ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

3.3. Τροποποιητικές διατάξεις

3.3.1. Τροποποιήσεις εντός του κειμένου

1. Όταν αντικαθίσταται ολόκληρο το άρθρο μιας πράξης, το νέο κείμενο αρχίζει με τον προσδιορισμό του άρθρου, τίθεται εντός εισαγωγικών και στοιχίζεται στο αριστερό περιθώριο:

Το άρθρο 3 της απόφασης 2001/689/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων “πλυντήρια πιάτων”, καθώς και οι αντίστοιχες απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν μέχρι τις 28 Αυγούστου 2009.».

Σημείωση:
Στα ελληνικά, το κείμενο του καινούργιου άρθρου ακολουθείται από σημεία στίξης μετά το τέλος των εισαγωγικών, ανεξάρτητα από τη στίξη πριν από τα εισαγωγικά.

2. Όταν η τροποποίηση αφορά υποδιαίρεση του άρθρου που φέρει αριθμητική ή άλλη ένδειξη (παράγραφος, σημείο, στοιχείο, περίπτωση κ.λπ.), το νέο κείμενο αρχίζει με εισαγωγικά και ακολουθεί η ένδειξη (αριθμός, γράμμα, μεγάλη παύλα) της παραγράφου, του σημείου, του στοιχείου, της περίπτωσης κ.λπ.:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 409/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)
Στο άρθρο 3, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ζ)
ως “μορφή μεταποίησης” νοείται ο τρόπος με τον οποίο έχουν διατηρηθεί οι ιχθύες (εάν είναι νωποί, νωποί-παστοί ή κατεψυγμένοι).».
2)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι κοινοτικοί συντελεστές μετατροπής που προβλέπονται στα παραρτήματα II, III και IV εφαρμόζονται για τη μετατροπή του βάρους μεταποιηθέντων ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων.».

Εάν αντικαθίσταται μόνο το πρώτο εδάφιο μιας παραγράφου, δεν αναφέρεται ο αριθμός της παραγράφου στο νέο κείμενο:

3)

Στο άρθρο 28 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από την Επιτροπή, από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (“ύπατος εκπρόσωπος”) ή από κράτος μέλος, και δυνάμενη να έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, πρέπει να συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο και από την αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4.».

3. Όταν πρόκειται για υποδιαίρεση που δεν φέρει αριθμητική ή άλλη ένδειξη, ακολουθείται η εξής πρακτική:

1)

Στο άρθρο 19, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, οι επιστημονικοί σύμβουλοι του σώματος συμβούλων και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στις συνεδριάσεις των επιτροπών, στα θεματικά εργαστήρια, στις ομάδες εργασίας και σε άλλες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή, καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως εισηγητές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ.».

7)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι παραγωγοί καταβάλλουν, πριν από την 1η Ιουνίου που έπεται της σχετικής περιόδου εμπορίας, ποσό ίσο με 500 ευρώ ανά τόνο για τις ποσότητες ζάχαρης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) για τις οποίες δεν μπορούν να παράσχουν στο κράτος μέλος επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ραφινάρισμα πραγματοποιήθηκε για βάσιμους και εξαιρετικούς τεχνικούς λόγους.».

4. Όταν αντικαθίσταται περίοδος μιας υποδιαίρεσης, ακόμα και αν είναι η πρώτη περίοδος παραγράφου, η χαρακτηριστική ένδειξη της υποδιαίρεσης δεν επαναλαμβάνεται:

γ)

Στην παράγραφο 4, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επί κοινοτικού αλιευτικού σκάφους σοβαρή παράβαση, όπως ορίζεται στο τμήμα I παράγραφος 1 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009, το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι, μετά την επιθεώρηση, το αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία του παύει κάθε αλιευτική δραστηριότητα.».

Όταν η τροποποίηση αφορά μέρος μιας περιόδου (έκφραση, λέξη κ.λπ.), η εν λόγω τροποποίηση γράφεται σε μία μόνο σειρά:

Στο άρθρο 7 της απόφασης 2005/692/ΕΚ, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2010» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Ιουνίου 2012».
Σημείωση:
Για λόγους σαφήνειας και για την αποφυγή προβλημάτων μετάφρασης, η αντικατάσταση ολόκληρων άρθρων, παραγράφων, σημείων, στοιχείων ή περιπτώσεων πρέπει να προτιμάται από την παρεμβολή ή την απάλειψη περιόδων ή τμημάτων περιόδων. Όταν, αντιθέτως, πρόκειται απλώς για την αλλαγή μιας ημερομηνίας ή μιας έκφρασης, τροποποιείται μόνον η σχετική ημερομηνία ή έκφραση.

5. Η εισαγωγική φράση ποικίλλει ανάλογα με το αν υπάρχουν μία ή περισσότερες τροποποιήσεις:

α)
εάν υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις, η εισαγωγική φράση έχει ως εξής:
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 τροποποιείται ως εξής:
1)
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α)
…·
β)
…·
2)
το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
α)
η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:
i)
…·
ii)
…·
β)
εάν υπάρχει μία μόνο τροποποίηση, η εισαγωγική φράση έχει ως εξής:

Το άρθρο 3 της απόφασης 2007/884/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(και όχι:

«Η απόφαση 2007/884/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:»)

6. Όταν τροποποιείται ένα παράρτημα, οι εισαγωγικές φράσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες:

Το παράρτημα […] τροποποιείται ως εξής:

ή, εάν οι τροποποιήσεις παρατίθενται στο παράρτημα της τροποποιητικής πράξης:

Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Εάν αντικαθίσταται ολόκληρο το παράρτημα, η εισαγωγική φράση έχει ως εξής:

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 7/2010 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Το νέο κείμενο έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

…………………………………………»

Περισσότερες πληροφορίες για την τυπογραφική παρουσίαση των τροποποιούμενων άρθρων διατίθενται στον Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF / Guide visuel – Règles typographiques du Journal officielPDF.

Τελευταία ενημέρωση: 1.6.2021
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα