ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение А2Емблеми

Емблемите по-долу са представени само с информационна цел и без да се нарушават специфичните условия, определени от всяка институция, орган, междуинституционална служба или организация за тяхното използване при възпроизвеждане.

Някои от емблемите трябва да съдържат наименованието на институцията, органа или организацията, а понякога това наименование е различно на различните езици. За да се опрости представянето на тези емблеми, различаващите се наименования са пропуснати.

Вж. също точка 9.5 (официални наименования и ред на изброяване).

Институции и органи

Европейското знаме — цветно Европейски съюз Европейското знаме — черно-бяло
Парламент — Цветно лого Парламент Парламент — Черно-бяло лого
Европейски съвет — Цветно лого Европейски съвет Европейски съвет — Черно-бяло лого
Съвет — Цветно лого Съвет Съвет — Черно-бяло лого
Комисия — цветно Комисия (*) Комисия — Черно-бяло лого
Първоинстанционен съд на и Съд на — Цветно лого Съд Първоинстанционен съд на и Съд на — Черно-бяло лого
Европейска централна банка — Цветно лого Европейска централна банка Европейска централна банка — Черно-бяло лого
Сметна палата — Цветно лого Сметна палата Сметна палата — Черно-бяло лого
Европейска служба за външна дейност — Цветно лого Европейска служба за външна дейност Европейска служба за външна дейност — Черно-бяло лого
Европейски икономически и социален комитет — Цветно лого Европейски икономически и социален комитет Европейски икономически и социален комитет — Черно-бяло лого
Комитет на регионите — Цветно лого Европейски комитет на регионите Комитет на регионите — Черно-бяло лого
Европейска инвестиционна банка — Цветно лого Европейска инвестиционна банка Европейска инвестиционна банка — Черно-бяло лого
Европейски инвестиционен фонд — Цветно лого Европейски инвестиционен фонд Европейски инвестиционен фонд — Черно-бяло лого
Омбудсман — Цветно лого Омбудсман Омбудсман — Черно-бяло лого
Надзорен орган по защита на данните — Цветно лого Надзорен орган по защита на данните Надзорен орган по защита на данните — Черно-бяло лого

Междуинституционални служби и агенции
(децентрализирани структури)

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю — Цветно лого Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю  
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз — Цветно лого Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз — Черно-бяло лого
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС — Цветно лого Агенция за подкрепа на ОЕРЕС Агенция за подкрепа на ОЕРЕС — Черно-бяло лого
Агенция за снабдяване към Евратом – Цветно лого Агенция за снабдяване към Евратом Агенция за снабдяване към Евратом – Черно-бяло лого
Агенция на Европейския съюз в областта на убежището — Цветно лого Агенция на Европейския съюз в областта на убежището Агенция на Европейския съюз в областта на убежището — Черно-бяло лого
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за киберсигурност Агенция на Европейския съюз за киберсигурност — Черно-бяло лого
Агенция на Европейския съюз за космическата програма — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за космическата програма Агенция на Европейския съюз за космическата програма — Цветно лого
CEPOL — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането CEPOL — Черно-бяло лого
eu-LISA — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие eu-LISA — Черно-бяло лого
Агенция на Европейския съюз за основните права — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за основните права Агенция на Европейския съюз за основните права — Черно-бяло лого
Евроюст — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Евроюст — Цветно лого
Eвропол — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането Eвропол — Черно-бяло лого
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия  
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Цветно лого Европейска агенция за безопасност и здраве при работа Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Черно-бяло лого
Frontex — Цветно лого Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Европейска агенция за контрол на рибарството — Цветно лого Европейска агенция за контрол на рибарството Европейска агенция за контрол на рибарството — Черно-бяло лого
Европейска агенция за околна среда — Цветно лого Европейска агенция за околна среда Европейска агенция за околна среда — Черно-бяло лого
Европейска агенция по лекарствата — Цветно лого Европейска агенция по лекарствата Европейска агенция по лекарствата — Черно-бяло лого
Европейска агенция по морска безопасност — Цветно лого Европейска агенция по морска безопасност Европейска агенция по морска безопасност — Черно-бяло лого
Европейска агенция по отбрана — Цветно лого Европейска агенция по отбрана Европейска агенция по отбрана — Черно-бяло лого
Европейска агенция по химикали — Цветно лого Европейска агенция по химикали Европейска агенция по химикали — Черно-бяло лого
Европейска прокуратура — Цветно лого Европейска прокуратура Европейска прокуратура — Черно-бяло лого
EPSO — Цветно лого Европейска служба за подбор на персонал EPSO — Черно-бяло лого
Европейска фондация за обучение — Цветно лого Европейска фондация за обучение Европейска фондация за обучение — Черно-бяло лого
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Цветно лого Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд  
Европейски банков орган — Цветно лого Европейски банков орган  
Европейски институт за равенство между половете — Цветно лого Европейски институт за равенство между половете Европейски институт за равенство между половете — Черно-бяло лого
Европейски орган за безопасност на храните — Цветно лого Европейски орган за безопасност на храните Европейски орган за безопасност на храните — Черно-бяло лого
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване — Цветно лого Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване — Черно-бяло лого
Европейски орган за ценни книжа и пазари — Цветно лого Европейски орган за ценни книжа и пазари Европейски орган за ценни книжа и пазари — Черно-бяло лого
ela — Цветно лого Европейски орган по труда ela — Цветно лого
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании — Цветно лого Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании  
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Цветно лого Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Черно-бяло лого
Европейски център за развитие на професионалното обучение — Цветно лого Европейски център за развитие на професионалното обучение Европейски център за развитие на професионалното обучение — Черно-бяло лого
Европейско училище по администрация — Цветно лого Европейско училище по администрация Европейско училище по администрация — Черно-бяло лого
Евростат — Цветно лого Евростат Евростат — Черно-бяло лого
Единен съвет за преструктуриране — Цветно лого Единен съвет за преструктуриране Единен съвет за преструктуриране — Черно-бяло лого
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания — Цветно лого Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (*) Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания — Черно-бяло лого
Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността — Цветно лого Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността — Черно-бяло лого
Сателитен център на Европейския съюз — Цветно лого Сателитен център на Европейския съюз Сателитен център на Европейския съюз — Черно-бяло лого
Служба за публикации — Цветно лого Служба за публикации на Европейския съюз Служба за публикации — Черно-бяло лого
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Цветно лого Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Черно-бяло лого
Служба на Общността за сортовете растения — Цветно лого Служба на Общността за сортовете растения Служба на Общността за сортовете растения — Черно-бяло лого
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ — Цветно лого Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ — Черно-бяло лого
Център за преводи за органите на Европейския съюз — Цветно лого Център за преводи за органите на Европейския съюз Център за преводи за органите на Европейския съюз — Черно-бяло лого
(*)
Емблемата на Европейската комисия трябва също да се използва от изпълнителните агенции (вж. точка 9.5.4). Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет обаче запазва емблемата си.
Последна актуализация: 13.1.2023 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница