ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

3.3. Ændringsbestemmelser

3.3.1. Ændringer til eksisterende tekst

1. Når en hel artikel udskiftes ved en ændringsretsakt, begynder den nye tekst med en angivelse af artiklen (med anførselstegn foran) anbragt til venstre:

Artikel 3 i beslutning 2001/689/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »opvaskemaskiner« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 28. februar 2009.«

NB:
Da teksten i ovenstående ændring slutter med punktum, sættes der ikke noget punktum efter det afsluttende anførselstegn.

2. Ved ændringer i underinddelinger af en artikel (stykker, litraer, numre, led og lignende) indledes den nye tekst med anførselstegn og derefter den relevante underinddelingsmarkør:

I forordning (EF) nr. 409/2009 foretages følgende ændringer:

1)
Artikel 3, litra g), affattes således:
»g)
»forarbejdningsstand«: den måde fisken opbevares på (fersk, fersk saltet eller frosset).«
2)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1. De EF-omregningskoefficienter, der er fastsat i bilag II, III og IV, anvendes til omregning af fisks forarbejdede vægt til levende vægt.«

NB:
Når der er mere end én ændring, nummereres ændringerne, og hver nummereret tekst afsluttes med punktum, medmindre der allerede er et punktum inden for det afsluttende anførselstegn.

Ved ændring af første afsnit af et nummereret stykke — såvel som af en indledning i et nummereret stykke — gentages stykkets nummer ikke:

3)

Artikel 28, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Ethvert forslag eller initiativ, som Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik …«

3. Ved ændring af unummererede stykker og afsnit er der naturligvis ikke nogen underinddelingsmarkør at gentage:

1)

Artikel 19, stk. 1, affattes således:

»Medlemmerne af de videnskabelige komitéer…, jf. bilag III.«

(Ingen underinddelingsmarkør trods henvisningen til stk. 1, idet dansk henviser med et tal til unummererede stykker).

7)

Artikel 15, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Producenterne skal inden den 1. juni … som følge af ekstraordinære tekniske årsager.«

4. Hvis kun en del af tekstblokken får en ny affattelse, gentages underinddelingsmarkøren ikke, heller ikke, hvis der f.eks. er tale om første punktum i et nummereret stykke:

1)

Artikel 73, stk. 1, første punktum, affattes således:

»De i artikel 72 omhandlede faktorer er enten dem, der er angivet i litra a) til i), eller dem, der er angivet i litra j)«

Hvis kun et element i en tekstblok (f.eks. et udtryk, et ord, en dato eller et beløb) ændres, kan det hele anbringes i én enkelt sætning:

I artikel 7 i beslutning 2005/692/EF ændres »31. december 2010« til »30. juni 2012«.
NB:
For klarhedens skyld og af oversættelsesmæssige hensyn bør det dog så vidt muligt undgås at ændre mindre tekstelementer bortset fra datoer eller tal.

5. En tekst kan udsættes for en eller flere ændringer i den samme ændringsretsakt:

a)
Ved flere ændringer nummereres ændringerne:
I forordning (EU) 2017/745 foretages følgende ændringer:
1)
Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, ændres således:
a)
b)
2)
Artikel 17 ændres således:
a)
Stk. 5 ændres således:
i)
ii)
b)
Ved én ændring samles forklaringen i én sætning:
Artikel 3 i forordning … affattes således:
Artikel 3 i forordning … udgår.
I artikel 3 i forordning … indsættes …
I artikel 3 i forordning … tilføjes følgende:
Artikel 3 i forordning … erstattes af følgende

6. Ved ændring til et bilag skrives:

Bilag … ændres således:
Bilag … affattes således:

eller, hvis ændringerne anføres i bilaget:

Bilag III til forordning (EF) nr. 2074/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Ved ændring af et helt bilag skrives følgende i en ændringsartikel:

Bilaget til forordning (EU) nr. 7/2010 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

I bilaget følges det normale layout for et bilag med anførselstegn omkring den nye tekst:

BILAG
»BILAG

…«

Yderligere oplysninger om den typografiske opstilling af ændringsartikler kan findes i Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Seneste opdatering: 3.2.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side