ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha A3 Běžně užívané zkratky a symboly

1. Tituly

akad. mal.
akademický malíř
akad. soch.
akademický sochař
akad.
akademik
akad. arch.
akademický architekt
Bc.
bakalář
CSc.
kandidát věd
DiS.
diplomovaný specialista
doc.
docent
Dr.
doktor (dříve používaná zkratka pro akademický titul udělovaný absolventům studia v doktorských studijních programech; byla nahrazena zkratkou Ph.D.)
dr. h. c.
doktor honoris causa
DrSc.
doktor věd
Ing.
inženýr
Ing. arch.
inženýr architekt
J. E.
Jeho Excelence
J.J.
Jeho/Její Jasnost (angl.: HSH (His/Her Serene Highness))
J.K.V.
(Jeho/Její královská Výsost) (platí i pro lucemburského velkovévodu)
(angl.: HRH (His/Her Royal Highness))
JUDr.
doktor práv
Mgr.
magistr
MUDr.
doktor medicíny
MVDr.
doktor veterinární medicíny
p.
pan, pánové
paní
PaedDr.
doktor pedagogiky
Ph.D.
doktor
PhDr.
doktor filozofie
PhMr.
magistr farmacie
prof.
profesor 
RNDr.
doktor přírodních věd

2. Měrné jednotky

(Většinou se píší bez teček, jsou odděleny mezerou a nemají množné číslo.)

Čas
ms milisekunda
s sekunda
Délka
μm mikrometr
mm milimetr
cm centimetr
dm decimetr
m metr
km kilometr
Plocha
mm2 milimetr čtvereční
cm2 centimetr čtvereční
dm2 decimetr čtvereční
m2 metr čtvereční
a ar
ha hektar
km2 kilometr čtvereční
Objem
cm3 centimetr krychlový
dm3 decimetr krychlový
m3 metr krychlový
ml mililitr
cl centilitr
dl decilitr
l (*) litr
hl hektolitr
BT hrubá prostornost
BRT hrubá registrovaná
prostornost
Hmotnost
μg mikrogram
mg miligram
g gram
kg kilogram
t tuna
Elektrické napětí
V volt
kV kilovolt
MV megavolt
Elektrický proud
mA miliampér
A ampér
kA kiloampér
Výkon
W watt
kW kilowatt
MW megawatt
Dopravní výkon
tkm tunokilometr
(tunový kilometr)
Energie, práce,
množství tepla
J joule
kJ kilojoule
kWh kilowatthodina
MWh megawatthodina
GWh gigawatthodina
GJ gigajoule
TJ terajoule
Tlak
mbar milibar
bar bar
Pa pascal
hPa hektopascal
Svítivost
cd kandela
Síla
N newton
Akustická intenzita
dB decibel
Kmitočet
Hz hertz
kHz kilohertz
MHz megahertz
Rovinný úhel
rad radián
Prostorový úhel
sr steradián
Teplota
°C stupeň Celsia
K kelvin
(*)
Norma i právní předpis (vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a os­tatních jednotkách a o jejich označování) připouští jako značku i velké L. To může být někdy výhodné pro větší zřetelnost v písmu (např. zápis jednoho litru pomocí 1 L je zřetelnější než 1 l). Je ovšem potřeba dát pozor na jednotnost a používat zvolenou značku důsledně v celém textu.

Násobky a díly jednotek

Název Značka Znamená násobek
yotta Y 1024
zetta Z 1021
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
mili m 10–3
mikro μ 10–6
nano n 10–9
piko p 10–12
femto f 10–15
atto a 10–18
zepto z 10–21
yokto y 10–24
Ve zvláštních případech lze použít
hekto h 102
deka da 101
deci d 10–1
centi c 10–2
Ve výpočetní technice se používá
kilo k 210
mega M 220
giga G 230
tera T 240
Pozn.: Počítače operují s binárními čísly, proto je základ 2x.

3. Pořadová čísla

Píšeme: první, druhý, třetí, šestnáctý, dvacátý druhý, padesátý šestý, dvoustý třicátý šestý, tisící třístý padesátý osmý…, po prvé/poprvé, po druhé/podruhé, po šestnácté/pošestnácté… (přednost je však dávána první variantě – viz oddíl 10.5).

Pokud užíváme při psaní číslice, musí za řadovými číslovkami vždy být tečka:
např. 1., 2., 38., …

4. Statistické symboly a zkratky

— (Alt 0151)
nula, prázdné pole v tabulce (v legendě: údaj není k dispozici)
:
údaj není k dispozici nebo je tajný
údaj se nerovná
*
odhad
p
dočasný údaj
%
procenta
promile
Δ
rozdíl
Æ
průměr
< > ≤ ≥
méně než, více než, méně nebo rovno, více nebo rovno
S
celkem
§
paragraf
&
a
©
copyright
£
libra
euro
$
dolar
tis.
tisíc
mil.
milionů (pokud má číslo desetinná místa, používáme „milionu“ v jednotném čísle, např. 56,8 milionu EUR)
mld.
miliard (pokud má číslo desetinná místa, používáme „miliard“ v jednotném čísle, např. 3,7 miliardy EUR)
1990–1992
období několika kalendářních roků (např. od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992)
1991/92
období 12 po sobě jdoucích měsíců (např. hospodářský rok)

5. Ostatní zkratky

EU-6
ES o prvních šesti členských zemích (prvních šest členských zemí ES)
EU-9
ES o devíti členských zemích
EU-10
ES o desíti členských zemích
EU-12
ES o dvanácti členských zemích
EU-15
EU o patnácti členských zemích
EU-25
EU o dvaceti pěti členských zemích
EU-27
EU o dvaceti sedmi členských zemích: označuje buď 27 členských států tvořících Evropskou unii v období mezi 1. lednem 2007 a 30. červnem 2013, nebo 27 členských států tvořících Evropskou unii od odchodu Spojeného království dne 31. ledna 2020. Je-li riziko záměny obou pojmů, je třeba upřesnit, na které složení se zkratka vztahuje, například ve formě poznámky pod čarou.
EU-28
EU o dvaceti osmi členských zemích
a. s. (akc. spol.)
akciová společnost
k. s. (kom. spol.)
komanditní společnost
o. p. s.
obecně prospěšná společnost
spol. s r. o., s. r. o.
společnost s ručením omezeným
s. p.
státní podnik
v. o. s. (veř. obch. spol.)
veřejná obchodní společnost
AG
Aktiengesellschaft
ASBL
Association sans but lucratif
SA
société anonyme
SARL
Société à responsabilité limitée
SPRL
Société de personnes à responsabilité limitée
SRL
Société à responsabilité limitée
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SNC
Società in nome colletivo
SpA
Società per azioni
BV
Besloten Vennootschap
NV
Naamloze Vennootschap
n. m.
nad mořem
xx° xx’ j. š.
stupňů a minut jižní šířky…
atd.
a tak dále
atp.
a tak podobně
apod.
a podobně
aj.
a jiné
mj.
mimo jiné
např.
například
r.
rok
t. r.
tohoto roku
v. r.
vlastní rukou
v z.
v zastoupení

Následující zkratky se používají zejména v poznámkách a bibliografiích, v hlavním textu se obvykle dává přednost plnému znění (viz však též oddíly 10.7 a 10.8).

čl.
článek
kap.
kapitola
obr.
obrázek
odst.
odstavec
pozn.
poznámka
s.
strana
sv.
svazek
tab.
tabulka
Pozn.:
V právních textech platí zvláštní pravidla pro zkracování dílčích jednotek členění textu.
Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana