ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение А9 Институции, органи, междуинституционални служби и структури: многоезичен списък

(към 19.1.2022 г.)

Това приложение съдържа а) азбучен показалец на образуванията, които обхваща, и б) многоезичен списък с еквивалентните им наименования на различните езици. За последователността при изброяване вж. раздел 9.5.

a) Азбучен показалец

b) Многоезичен списък

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю

 

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

 

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС

 

Агенция за снабдяване към Евратом

 

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

 

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

 

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

 

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

 

Агенция на Европейския съюз за основните права

 

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия

 

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

 

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

 

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

 

Европейска агенция за контрол на рибарството

 

Европейска агенция за околна среда

 

Европейска агенция по лекарствата

 

Европейска агенция по морска безопасност

 

Европейска агенция по отбрана

 

Европейска агенция по химикали

 

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

 

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

 

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания

 

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

 

Европейска инвестиционна банка

 

Европейска комисия

 

Европейска служба за външна дейност

 

Европейска служба за подбор на персонал

<
 

Европейска сметна палата

 

Европейска фондация за обучение

 

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

 

Европейска централна банка

 

Европейски банков орган

 

Европейски икономически и социален комитет

 

Европейски инвестиционен фонд

 

Европейски институт за иновации и технологии

 

Европейски институт за равенство между половете

 

Европейски комитет на регионите

 

Европейски комитет по защита на данните

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

Европейски омбудсман

 

Европейски орган за безопасност на храните

 

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

 

Европейски орган за ценни книжа и пазари

 

Европейски орган по труда

 

Европейски парламент

 

Европейска прокуратура

 

Европейски съвет

 

Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС

 

Европейски съюз

 

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

 

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

 

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

 

Европейски център за развитие на професионалното обучение

 

Европейско училище по администрация

 

Единен съвет за преструктуриране

 

Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС

 

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП

 

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

 

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

 

Общ съд

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

 

Председател на Европейския съвет

 

Сателитен център на Европейския съюз

 

Службата за публикации на Европейския съюз

 

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

 

Служба на Общността за сортовете растения

 

Съвет на Европейския съюз

 

Cъвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

 

Cъвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

 

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

 

Cъвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“

 

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

 

Cъвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“

 

Cъвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

 

Cъвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

 

Cъвместно предприятие „Чист водород“

 

Cъвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

 

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

 

Съд на Европейския съюз / Съд
(Институция / инстанция)

 

Съд на публичната служба

 

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница