ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

3.4. Rækkefølger

3.4.1. Traktater

Efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 anføres henvisningerne til traktaterne i følgende rækkefølge:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab
NB:

Indtil den 30. november 2009 var rækkefølgen som følger:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab [EKSF-traktaten udløb den 23. juli 2002]
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union [denne traktathenvisning kom oftest sidst i rækken, men kunne komme først].

Rækkefølgen af traktatforkortelser har ændret sig i årenes løb:

1)

Til og med 1997 blev Fællesskaberne anført i vekslende rækkefølge i retsakternes numre:

E(Ø)F, Euratom, EKSF:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995
Euratom, EKSF, E(Ø)F:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996
EKSF, E(Ø)F, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2)
Fra den 1. januar 1998 til den 23. juli 2002 var rækkefølgen fast:
EF, EKSF, Euratom
3)
Fra den 24. juli 2002 — efter udløbet af EKSF-traktaten — til den 30. november 2009 var rækkefølgen:
EF, Euratom
4)
Fra den 1. december 2009 er rækkefølgen:
EU, Euratom

Forskellen i anvendelsen af »Det Europæiske Økonomiske Fællesskab« og »Det Europæiske Fællesskab« er som følger:

»Det Europæiske Økonomiske Fællesskab« eller »EØF« anvendes for retsakter vedtaget før den 1. november 1993
»Det Europæiske Fællesskab« eller »EF« anvendes for retsakter vedtaget fra og med den 1. november 1993.
Henvisning til traktaterne

Ved første henvisning til en af de grundlæggende traktater skrives navnet helt ud.

Ved efterfølgende henvisninger:

1)
Hvis teksten kun henviser til én traktat, kan man nøjes med formen »traktaten«.
2)
Hvis teksten henviser til mere end én traktat, kan — ud over det fulde navn — følgende anvendes
»TEU« for traktaten om Den Europæiske Union
»TEUF« for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
»Euratomtraktaten« for traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab
»TEF« for traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
»EKSF-traktaten« for traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.
NB:

Ved Amsterdamtraktatens ikrafttræden den 1. maj 1999 blev artiklerne i EF-traktaten og i EU-traktaten omnummereret. Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten valgte at henvise til disse nye artikelnumre ved formen »artikel 234 EF«, mens de øvrige institutioner fortsat brugte formen »EF-traktatens artikel 234«, evt. »artikel 234 i EF-traktaten«.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden er artiklerne atter blevet omnummereret, og de to førnævnte institutioner anvender fortsat formen »artikel 14 TEU«.

3.4.2. Offentliggørelse

Under de forskellige dele af EUT offentliggøres teksterne i følgende rækkefølge:

repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer (evt. forsamlet i Rådet)
Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer
Europa-Parlamentet
Det Europæiske Råd
Europa-Parlamentet og Rådet
Rådet
Europa-Kommissionen
Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Centralbank
Revisionsretten
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Det Europæiske Regionsudvalg
Den Europæiske Investeringsbank
Den Europæiske Ombudsmand
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
kontorer og agenturer
organer oprettet ved internationale aftaler

I del L III og del C IV under Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er rækkefølgen:

Det Blandede EØS-Udvalg
EFTA-Tilsynsmyndigheden
Det Stående EFTA-Udvalg
Det Rådgivende EØS-Udvalg
EFTA-Domstolen

Hvad angår den protokollære rækkefølge samt de officielle navne på institutioner, organer, kontorer og agenturer, se punkt 9.5.

3.4.3. Lande

Forkortelserne for landenes navne og rækkefølgen af landene er anført i punkt 7.1 og bilag A5 og A6.

NB:
I henvisninger til internationale aftaler med lande, hvis navn er blevet ændret, anvendes det navn, der var gældende, da de pågældende tekster blev underskrevet, og ikke det nye navn.

3.4.4. Sprog og flersprogede tekster

Forkortelserne for de officielle sprog samt rækkefølgen af sprog og sprogudgaver fremgår af punkt 7.2.

3.4.5. Valutaer

Forkortelserne for og rækkefølgen af de forskellige valutaer er anført i punkt 7.3 og bilag A7.

Anvendelse af ISO-forkortelse eller valutaens navn skrevet helt ud er beskrevet i punkt 7.3.3.

Seneste opdatering: 20.9.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side