ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Publikationer fra Den Europæiske Unions Domstol:
EU:C:2005:446

Andre publikationer end publikationer fra Den Europæiske Unions Domstol:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Henvisninger til domme og sager ved Domstolen og Retten

Publikationer fra Den Europæiske Unions Domstol

Samling af Afgørelser i digital form

Den Europæiske Unions Domstol har vedtaget en ny metode for henvisning til retspraksis, der kombinerer ECLI (uden selve forkortelsen »ECLI«) med kaldenavnet for afgørelsen og sagens nummer i registret. Den anvendes for al retspraksis siden 1954. Den er gradvist blevet indført af hver af Unionens retsinstanser siden første halvår 2014 og blev derefter harmoniseret for Unionens retsinstanser i 2016:

dom af 12. juli 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, præmis 19

Når afgørelsen ikke er trykt i sin helhed i Samlingen, angives »ikke trykt i Sml.«:

dom af 6. juni 2007, Walderdorff mod Kommissionen, T-442/04, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:161
For yderligere information

Den Europæiske Unions Domstols websted: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/da)

European Case Law Identifier (ECLI)

Se punkt 4.5.

Samling af afgørelser i trykt form

Afgørelser blev offentliggjort i trykt form i enten Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten (indtil 2011) eller i Samling af Afgørelser — Personalesager (indtil 2009).

Domstolen, Retten og Personaleretten anvendte i deres publikationer (særlig i Samling af Afgørelser) kortere interne formuleringer uden angivelse af Samlingens udgivelsesår (der er det samme som året for afgørelsen):

dom af 15. januar 1986, sag 52/84, Kommissionen mod Belgien, Sml. s. 89, præmis 12
dom af 28. januar 1992, sag T-45/90, Speybrouck mod Parlamentet, Sml. II, s. 33, præmis 2
dom af 9. februar 1994, sag T-3/92, Latham mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 23, og II, s. 83, præmis 2
NB:
Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev »De Europæiske Fællesskabers Domstol« til »Den Europæiske Unions Domstol«, og »Retten i Første Instans« blev til »Retten«.

Andre publikationer end publikationer fra Den Europæiske Unions Domstol

Der kan også henvises til retspraksis i publikationer, der ikke er fra Den Europæiske Unions Domstol. Det kan være generelle publikationer, retsakter offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (navnlig Kommissionens afgørelser om statsstøtte eller fusioner osv.).

Da målgruppen for sådanne publikationer ikke er fagfolk, indeholder henvisningerne supplerende oplysninger.

NB:
Tekster fra Den Europæiske Unions Domstol, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, skal følge Domstolens regler for henvisninger.

Pr. 1. januar 2015 giver metoden for henvisninger til retspraksis forfatteren af brødteksten et vist spillerum, mens fodnoten med ECLI-henvisningen er standardiseret.

Brødtekst

Henvisningen til retspraksis skal som minimum indeholde:

navnet på retsinstansen
afgørelsens type (dom, kendelse osv.).

Hvis det er nyttigt i den givne kontekst, kan følgende elementer tilføjes:

sagens kaldenavn
datoen for afgørelsen.
Fodnote

Standardformatet indeholder altid følgende elementer i nævnte rækkefølge:

navnet på retsinstansen
afgørelsens type (dom, kendelse osv.)
datoen for afgørelsen
sagens kaldenavn
sagens nummer
afgørelsens ECLI
om nødvendigt angivelse af en eller flere præmisser.

Forordning (EF) nr. 304/2003 blev annulleret af Domstolen (1) […]

(1)
Domstolens dom af 10. januar 2006, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, præmis 60-65.

Ved dom af 10. januar 2006 i sagen Kommissionen mod Parlamentet og Rådet (1), annullerede Domstolen forordning (EF) nr. 304/2003 […]

(1)
Domstolens dom af 10. januar 2006, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, præmis 60.

