άσκοπη την αναφορά και επικαιροποίησή τους εδώ. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν:

τη χρήση ενός ή περισσότερων πρόσθετων αριθμών σε ορισμένες χώρες (π.χ. 0 στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 06 στην Ουγγαρία),
την προσθήκη του κωδικού πόλης όταν ο καλών δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη πόλη (π.χ. Λιθουανία),
την προσθήκη του μηδενός (0) όταν ο καλών δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη αστική ζώνη,
τη χρήση συμπληρωματικών κωδικών για τους εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών, και
τη φορητότητα του τηλεφωνικού αριθμού (που καθιστά περιττό τον κωδικό περιοχής και αδιάφορο τον παράγοντα του τόπου).
Τελευταία ενημέρωση: 25.2.2022
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα