ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.4 Copyright

5.4.1 Copyrightová výhrada

Copyright je výlučným právem vlastněným autorem nebo vydavatelem na využívání literárního nebo uměleckého díla po určitou dobu.

Formálním náležitostem o ochraně je učiněno zadost, pokud všechny výtisky určité publikace obsahují patřičnou poznámku, nazývanou copyrightová výhrada, která informuje veřejnost, že na dané dílo se uplatňuje ochrana autorských práv:

© [jméno držitele], [rok]
například:
© Evropská unie, 2018

V případě orgánů, institucí a agentur Evropské unie se podle toho, zda má autorský útvar právní subjektivitu, či nikoli, rozlišují dva druhy copyrightu.

(a)

Orgány a instituce bez právní subjektivity

Pokud jde o úřední publikace orgánů nebo institucí Unie a souvisejících interinstitucionálních útvarů (jako je Úřad pro publikace), copyright patří Evropské unii jako celku, a nikoli každému orgánu nebo instituci zvlášť, s výjimkou těch, které mají vlastní právní subjektivitu (Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a Evropský investiční fond):

© Evropská unie, [rok]

Před používáním Lisabonské smlouvy až do 30. listopadu 2009:
© Evropská společenství, [rok]

(b)

Subjekty s právní subjektivitou

Orgány a instituce

Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a Evropský investiční fond mají vlastní právní subjektivitu, a tudíž i vlastní autorská práva:

© Evropská centrální banka, [rok]
© Evropská investiční banka, [rok]
© Evropský investiční fond, [rok]
NB:
Použijte úplný název, ne jen zkratku:
© Evropská centrální banka, [rok]
a nikoli © ECB, [rok]
Decentralizované subjekty (agentury)

Decentralizované subjekty (agentury; úplný seznam viz oddíl 9.5.3) mají vlastní právní subjektivitu a musí být proto výslovně uvedeny jako majitelé autorských práv:

© Evropská agentura pro životní prostředí, [rok]
Pozn.:
Použijte úplný název, ne jen zkratku:
© Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, [rok]
nebo případně:
© Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), [rok]
a nikoli © Frontex, [rok]
Pokud byl copyright převeden na Evropskou unii na základě smlouvy nebo jiného právního dokumentu:
© Evropská unie, [rok]
Euratom

Dokumenty vypracované v rámci oblasti působnosti Smlouvy o Euratomu (a spadající do rozpočtové položky Euratomu) musí mít vlastní copyrightovou výhradu:

© Evropské společenství pro atomovou energii, [rok]

Jedná se například o různé dokumenty nebo specializované publikace v oblasti atomové energie vydávané Společným výzkumným střediskem.

(c)

Uvedení roku

U publikací Evropské unie začíná doba ochrany díla v daném jazyce okamžikem jeho prvního vydání. Rok, který musí být uveden v poznámce o copyrightu, není tedy rok vydání případné původní jazykové verze publikace, ale rok vydání dotčené jazykové verze.

Při prvním výtisku díla v daném jazyce jsou rok vydání a rok copyrightu shodné. V případě nového výtisku se poznámka o copyrightu nemění. V případě reedicí, které představují novou publikaci, musí být naopak časový údaj v poznámce o copyrightu shodný s rokem nového vydání.

Změní-li se formát publikace (např. z tištěné publikace na elektronickou knihu), je rok vydání stejný jako u původního vydání, pokud nebyly v publikaci provedeny žádné změny. Dojde-li k podstatným změnám, musí se v nově vydané publikaci uvést jak rok prvního vydání (v tomto případě tištěné publikace), tak rok nového vydání (elektronická kniha).

(d)

Grafické a umělecké prvky

Obsahuje-li publikace prvky (fotografie, ilustrace, grafy, texty atd.), k nimž autorská práva náleží třetím stranám, nebo pokud Evropská unie nezískala všechna práva k publikaci, musí být jasně uveden zdroj každého prvku a případně podmínky použití. Autorské útvary (orgány, instituce, agentury) musí získat písemné povolení vlastníků autorských práv k takovým prvkům (viz oddíl 5.4.4).

Pojem copyrightu (autorského práva) se uplatňuje rovněž u elektronických publikací, a tedy i u veškerých textů zveřejněných na internetu. Viz také stránka týkající se autorských práv na portálu Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_cs).

Pokud jde o literární a umělecká díla nebo vědecké práce, viz též pokyny týkající se osobnostních práv úředníků (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (interní odkaz pro zaměstnance evropských orgánů)).

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte útvar Úřadu pro publikace odpovědný za copyright (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Poslední aktualizace: 24. 4. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana