ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

2.7 Členění textu v aktech

Název části Číslování Odkaz v textu
Akty
Preambule (1)
Právní východisko (1)   v prvním právním východisku
Nečíslovaný bod odůvodnění (pouze v případě jediného bodu odůvodnění) (1)   v bodě odůvodnění (2)
Číslovaný bod odůvodnění (1) (1), (2) v 1. bodě odůvodnění (2)
Normativní text (3)
Článek (3) jediný článek
článek 1, 2
v jediném článku
v článku 1, 2
Odstavec (3) 1., 2. v odstavci 1, 2
   Pododstavec (4)   v prvním, druhém… posledním pododstavci
v [čl. 1 odst. 1] druhém pododstavci
v [čl. 1] prvním pododstavci
Písmeno (3) a), b) v písmenu a), b)
(ne „pod písmenem“)
Bod (3) 1), 2) v bodě 1, 2
v [čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci] písm. a) bodě i) bodě 1)
(Pod)bod (3) i), ii) v (pod)bodě i), ii)
Odrážka (5) v první, druhé odrážce
v [čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodě i) bodě 1)] první odrážce
Příloha
  Příloha
Příloha I, II
(nebo A, B)
uvedený/á/é v příloze
v příloze I, II
(nebo A, B)
Dodatek
  dodatek
dodatek 1, 2
v dodatku
v dodatku 1, 2 (přílohy / k příloze)
Další členění
Část část I, II
(nebo část první, část druhá)
v části I, II
(nebo v části první, druhé)
Hlava hlava I, II v hlavě I, II
v [části I] hlavě I
Kapitola kapitola I, II
(nebo kapitola 1, 2)
(ne „první kapitola“)
v kapitole I, II
(nebo v kapitole 1, 2)
v [části I hlavě I] kapitole I
Oddíl oddíl 1, 2
(ne „první oddíl“)
v oddíle 1, 2
v [části I hlavě I kapitole I] oddíle 1
Bod (6) I, II (nebo A, B);
I. (nebo A. či 1.)
v bodě I, II (A, B);
v bodě I (A, 1)
(ne „pod bodem“)
(1)
(2)
Před 7. únorem 2000, kdy byly body odůvodnění nečíslované: v prvním bodě odůvodnění, v druhém bodě odůvodnění atd.
(3)
Jsou-li články, odstavce nebo ostatní jednotky členění označené číslem či písmenem vloženy do normativní části již přijatého aktu, je jim přiděleno číslo či písmeno jednotky členění stejné úrovně, po němž následují, doplněné o písmeno „a“, „b“, „c“, „d“ atd. Viz též oddíl 3.3.2.
(4)
Tyto části textu neobsahují ani čísla, ani jiné identifikační znaky. Při odkazování na ně se používá slovní označení řadovou číslovkou.
(5)
Před zavedením redakčního nástroje založeného na XML EdiT v roce 2021 mohly být odrážky použity pro označení první úrovně výčtu v seznamech.
(6)
Používá se v některých doporučeních, usneseních a prohlášeních.
Pozn.:
Odkaz na úvodní větu (úvodní formulaci k výčtu) se činí slovy „v úvodní části“, „v úvodní větě“ nebo „v návětí“. Úvodní věta končí dvojtečkou.
Jednotlivé části dělení v této tabulce nejsou uspořádány v ustáleném pořadí. Jejich pořadí se může měnit podle povahy textu.

Viz Typografická pravidla Úředního věstníku – vizuální průvodce (enPDF, frPDF).

Poslední aktualizace: 19. 12. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana