ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

4.4. Identifikationskoder tildelt af Publikationskontoret

Siden 2001 har det været Publikationskontoret, der officielt tildeler følgende identifikationskoder til publikationer fra EU’s institutioner, agenturer og andre organer: ISBN (internationalt standardbognummer), ISSN (internationalt standardserienummer) og DOI (digital object identifier). Med disse internationale identifikationskoder kan publikationer i hele verden registreres helt entydigt. Publikationskontoret tildeler også de forskellige produkter (bøger, foldere, plakater osv.) en intern identifikationskode (katalognummer), uanset hvilket medium der er tale om (papir, elektronisk, CD, DVD osv.).

Tildelingen af identifikationskoder kræver, at de forfattende afdelinger sender to fysiske eksemplarer og en elektronisk version (PDF) af værket til Publikationskontoret.

Publikationskontoret tildeler automatisk identifikationskoder i forbindelse med anmodninger om udgivelse.

4.4.1. Internationalt standardbognummer (ISBN)

Alle monografier (se punkt 4.3.1) tildeles et internationalt standardbognummer (ISBN) af Publikationskontoret.

ISBN har ingen retsvirkning med hensyn til ophavsretten til det pågældende værk eller med hensyn til dets indhold.

Et ISBN, der er blevet tildelt et produkt, kan ikke ændres, udskiftes eller genbruges.

Der kræves et særskilt ISBN:

for hver sprogudgave af en publikation
for hvert medium, som et produkt udgives på (hvis et produkt udgives i forskellige formater (PDF, HTML osv.), skal hvert af disse formater have et særskilt ISBN)
for hver selvstændig udgave med væsentlige ændringer, der berører en eller flere dele af produktet, herunder hvis titlen ændres; derimod tildeles der ikke et særskilt ISBN til et produkt, hvor der ikke foretages ændringer med hensyn til udgave, form eller udgiver, men hvor kun prisen er ændret, eller hvor produktet kun har undergået mindre ændringer som f.eks. rettelse af trykfejl
for hver ændring af et produkts form (indbundet bog, hæftet bog, onlineudgave osv.).

Hvis der er tale om et værk i flere bind, tildeles der et ISBN til hvert af bindene og et særskilt ISBN til det samlede værk. ISBN for det samlede værk og ISBN for hvert af de respektive bind skal være anført på bagsiden af titelbladet i hvert bind.

NB:
Hvis et kapitel i et værk udgør et selvstændigt hele, kan også dette tildeles et ISBN. Også særskilte dele (f.eks. et kapitel) i monografiske publikationer, særskilte oplag eller artikler, der er hentet fra kontinuerlige ressourcer, og som offentliggøres separat, kan identificeres ved et ISBN.

Hvis en publikation offentliggøres som fællesudgivelse af to eller flere forlag, kan hvert forlag tildele den sit eget ISBN og anbringe det på copyrightsiden. På publikationen skal der dog i form af en stregkode være anført et enkelt ISBN.

Løsbladsudgivelser, der stiler mod en afslutning, skal også tildeles et ISBN. Derimod skal løsbladsudgivelser, der opdateres kontinuerligt (integrerende ressourcer), eller de enkelte opdaterede dele ikke tildeles et ISBN.

Placering og præsentation af ISBN

Siden den 1. januar 2007 har ISBN skullet optræde på selve produktet og bestå af 13 cifre opdelt i 5 grupper; foran nummeret skal der stå »ISBN« efterfulgt af et mellemrum:

første gruppe: præfiks eller EAN-kode (EAN: European article numbering), der identificerer »bogen« som produkt (de præfikser, der er stillet til rådighed, er 978 og 979)
anden gruppe: gruppeidentifikationsnummer (92 = internationale organisationer)
tredje gruppe: forlagsnummer
fjerde gruppe: titelnummer
femte gruppe: kontrolciffer
ISBN 978-92-79-00077-5
Trykte publikationer

I trykte publikationer anbringes ISBN på bagsiden af titelbladet sammen med alle andre identifikationskoder (se eksemplet i punkt 5.3.1). Hvis dette ikke er muligt, skal det optræde nederst på titelbladet eller sammen med copyrightoplysningerne.

Det skal også optræde på den nederste del af bagsiden af omslaget (og nederst på bagsiden af smudsomslaget) (se eksemplet i punkt 5.1.1).

NB:
I samudgaver kan samudgiverens ISBN også optræde på den nederste del af bagsiden af omslaget og/eller nederst på bagsiden af smudsomslaget som stregkode.
Elektroniske publikationer og andre ikketrykte produkter

For onlinepublikationers vedkommende skal ISBN vises på titelskærmbilledet eller et tilsvarende billede og/eller på det skærmbillede, der viser copyrightoplysningerne.

Ved alle andre produkter (CD-rom, DVD osv.) skal ISBN optræde på en etiket, der er permanent anbragt på produktet, eller hvis dette ikke er muligt, nederst på bagsiden af en permanent emballage (boks, hylster, ramme osv.).

ISBN skal også indgå i alle metadata om publikationen eller produktet.

Se også quick reference guide.

Hvis der er tale om en publikation i forskellige formater, og hvis disse er samlet i en enhed, kræves der kun ét ISBN. Hvis de udgives særskilt, skal hvert format have et ISBN. Desuden skal samtlige ISBN være anført samlet på hvert format med formatet angivet som følger:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

ISBN skal også vises på alt medfølgende materiale udsendt i forbindelse med publikationen.

Nyttige links om ISBN

Det internationale ISBN-kontor:
https://www.isbn-international.org (EN)

ISBN-brugervejledning:
https://www.isbn.dk/index.php?doc=ISBN-brugervejledning

Ofte stillede spørgsmål om ISBN:
• https://http://www.isbn.dk/index.php?doc=Sporgsmal_og_svar
• https://www.isbn.org/faqs_general_questions (EN)

EAN.UCC-systemet:
https://www.gs1.org/ (EN)

ISO 2108:2017: International standard book number (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html (EN)

ISO-standarderne fås ved henvendelse til medlemmerne af ISO. En liste over disse findes på:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.2. Internationalt standardserienummer (ISSN)

Kontinuerlige ressourcer (serielle udgivelser og permanente integrerende ressourcer — se punkt 4.3.2) skal identificeres ved et internationalt standardserienummer (ISSN), som Publikationskontoret tildeler.

ISSN har ingen retsvirkning med hensyn til ophavsretten til det pågældende værk eller med hensyn til dets indhold.

ISSN tildeles som et unikt nummer:

for hele en titels levetid
for hver sprogudgave
for hver udgave (månedlig, årlig osv.)
for hvert særskilt medium.

Hvis der er tale om flere bind, er det nøgletitlen, der tildeles et ISSN, uafhængigt af det antal bind, som den udgøres af. Et ISSN kan også tildeles en samling monografier som sådan (hvor hvert bind i samlingen har fået tildelt et ISBN).

ISSN er permanent knyttet til en nøgletitel, som ISSN-nettet opretter ved registreringen af ressourcen. Nøgletitlen er unik for enhver særskilt kontinuerlig ressource.

En kontinuerlig ressource skal tildeles et nyt ISSN (og en ny nøgletitel):

ved enhver væsentlig ændring af titlen
ved enhver ændring af mediet.

Ethvert supplement eller enhver anden underserie, der eventuelt udgives i tilknytning til en kontinuerlig ressource, skal tildeles et særskilt ISSN (og dermed en særskilt nøgletitel).

Placering og præsentation af ISSN

ISSN skrives i to grupper med hver fire (araber)tal adskilt af en bindestreg. Foran talgrupperne anføres »ISSN« fulgt af et mellemrum. Det ottende ciffer er et kontrolciffer. Hvis beregningerne giver kontrolciffer 10, bruger man romertal X i stedet for:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

ISSN skal optræde klart på eller i den første leverance af en seriel udgivelse samt på eller i enhver efterfølgende leverance og desuden på eller i enhver udgave af en permanent integrerende ressource.

Når et ISSN hænger sammen med en anden identifikationskode (f.eks. et ISBN, hvis der er tale om et bind i en samling), skal de to numre anføres sammen, og foran nummeret skal anføres hhv. ISSN, ISBN, DOI osv.

Hvis en kontinuerlig ressource skal tildeles mere end ét ISSN, fordi den består af flere titler (f.eks. titlen på en hovedsamling og titlerne på undersamlingerne hertil), skal alle ISSN optræde på ressourcen. I parentes efter numrene anføres f.eks. den fuldstændige eller forkortede titel, så det fremgår, hvilke numre der hører til hvilken titel.

Se også quick reference guide.

Hvis der er tale om udgivelse på forskellige medier (med tildeling af forskellige ISSN og nøgletitler), kan de respektive ISSN anføres på de kontinuerlige ressourcer, og det kan som i følgende eksempel anføres, hvilket nummer der hører til hvilket medium:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

For trykte publikationers vedkommende skal ISSN anføres på hver udgivelse, nærmere bestemt i øverste højre hjørne på forsiden af omslaget. Hvis publikationen ikke har noget omslag, anføres ISSN tydeligt og synligt som følger: på titelbladet, i hovedet, på omslagets bagside, sammen med kolofonen eller de redaktionelle oplysninger.

Hvad angår værker på elektroniske medier (online, CD-rom osv.), skal ISSN være anført i det skærmbillede, hvor titlen vises, eller i hovedmenuen og om muligt på en etiket, der er permanent anbragt på publikationen. Hvis det ikke er muligt at anbringe ISSN på produktet eller etiketten, skal det anbringes på emballagen.

For onlineressourcers vedkommende skal ISSN også fremgå af metadataene (i identifikations­feltet).

ISSN-L

I henhold til ISO 3297:2020 (ISSN) tildeles der et ISSN-L til en kontinuerlig ressource (se punkt 4.3.2) som samlenummer for de forskellige fysiske medier, som ressourcen udgives på, uafhængigt af antallet af disse (hvert medium tildeles sit eget særskilte ISSN).

Nummeret skrives i to grupper med hver fire cifre adskilt af en bindestreg; foran nummeret anføres »ISSN-L« fulgt af et mellemrum:

ISSN-L 0251-1479

ISSN-L skal ændres, hvis titlerne på samtlige de fysiske medier, som en ressource udgives på, ændres generelt på samme tid. Hver enkelt medium tildeles derefter et nyt ISSN, og helheden et nyt ISSN-L.

Nyttige links om ISSN

Det internationale ISSN-center:
https://www.issn.org (EN)

ISSN-vejledning:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (EN)

ISO 3297:2020: International standard serial number (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html (EN)

ISO-standarderne fås ved henvendelse til medlemmerne af ISO. En liste over disse findes på:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.3. Digital object identifier (DOI)

DOI (digital object identifier) er et identifikationssystem for produkter, der offentliggøres elektronisk. Formålet er at sikre, at produkterne kan genfindes. Det kan anvendes i forbindelse med:

en publikation i sin helhed
et foto
en tabel
et kapitel osv.

Hvert DOI er unikt og permanent. Et dokument beholder sit DOI i hele sin levetid, og selv om dokumentet udgår, genbruges DOI ikke.

DOI-nummeret består af et præfiks og et suffiks adskilt af en skråstreg. Før nummeret anføres »doi« med små bogstaver fulgt af et kolon uden mellemrum:

doi:10.2788/14231

Det anbringes i princippet efter de samme retningslinjer som gælder for ISBN og ISSN.

Nyttige links om DOI

International DOI Foundation (IDF):
https://www.doi.org (EN)

DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (EN)

DOI name information and guidelines:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (EN)

4.4.4. Katalognummer

Ud over de internationale identifikationskoder tildeles alle værker, som Publikationskontoret udgiver, et internt katalognummer.

Katalognummeret er et administrativt værktøj for Publikationskontoret og anvendes i forbindelse med distributionen af produktet. Det bruges bl.a., når publikationerne skal registreres i de forskellige kataloger. Det anvendes også som identifikationskode i forskellige IT-sammenhænge.

Katalognummeret trykkes på omslagets bagside, nærmere bestemt i det øverste højre hjørne. Hvis publikationen ikke har noget omslag, skal det anbringes synligt et andet sted på værket.

Seneste opdatering: 5.2.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side