ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.3 Pozměňující ustanovení

3.3.1 Změny textu

1. Je-li pozměňujícím aktem nahrazen celý článek, začíná nový text označením článku, a to na levém okraji stránky (před článek a číslo se napíší uvozovky):

Článek 3 rozhodnutí 2001/689/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „myčky nádobí“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 28. února 2009.“

Pozn.:
Pokud je uvedena pouze jedna změna, nenásleduje za závěrečnými uvozovkami již žádná interpunkce.

2. Případ, kdy se změna týká části článku (odstavce, pododstavce, bodu). Pokud jde o část označenou (tzn. předchází jí číslo (odstavce, bodu), písmeno nebo interpunkční znaménko (odrážka) atd.), obsahuje nový text příslušný dělicí znak (číslo odstavce/bodu, odrážku…):

Nařízení (ES) č. 409/2009 se mění takto:

1)
V článku 3 se písmeno g) nahrazuje tímto:
g)
„stavem zpracování“ se rozumí způsob, jakým je ryba konzervována (čerstvá, čerstvá solená, zmrazená atd.).“
2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Vyrovnávací koeficienty Společenství uvedené v příloze II, III a IV se použijí na přepočítání hmotnosti zpracovaných ryb na hmotnost živých ryb.“

Pokud se nahrazuje pouze první pododstavec číslovaného odstavce, číslo odstavce se v novém textu neuvádí:

3)

v čl. 28 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Každý návrh nebo podnět, který legislativnímu orgánu předloží Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) nebo členský stát, který může mít vliv na rozpočet, včetně změn počtu pracovních míst, musí být doložen finančním výkazem a hodnocením podle čl. 27 odst. 4.“

3. Pokud jde o část neoznačenou, tzn. před nahrazovaným textem není číslo nebo jiné znaménko, nový text neobsahuje žádný dělicí znak:

1)

V článku 19 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členové vědeckých výborů, vědečtí poradci ze skupiny a externí odborníci mají nárok na náhradu za svou účast (osobní nebo na dálku s využitím elektronických prostředků) na zase­dáních výborů, tematických seminářích, pracovních skupinách a ostatních setkáních a akcích pořádaných Komisí a za svou činnost zpravodaje v souvislosti se zvláštní otázkou, jak je stanoveno v příloze III.“

7)

V čl. 15 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Producenti uhradí před 1. červnem následujícím po příslušném hospodářském roce částku ve výši 500 EUR za tunu pro množství cukru uvedená v prvním pododstavci písm. c), pro která nemohou předložit doklad ke spokojenosti členského státu, že byla rafinována z opodstatněných nebo výjimečných technických důvodů.“

4. Pokud se mění věta (včetně první věty číslovaného odstavce), případný dělicí znak se neopakuje:

V odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:

„Je-li na palubě rybářského plavidla Společenství zjištěno závažné protiprávní jednání podle definice v oddíle I odst. 1 přílohy VI nařízení (ES) č. 302/2009, zajistí členský stát vlajky, aby rybářské plavidlo plující pod jeho vlajkou po inspekci ukončilo veškeré rybolovné činnosti.“

Pokud se změna týká části věty (výrazu, slova…), dělicí znak se neopakuje a nahrazení je vyjádřeno jedinou větou (spíše než návětím následovaným odstavcem, srov. bod 5a) níže):

V článku 7 rozhodnutí 2005/692/ES se datum „31. prosince 2010“ nahrazuje datem „30. června 2012“.
Pozn.:
V zájmu srozumitelnosti a zamezení problémům při překladu se doporučuje spíše nahrazovat celé články, odstavce, body nebo odrážky než vkládat nebo vypouštět jednotlivé věty nebo výrazy. Jednoduchá změna data nebo čísla však nepůsobí potíže.

5. Rozložení textu se liší podle toho, zda se provádí jedna nebo více změn:

a)
je-li změn více:
Nařízení (EU) 2017/745 se mění takto:
1)
V čl. 1 odst. 2 se druhý pododstavec mění takto:
a)
[…];
b)
[…].
2)
Článek 17 se mění takto:
a)
odstavec 5 se mění takto:
i)
[…];
ii)
[…].
b)
pokud se provádí pouze jedna změna:

Článek 3 rozhodnutí 2007/884/ES se nahrazuje tímto:

„[…]“

(ne: „rozhodnutí 2007/884/ES se mění takto:

článek 3 se nahrazuje tímto:“)

6. Pokud se mění příloha, zní návětí takto:

Příloha […] se mění takto:

nebo pokud jsou změny uvedeny v příloze:

Příloha III nařízení (ES) č. 2074/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Pokud se nahrazuje celá příloha, zní návětí takto:

Příloha nařízení (ES) č. 7/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Nový text bude vypadat takto:

PŘÍLOHA
PŘÍLOHA

…………………………………………“

Více informací o typografické úpravě pozměňujících článků viz Typografická pravidla Úředního věstníku – vizuální průvodce (enPDF, frPDF).

Poslední aktualizace: 1. 6. 2021
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana