ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

1.3.3. Indhold del for del

C I — Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

Denne del indeholder

Beslutninger og resolutioner (f.eks. Europa-Parlamentets (ikke-lovgivningsmæssige) beslutninger, resolutioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet, Rådets resolutioner, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs resolutioner, Det Europæiske Regionsudvalgs resolutioner)
Henstillinger (f.eks. Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Rådets henstillinger, Kommissionens henstillinger, Den Europæiske Centralbanks henstillinger)
Udtalelser, som der ikke obligatorisk skal anmodes om (f.eks. Rådets udtalelser, Europa-Kommissionens udtalelser, Den Europæiske Centralbanks udtalelser, Revisionsrettens udtalelser, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelser, Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelser, udtalelser fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse).

Under hver overskrift ordnes dokumenterne i den rækkefølge, der gælder for offentliggørelse, jf. punkt 3.4.2.

C II — Meddelelser

Denne del indeholder

Interinstitutionelle aftaler (og afgørelser med ændringer hertil); institutionerne vælger at offentliggøre disse i L-udgaven eller i C-udgaven alt afhængig af kontekst, formål og virkning,
Fælles erklæringer
Meddelelser fra Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer (f.eks. Europa-Parlamentets afgørelser, Rådets meddelelser, Kommissionens afgørelser, Kommissionens meddelelser, fælles sortslister over landbrugsplantearter og over grøntsagsarter, forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur, ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, ingen indsigelse mod en anmeldt fusion og anmeldelse af en planlagt fusion, godkendt statsstøtte, afgørelser truffet af administrations­enheder i henhold til aftaler, indledning af procedurer).

Under hver overskrift ordnes dokumenterne i den rækkefølge, der gælder for offentliggørelse, jf. punkt 3.4.2.

C III — Forberedende retsakter

Denne del indeholder

Initiativer fra medlemsstaterne
Forberedende retsakter fra institutioner, organer, kontorer og agenturer (f.eks. Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutninger, Europa-Parlamentets holdninger, Europa-Parlamentets resolutioner, Rådets holdninger, Den Europæiske Centralbanks udtalelser, som det er obligatorisk at anmode om, og henstillinger, Revisionsrettens udtalelser, som det er obligatorisk at anmode om, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelser, som det er obligatorisk at anmode om, Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelser, som det er obligatorisk at anmode om).

Under hver overskrift ordnes dokumenterne i den rækkefølge, der gælder for offentliggørelse, jf. punkt 3.4.2.

C IV — Oplysninger

Denne del indeholder

Oplysninger fra Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer (f.eks. erklæringer fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet, Rådets retsakter, Rådets afgørelser, Rådets årsrapporter, beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning fra diverse institutioner og organer, Europa-Parlamentets mødeprotokoller fra sessioner, Kommissionens afgørelser, Kommissionens meddelelser, liste over euroens vekselkurs, oversigter over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler, udpegelse af dommere ved Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsrettens årsberetning, Revisionsrettens beretninger, Den Europæiske Centralbanks rentesatser, afgørelser fra Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, retsakter fra kontorer og agenturer, forretningsordener fra kontorer og agenturer)
Oplysninger fra medlemsstaterne (f.eks. om ydet statsstøtte, bekendtgørelser angående nationale udbud, uddrag af national domstols afgørelse, opgørelser over lagre i EU, diverse nationale procedurer, lister over produkter)
Oplysninger vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (først fra dettes institutioner, dvs. Det Blandede EØS-Udvalg, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EFTA-Staternes Stående Udvalg, derefter meddelelser fra EØS/EFTA-stater)
Oplysninger fra tredjelande.

Under hver overskrift ordnes dokumenterne i den rækkefølge, der gælder for offentliggørelse, jf. punkt 3.4.2.

C V — Øvrige meddelelser

Denne del indeholder

Administrative procedurer (f.eks. meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver, bekendtgørelser om ledige stillinger, meddelelser om stillingsopslag, indkaldelse af forslag, indkaldelse af interessetilkendegivelser, bekendtgørelser om licitationer, generelle bestemmelser for almindelige udvælgelsesprøver, reservelister efter udvælgelsesprøver)
Retslige procedurer (f.eks. sager ved Domstolen, Retten og Personaleretten, sager anlagt ved EFTA-Domstolen)
Procedurer vedrørende gennemførelsen af den fælles handelspolitik (f.eks. meddelelser angående antidumpingforanstaltninger, forslag til henlæggelse af klage, meddelelser angående antisubsidieprocedurer, meddelelser om udligningsforanstaltninger)
Procedurer vedrørende gennemførelsen af konkurrencepolitikken (f.eks. statsstøtte: opfordring til at fremsætte bemærkninger og tilbagetrækning af anmeldelse, anmeldelser af planlagte fusioner, meddelelser fra medlemsstaters regeringer, kvitteringer for modtagelse af klage)
Andet (f.eks. bekendtgørelser til personer optaget på lister, offentliggørelser af ansøgninger, offentliggørelser af sammenfatninger af varespecifikationer, informations­notater om offentlig høring, bekendtgørelser om licitationer, bekendtgørelse af anmodning indgivet af en medlemsstat).

Under hver overskrift ordnes dokumenterne i den rækkefølge, der gælder for offentliggørelse, jf. punkt 3.4.2.

NB:
Ikkeratificerede udgaver og konsoliderede udgaver af traktater samt berigtigelser/errata til traktater offentliggøres i C-udgaven. Da de ikke passer ind i opdelingen i dele, står de uden overskrift.
Seneste opdatering: 25.9.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side