ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.5 Výčty

3.5.1 Interpunkce ve výčtech

1. Předchází-li různým položkám výčtu návětí, je na jeho konci dvojtečka, a to i v případě, že uvádí další návětí:

Nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:
1)
Článek 92 se mění takto:
a)
odstavec 2 se mění takto:
i)
písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c)
umístění zařízení […]:“

2. Stojí-li před položkami výčtu číslice (včetně malých římských číslic i), ii), …) nebo písmeno, oddělují se tyto části středníkem:

Ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. e) dvanácté odrážky směrnice 77/388/EHS se nevztahuje zejména na tyto služby:
1)
služby rozhlasového a televizního vysílání ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. e) jedenácté odrážky směrnice 77/388/EHS;
2)
telekomunikační služby […];
3)
dodání:
a)
zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky;
b)
CD-ROM […]

3. Stojí-li před body výčtu odrážka, oddělují se tyto části čárkou:

Snížení o 1 % za každý pracovní den stanovené v čl. 21 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 796/2004 se nepoužijí na jednotné žádosti nebo jejich změny, které byly podané do:
6. června 2005 příslušným orgánům Francouzské Guyany,
19. června 2005,
[…]

4. V tabulkách, seznamech nebo přílohách se interpunkce po výčtu bodů obvykle nepoužívá.

3.5.2 Výčet aktů

Při výčtu aktů stejného druhu se název přijímajícího orgánu ani druh aktu neopakuje, pokud je stejný:

(1)
Směrnice Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly […]

[…]

(3)
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).
(4)
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).

Zkratka Smlouvy/Smluv je nedílnou součástí čísla aktu, a proto se s každým číslem opakuje:

[…] nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 […]
[…] směrnice 94/35/ES a 94/36/ES […]

Při výčtu aktů je vhodné uvádět je v chronologickém pořadí.

Poslední aktualizace: 12. 7. 2017
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana