ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.4 Psaní velkých písmen

Pokud jde o celý oficiální název (orgánu, organizace, instituce apod.), píše se první písmeno velké. Pokud jde o zkrácený název nebo pokud celý název zastupuje jedno slovo (např. výbor), píše se malé:

Evropský hospodářský a sociální výbor
Evropský výbor regionů
Řídící výbor XYZ × řídící výbor, dohodovací výbor (obecně, není to název)

Tímto pravidlem se však neřídí psaní zkrácených názvů organizací nebo orgánů:

Komise
Rada
Společenství
Soudní dvůr atd.

S velkým písmenem se totiž v dokumentech EU píší zkrácené názvy organizací Unie nebo orgánů zřízených smlouvami zakládajícími ES, Euratom a EU, pokud tyto smlouvy takové psaní zkrácených názvů samy zavádějí. Totéž platí pro jiné mezinárodní smlouvy, pokud jde o použití zkrácených názvů v těchto smlouvách samých a v dokumentech na nich založených.

Označení funkcí se píše s malým počátečním písmenem:

generální tajemník, vysoký představitel
evropský inspektor ochrany údajů
veřejný ochránce práv

Názvy generálních ředitelství se píší s malým počátečním písmenem, s výjimkou názvů generálních ředitelství Evropské komise, které se píší s písmenem velkým (bez ohledu na to, zda obsahují slovní spojení Evropská komise, či nikoli). Názvy generálních ředitelství Komise jsou uvedeny v oddíle 9.6.

generální ředitelství pro komunikaci × Generální ředitelství pro komunikaci Evropské komise / EK

Názvy generálních sekretariátů se píší s malým písmenem. Výjimka:

Generální sekretariát Rady EU
Generální sekretariát Evropské komise (je jedním z generálních ředitelství)

Píšeme však:

generální sekretariát Rady

Plné názvy zakládajících smluv Společenství a Unie se píší s velkými písmeny v prvním slově názvu. Krátké označení the Treaty / le traité / der Vertrag, které se objevuje v souvislém textu v odkazech k příslušné smlouvě, se do češtiny překládá jako Smlouva/Smlouvy s velkým písmenem na počátku slova, avšak ve spojení se zájmenem nebo přídavným jménem (tato smlouva, výše uvedená smlouva) se píše malé s.

Při odkazu v textu právního předpisu na jiný právní předpis se používají malá písmena:

… v článku 9 směrnice Rady XXX, naposledy pozměněné rozhodnutím Komise XXX…

Názvy dokumentů typu bílá kniha píšeme s malým počátečním písmenem:

bílá kniha o evropské dopravní politice

Při odkazech na úmluvy, dohody, akty o přistoupení, mezinárodní deklarace apod. se používají velká písmena pouze v případě, kdy je citován celý název dokumentu:

v Aktu o přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím × v aktu o přistoupení z roku 1979; v tomto aktu; v aktu o přistoupení Řecka apod.

Výjimka: Pokud jde o zkrácené názvy některých důležitých úmluv, píšeme velké písmeno. Týká se to zejm. smluv nazvaných po místě podpisu:

Basilejská úmluva
Lisabonská smlouva

Názvy politik píšeme s malým počátečním písmenem:

společná zemědělská politika
evropská bezpečnostní a obranná politika

Další pravidla:

Lisabonská strategie × lisabonské cíle, lisabonská agenda
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi… o… (na začátku velké písmeno, zkráceně s malým písmenem)
internet (s malým počátečním písmenem)
Poslední aktualizace: 15. 2. 2017
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana