ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.7 Zkratky, zkratková slova, symboly a akronyma

V anglických i jiných textech se hojně vyskytují zkratky, které nejsou v češtině rozšířené a jejichž používání by zkomplikovalo porozumění textu (mj. s ohledem na jejich nesklonnost). Takové zkratky se do českého textu běžně nepřevádějí. Zkratky lze nahrazovat odpovídající českou variantou jen tehdy, je-li obecně používána nebo byla-li některým aktem výslovně zavedena. Mezi zkratky, které se v textu právních předpisů vždy rozepisují, patří např.:
Anglický
text
Francouzský
text
Německý
text
 
SME (SMEs) PME KMU malé a střední podniky
MEP (MEPs) poslanci Evropského parlamentu
NCB (NCBs) BCN NZB národní centrální banky
CEEC (CEECs) PECO MOEL země střední a východní Evropy
NIS NEI NUS nové nezávislé státy bývalého Sovětského svazu
EUA UCE ERE evropská zúčtovací jednotka
Používání takových zkratek je z technických důvodů možné v technických částech textu, zejména např. v tabulkách, grafech, seznamech ve formě přílohy apod.
Tzv. legislativní zkratky slouží k nahrazení víceslovného spojení jedním nebo několika slovy pro účely použití v dalším textu. Zkrácený tvar je žádoucí uvést podle následují­cího vzoru: (malá/velká písmena, uvozovky, závorky):
… signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen „smlouva“)…
Jednotky a vědecké symboly se nepíší s tečkou:
kg
hPa
Mhz
Zkratka pro slovo číslo je č.
Zkratka pro slovo poznámka je pozn., obvykle je následována dvojtečkou a začíná velkým písmenem:
Pozn.: …
V poznámkách pod čarou se slovo strana zkracuje na s., nikoliv na str.
Poslední aktualizace: 17. 5. 2011
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana