ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.4. Copyright

5.4.1. Ret til eftertryk (meddelelse om ophavsret)

Copyright er den eksklusive ophavsret, som en ophavsmand eller en udgiver har til at anvende et litterært eller kunstnerisk værk i en begrænset periode.

For at kunne opnå ophavsretsbeskyttelse skal alle eksemplarer af en publikation være forsynet med en meddelelse, der informerer læseren om, at ophavsretten over det pågældende værk er retsbeskyttet:

© [Navn på indehaveren], [år]
F.eks.:
© Den Europæiske Union, 2018

For Den Europæiske Unions institutioner, organer og agenturer er der to typer ophavsret, der afhænger af, om den enhed, som den tekstproducerende tjenestegren hører under, har status som juridisk person eller ej.

(a)

Institutioner og organer, der ikke har status som juridiske personer

Med hensyn til officielle publikationer fra EU-institutioner eller -organer og de dertil knyttede interinstitutionelle tjenestegrene (f.eks. Publikationskontoret) tilhører ophavsretten Den Europæiske Union som helhed og ikke de enkelte institutioner eller organer, med undtagelse af dem, der har status som selvstændige juridiske enheder (Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond):

© Den Europæiske Union, [år]

Før Lissabontraktatens ikrafttrædelse, indtil 30.11.2009:
© De Europæiske Fællesskaber, [år]

(b)

Enheder, der har status som juridiske personer

Institutioner og organer

Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond har status som juridiske personer og dermed egen copyright:

© Den Europæiske Centralbank, [år]
© Den Europæiske Investeringsbank, [år]
© Den Europæiske Investeringsfond, [år]
NB:
Det fulde navn på institutionen/organet anvendes:
© Den Europæiske Centralbank, [år]
og ikke © ECB, [år]
Decentrale organisationer (agenturer)

Decentrale organisationer (agenturer; se den fuldstændige liste i punkt 9.5.3) har status som juridiske personer og skal derfor angives ved navn som indehavere af copyrighten:

© Det Europæiske Miljøagentur, [år]
NB:
Det fulde navn på institutionen/organet anvendes:
© Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, [år]
eller eventuelt
© Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), [år]
og ikke © Frontex, [år]
Hvis ophavsretten er blevet overført til Den Europæiske Union i kraft af en kontrakt eller et andet juridisk dokument:
© Den Europæiske Union, [år]
Euratom

Dokumenter, der udgives inden for Euratomtraktatens anvendelsesområde (og som henhører under Euratoms budget), har en særskilt copyrightangivelse:

© Det Europæiske Atomenergifællesskab, [år]

Det gælder f.eks. en række dokumenter eller specialiserede udgivelser på atomenergiområdet, som udgives af Det Fælles Forskningscenter.

(c)

Angivelse af år

For EU-publikationer gælder den ophavsretlige beskyttelse af et værk på det foreliggende sprog fra værkets første udgivelse. En sprogudgaves copyrightår er derfor det år, den udgives første gang, og ikke det år, den originale sprogudgave blev udgivet.

Når et værk på det foreliggende sprog trykkes første gang, svarer udgivelsesåret til copyrightåret. Ved genoptryk forbliver copyrightpåtegningen uændret. Hvis der derimod er tale om en ny udgave, som udgør en ny publikation, skal copyrightåret være det samme som den nye publikations udgivelsesår.

Hvis publikationens format ændres (fra f.eks. trykt publikation til e-bog), er udgivelsesåret det samme som den oprindelige udgaves, hvis der ikke er foretaget nogen ændringer. Hvis der foretages væsentlige ændringer, offentliggøres der en ny udgave, og både udgivelsesdatoen for den første udgave (i dette tilfælde den trykte udgave) og for den nye udgave (e-bogen) skal anføres i den nye udgave.

(d)

Grafiske og kunstneriske elementer

Hvis en publikation indeholder elementer (fotografier, illustrationer, figurer, tekster osv.), som tredjemand har copyright til, eller hvis Den Europæiske Union ikke ejer de fulde rettigheder til publikationen, skal kilden til hvert element og om nødvendigt betingelserne for brug af dem klart angives. De tekstproducerende tjenestegrene (institutioner, organer, decentrale organisationer) skal indhente skriftlig tilladelse fra indehaverne af copyrighten til disse elementer (se punkt 5.4.4).

Ovenstående vedrørende copyright gælder også for elektroniske publikationer, dvs. også for alle tekster, der offentliggøres på internettet. Se også siden om ophavsret på Europawebstedet (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_da).

Med hensyn til litterære, kunstneriske eller videnskabelige værker henvises der også til tjenestemænds rettigheder og pligter (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (internt link for personalet ved de europæiske institutioner)).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til den tjeneste på Publikationskontoret, der har ansvar for ophavsret (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Seneste opdatering: 24.4.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side