Hvis samme afgørelse nævnes flere gange i dokumentet, skal man i første henvisning anvende den fulde henvisning, men kan i det følgende bruge kortere, men klare, henvisninger som i disse eksempler:

Forordning (EF) nr. 304/2003 blev annulleret ved Domstolens dom (1) (i det følgende benævnt »dom i sagen Kommissionen mod Parlamentet og Rådet«) […]
Ved dom af 10. januar 2006 i sagen Kommissionen mod Parlamentet og Rådet (1) annullerede Domstolen forordning (EF) nr. 304/2003 (i det følgende benævnt »dom af 10. januar 2006«) […]
Forordning (EF) nr. 304/2003 blev annulleret ved Domstolens dom (1) (i det følgende benævnt »dom i sag C-178/03«) […]

Denne metode anvendes både ved henvisninger til de afgørelser fra Domstolen, der er blevet offentliggjort i trykt form i Samlingen, og nyere afgørelser, der kun er blevet offentliggjort i digital form.

Oversigtstabel

Metode for henvisning til Den Europæiske Unions retspraksis i andre publikationer end publikationer fra Domstolen (på 24 sprog)

Sådan finder man ECLI

ECLI for en afgørelse findes hurtigst ved at skrive sagens nummer i søgeformularen på:

Den Europæiske Unions Domstols websted (feltet »sagsnummer«) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=da)
EUR-Lex-webstedet (feltet »tekstsøgning«) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=da).
Sådan finder man sagens kaldenavn

Sagens kaldenavn tildeles af Den Europæiske Unions Domstol.
Man kan finde det ved at søge i de lister, der findes på Den Europæiske Unions Domstols websted (siden »Sagsnumre«) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/da). Disse lister findes kun på engelsk og fransk.

Før 1. januar 2015

I andre værker anbefaledes det at bevare angivelsen af Samlingens udgivelsesår for at gøre det lettere for læseren at finde afgørelsen, eftersom ikke nødvendigvis alle er klar over sammenhængen mellem udgivelsesåret og året for afgørelsen:

Indtil den 31. december 1972 (før Danmarks tiltrædelse af Fællesskaberne er den afledte ret på dansk trykt i specialudgaver):
dom af 15. juli 1960, forenede sager 43/59, 45/59 og 48/59, Von Lachmüller m.fl. mod Kommissionen, specialudgave Sml. 1954-1964, s. 199
Indtil den 15. november 1989:
dom af 15. januar 1986, sag 52/84, Kommissionen mod Belgien, Sml. 1986, s. 89, præmis 12
Efter den 15. november 1989 (sager ved Domstolen og Retten offentliggøres særskilt):
dom af 30. januar 1992, sag C-328/90, Kommissionen mod Grækenland, Sml. 1992 I, s. 425, præmis 2
dom af 28. januar 1992, sag T-45/90, Speybrouck mod Parlamentet, Sml. 1992 II, s. 33, præmis 2
Fra 1. januar 1994 til 31. december 2005 (sager om EU-personale ved Retten):
dom af 9. februar 1994, sag T-3/92, Latham mod Kommissionen, Sml. Pers. 1994 I-A, s. 23, og II, s. 83, præmis 2
Fra 1. januar 2006 til 31. december 2014 (sager om EU-personale ved Domstolen, Retten eller Personaleretten):
dom af 9. november 2006, sag C-344/05 P, Kommissionen mod De Bry, Sml. Pers. 2006 I-B-2, s. 19, og II-B-2, s. 127
dom af 8. juni 2006, sag T-156/03, Pérez-Díaz mod Kommissionen, Sml. Pers. 2006 I-A-2, s. 135, og II-A-2, s. 649
dom af 26. oktober 2006, sag F-1/05, Landgren mod ETF, Sml. Pers. 2006 I-A-1, s. 123, og II-A-1, s. 459
Seneste opdatering: 27.7.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side