ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.6 Kurziva

Kurziva se používá v následujících případech, kdy vyznačuje:

celý název Úředního věstníku:
Úřední věstník Evropské unie
přejímky z cizích jazyků ponechané v jazyce originálu:
acquis communautaire
raison d’être
vědecké názvy rostlin a zvířat v latině,
udávání jednotek, ve kterých jsou údaje v tabulkách (umístěno v pravém horním rohu nad tabulkou):
v tunách
v EUR

Viz též oddíly 5.5.4 a 5.8.

Latinské výrazy

Latinské výrazy (vždy psané kurzivou) se vyskytují nejčastěji v anglických textech. Takové výrazy se při překladu obvykle nahradí českými ekvivalenty, bez použití kurzivy, na základě smyslu a případně ostatních jazykových verzí. Níže jsou uvedeny příklady některých obvyklých latinských výrazů (a jednoho francouzského) a možných českých překladů. V latinském znění (v kurzivě) se ponechávají výrazy, které jsou latinsky i v jiných jazycích, zejména např. skupina, výbor ad hoc a modus vivendi:

ex officio z úřední povinnosti
bona fide v dobré víře
a posteriori dodatečně, následně, následný
a priori předem, předchozí
mutatis mutandis obdobně
de iure podle práva, právně
de facto ve skutečnosti, skutečně
pro rata poměrně
i. e. (id est) to je/jest, tj.
e. g. (exempli gratia) například, např.
i. a. (inter alia) mimo jiné, mj.
force majeure (vis maior) vyšší moc
in situ na původním místě
Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana