ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Preambule

Historie

1952

Na základě vstupu Smlouvy o ESUO v platnost byl založen Úřední věstník za účelem zveřejňování oznámení, rozhodnutí apod.
Úřední věstník poprvé vyšel 30. prosince.
Od roku 1952 do 19. dubna 1958 nesl název Úřední věstník Evropského společenství uhlí a oceli, úředními jazyky byly francouzština, italština, němčina a nizozemština.

1958

Poté, co vstoupily v platnost další dvě smlouvy, Smlouva o založení Evropského společenství a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, se název změnil na Úřední věstník Evropských společenství.
Nový Úřední věstník poprvé vyšel 20. dubna.

1968

V lednu byly vytvořeny řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
První vydání řady L vyšlo 3. ledna.
První vydání řady C vyšlo 12. ledna.

1978

Byla vytvořena řada S (Dodatek k Úřednímu věstníku Evropských společenství), v níž se zveřejňují oznámení o veřejných zakázkách; první vydání vyšlo 7. ledna.
Oznámení o výzvách k podávání nabídek a oznámení Evropského rozvojového fondu se do té doby zveřejňovala v řadě L (až do konce roku 1974) a poté v řadě C (až do konce roku 1977).

1981

Databáze CELEX (Communitatis Europaeae Lex) – interinstitucionální automatizovaný mnohojazyčný systém dokumentace práva Společenství – byla zpřístupněna veřejnosti.
CELEX, distribuovaný Komisí, je přístupný on-line a na magnetických páscích.

1986

Řada S byla zpřístupněna v elektronické podobě (databáze TEDTenders Electronic Daily).

1987

Řady L a C byly zpřístupněny na mikrofiších.

1991

V lednu byla vytvořena řada C … A.

1992

V říjnu byla správa databáze CELEX převedena z Komise na Úřad pro publikace.

1997

Řada S byla zpřístupněna na nosičích CD-ROM.

1998

Na internetu na stránce EUR-Lex byly zpřístupněny řady L a C.
Od 1. července se řada S nadále nevydává v tištěné podobě, ale pouze na nosičích CD-ROM a na internetu (databáze TED).

1999

Od 31. srpna začala být zveřejňována nová řada C … E, a to výhradně v elektronické podobě (E = elektronický).

2001

Řady L a C byly dány k dispozici na nosičích CD-ROM.

2002

Od 1. ledna je přístup na internetovou stránku EUR-Lex zdarma.

2003

Od 1. února se na základě Niceské smlouvy změnil název Úředního věstníku na Úřední věstník Evropské unie.

2004

V důsledku rozšíření se Úřední věstník od 1. května vydává ve 20 jazycích. V souladu s nařízením Rady (ES) č. 930/2004 byla stanovena výjimka pro maltské vydání Úředního věstníku – po dobu tří let (1. 5. 2004–30. 4. 2007) jsou orgány povinny zveřejňovat v maltštině pouze nařízení přijatá společně Evropským parlamentem a Radou.
Barevný pásek na hřbetu obálky Úředního věstníku je od 1. května zrušen a jednotlivé jazykové verze jsou označeny kódem ISO na přední a zadní straně obálky.
Od 1. května jsou databáze CELEX a EUR-Lex zpřístupněny ve všech 20 jazycích.
Poslední tištěná verze Soupisu platných právních předpisů Společenství byla zveřejněna v červenci, následně byla zpřístupněna v databázi EUR-Lex.
Od 1. listopadu byla databáze CELEX integrována do databáze EUR-Lex a od 31. prosince se již CELEX neaktualizuje.

2007

Po rozšíření o Rumunsko a Bulharsko a na základě rozhodnutí publikovat sekundární legisla­tivu v irštině vychází Úřední věstník od 1. ledna ve 23 jazycích. Na irské vydání se však vztahuje podobná výjimka jako na maltské: po dobu pěti let (1. 1. 2007–31. 12. 2011) jsou orgány povinny publikovat v irštině pouze nařízení přijatá společně Evropským parlamentem a Radou (nařízení Rady (ES) č. 920/2005).
Dne 1. ledna byla zavedena nová struktura rozdělení aktů publikovaných v Úředním věstníku.

2009

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince byla v Úředním věstníku zavedena dočasná rubrika L V nazvaná „Akty přijaté po 1. prosinci 2009 podle Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu“.

2010

Od 1. ledna je zavedena nová struktura rozdělení aktů zveřejněných v Úředním věstníku, která odráží změny vyplývající z Lisabonské smlouvy.

2012

Výjimka pro irštinu, stanovená v roce 2007, byla nařízením Rady (EU) č. 1257/2010 prodloužena o dalších 5 let (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016).

2013

Po přistoupení Chorvatska vychází Úřední věstník od 1. července v 24 jazycích.

2014

Výroba řady C … E je 1. dubna ukončena.

2016

K 1. lednu jsou vytvořeny řady L … I a C … I.
V březnu je na portálu EUR-Lex zaveden identifikátor evropské legislativy (ELI – European Legislation Identifier).

2017

Výjimka pro irštinu je nařízením Rady (EU, Euratom) 2015/2264 opět prodloužena, avšak její rozsah musí být postupně omezován s cílem jejího postupného zrušení do 31. prosince 2021.

2022

Výjimka pro irštinu přestává platit od 1. ledna 2022.

Autorské služby orgánů, institucí a jiných subjektů

Seznam názvů orgánů, institucí a jiných subjektů je uveden v oddíle 9.5.

Evropský parlament (Brusel, Lucemburk, Štrasburk)

Za zasílání textů Úřednímu věstníku jsou odpovědné různé služby.

Evropská rada (Brusel)

Texty jsou zasílány prostřednictvím Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Rada Evropské unie (Brusel)

Texty jsou zasílány prostřednictvím generálního sekretariátu.

Evropská komise (Brusel, Lucemburk)

Generální sekretariát odpovídá za zasílání textů Komise, které mají být zveřejněny v Úředním věstníku, a to závazných právních aktů (řada L), návrhů, informací a oznámení Komise (řada C) a oznámení o veřejných zakázkách a oznámení Evropského rozvojového fondu (řada S).

Soudní dvůr Evropské unie (Lucemburk)

Za zasílání textů odpovídá kancelář Soudního dvora.

Evropská centrální banka (Frankfurt nad Mohanem)

Texty zasílá generální ředitelství pro sekretariát a jazykové služby nebo generální ředitelství pro právní služby.

Evropský účetní dvůr (Lucemburk)

Za zasílání textů odpovídá oddělení komunikace a zpráv.

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Brusel)

Texty jsou zasílány prostřednictvím Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel)

Texty z různých útvarů jsou zasílány prostřednictvím generálního sekretariátu.

Evropský výbor regionů (Brusel)

Texty z různých útvarů jsou zasílány prostřednictvím generálního sekretariátu.

Evropská investiční banka (Lucemburk)

Texty zasílají jejich tvůrci.

Evropský veřejný ochránce práv (Štrasburk) a evropský inspektor ochrany údajů (Brusel)

Texty zasílají jejich tvůrci.

Jiné subjekty

Seznam úřadů a agentur viz oddíl 9.5.3 až 9.5.6.

Vícejazyčný seznam orgánů, institucí, interinstitucionálních útvarů a jiných subjektů viz příloha A9.

LegisWrite

LegisWrite je počítačová aplikace, která se využívá k vytváření, revizím a výměně úředních dokumentů legislativní i nelegislativní povahy mezi orgány. Tato aplikace standardizuje členění a formální úpravu textů.

Více informací o aplikaci LegisWrite je možno získat na stránkách GoPro (Guide to procedures, příručka k postupům) přístupných zaměstnancům orgánů a institucí EU na adrese:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (en) (*), nebo
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/Greffe/LegisWrite (fr) (*),.

Příručky a informační zdroje

Hlavními informačními zdroji pro texty, které mají být zveřejněny v Úředním věstníku, jsou:

a)
pro otázky pravopisu a lingvistické problémy:
Akademický slovník cizích slov, díl I–II. Academia, Praha, 1995 a další vydání,
Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995,
Pravidla českého pravopisu, Academia, Praha, 1993 a další vydání,
Slovník spisovného jazyka českého, díl I–VIII. Academia, Praha, 1989,
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 1994 a další vydání;
b)
pro otázky týkající se způsobu tvorby právních předpisů:
Příručka o aktech přijímaných v rámci Rady Evropské unie (Rada), vydání 2015,
c)
pro iniciály, akronyma a zkratky:
IATE (terminologická databáze pro sběr, šíření a správu terminologie, na níž se společně podílejí všechny orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie);
d)
pro kontrolu názvů aktů a jejich znění, posledních změn apod.:
EUR-Lex (poskytuje přímý a bezplatný přístup k právu EU); umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku a obsahuje také znění Smluv, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů);
e)
pro kontrolu tiskařských korektur Úředního věstníku (pravidla sazby stran, typografické pokyny atd.):
Typografická pravidla Úředního věstníku – vizuální průvodce (enPDF, frPDF).

Pro některé oblasti, např. zemědělství, rybolov, obchodní dohody, kombinovanou nomenklaturu, dohody se třetími zeměmi atd., slouží jako stálý informační zdroj i různá vydání Úředního věstníku.

(*)
Interní odkaz / pracovní dokument pro zaměstnance evropských institucí.
Poslední aktualizace: 25. 1. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana