ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

4.2.3 Tvorba rukopisu

Typografická pravidla

S cílem optimalizovat pracovní postupy za účelem vydání textu (tištěné vydání, CD/DVD, internet atd.) je nutné dodržovat následující pravidla:

Obecná pravidla
Nepřerušované psaní (bez zalomení).
Nezarovnaný text, bez rozdělování slov na konci řádků, a to i v případě složených slov.
Mezery u interpunkčních znamének (viz oddíl 6.4).
Logická a koherentní úprava textu (pro stejné prvky dokumentu se používají stejné parametry).
Speciální
znaky
Používat dostupné speciální znaky.
Vyvarovat se transliterace („ss“ pro „ß“, „ue“ pro „ü“ atd.).
Pro číslice 1 a 0 vždy používat číslice klávesnice, a nikoli velká písmena „I“ a „O“.
Třem tečkám (…) typograficky odpovídá trojtečka (Alt-Ctrl-tečka (.) / Alt 0133). Nepoužívejte tři po sobě jdoucí tečky (...).
Číselné údaje
Číselné údaje vyjadřující množství: skupiny po třech číslicích se oddělují mezerou (pevnou mezerou), nikoli tečkou (např.: 300 000).
U číselných údajů vyjadřujících číslování, např. letopočty, čísla stránek atd., se mezery nepíší (např.: 1961, s. 2064).
Desetinná čísla se píší s čárkou (např.: 13,6), nikoli s tečkou.
Typografická pravidla pro číselné údaje – viz také oddíl 10.5.
Pevné mezery
Pevné mezery na konci řádku zabrání rozdělení celků, které mají zůstat dohromady.
Vedle případů uvedených v pravidlech interpunkce (viz oddíl 6.4)se používají například v následujících případech:
č.• Úř. věst. L• 10•000
s.• Úř. věst. C• Pan C.•M.•Dupont
Pozn.:
Ve Wordu se pevná mezera píše pomocí klávesové zkratky Alt 0160 nebo Ctrl-Shift-mezerník.
Grafiky,
obrázky
a tabulky
Grafiky a obrázky se přikládají ve zvláštním souboru ve formátu s vysokým rozlišením.
V případě obrázků a ilustrací je nutné zkontrolovat autorská práva / copyright.
Místo, kam se vloží obrázek/grafika, je nutné označit jasnou značkou (<OBRÁZEK1>, <GRAF1>, <TABULKA1> atd.).
Excelové soubory se přikládají zvlášť.
Uvozovky
Používají se uvozovky platné pro daný jazyk.
V češtině existují tři úrovně uvozovek (v závorce je uveden numerický kód, který se používá k jejich vložení):
Úroveň 1
(hlavní citace)
(Alt 0132/Alt 0147)
Úroveň 2
(citace v rámci citace)
(Alt 0130/Alt 0145)
Úroveň 3
(citace v rámci citace v rámci citace)
»…« (Alt 0187/Alt 0171)
Apostrof
V textech nebo poznámkách v cizím jazyce, který používá apostrof (neboli odsuvník), je třeba použít typograficky správný apostrof ( nebo v závislosti na typu písma), který se vloží pomocí klávesové zkratky Alt 0146, a nikoli znak (').
Velká/malá
písmena
Nadpis se v rukopisu nikdy nepíše celý velkými písmeny.
Velká/malá písmena se používají podle těchto pravidel pro úpravu dokumentů (viz oddíl 10.4).
Poznámky
pod čarou
Používá se výhradně funkce References/Insert footnote.
V případě rukopisů určených k vytištění na papíře je v podstatě zbytečné, nebo dokonce rušivé přeformátovat čísla poznámek ručně. Například: Word vygeneruje 1 – korektoři použijí (1). Pracovník tiskárny zpracuje pouze funkci Footnote; jeho úkolem je správně přeformátovat čísla poznámek pod čarou podle těchto pravidel pro úpravu dokumentů.
Poznámky pod čarou se číslují jasně arabskými číslicemi (ostatní znaky, jako jsou například hvězdičky nebo písmena, jsou určeny pro zvláštní případy).
Je třeba se vyvarovat používání poznámek typu „idem“ nebo „ibidem“ (zalomení stránek vytištěné publikace se liší od zalomení rukopisu).
Odkazy na poznámky pod čarou (včetně závorek) jsou vždy vysazeny řezem „roman“ (i u textů nebo nadpisů v kurzivě nebo tučným písmem).
Pomlčky
Dlouhá pomlčka (m-dash, Alt 0151) se používá ve výčtech jako odrážka (stejné pravidlo pro všechny jazyky).
Nadpisy
Nepoužívá se ruční formátování, ale formátování pomocí stylů.
Pokud zvláštní styly chybí, používají se styly Wordu (Heading 1, Heading 2, Normal atd.).
Nadpisy se v rukopisu nikdy nepíší celé velkými písmeny.
Pozn.:
Při používání stylů Wordu se může po zpracování textu automaticky vytvořit obsah; při převedení do formátu PDF za účelem umístění na internet tyto nadpisy automaticky vygenerují hyperlinky (záložky neboli bookmarks), prvky, které jsou nutné ke snad­nému prohlížení dlouhých dokumentů ve formátu PDF na internetu.

Další doporučení

Pokud je rukopis dodáván po částech, musí autorský útvar dbát na to, aby při poskytnutí první části byl dodán také obsah (i předběžný) publikace, aby korektoři měli celkový přehled o díle.

Autorský útvar musí rukopis před odesláním Úřadu pro publikace pečlivě zkontrolovat. Redakční zásahy musí zůstat výjimkou a musí být zcela jasné, čitelné a přesné. Důležité redakční zásahy zanesené během první korektury způsobí, že text je nutné na počítači přepsat, ovlivňují zalomení (a občas ho změní, což vyvolá řetězec dlouhých změn) a často vyžadují doplňkové korektury a další kontrolu (jejímž důsledkem je prodloužení lhůty na vydání a zvýšení nákladů).

V rámci možností je rovněž nutné neukládat dokumenty kombinovaným způsobem, nespojovat texty vytvořené pomocí různých počítačových programů.

Poslední aktualizace: 15. 2. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana