ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение А1 Графични указания за изобразяване на европейските символи

Съвет на Европа • Европейска комисия

Знамето на Европа

69 31

Знамето на Европа е символ не само на Европейския съюз, но и на единството и идентичността на Европа като по-широко понятие. Кръгът от златни звезди представлява солидарността и хармонията между европейските народи.

Броят на звездите няма нищо общо с броя на държавите членки. Има 12 звезди, защото числото 12 по традиция е символ на съвършенство, пълнота и единство. Затова знамето остава непроменено независимо от разширяванията на ЕС.

Знамето на Европа — Има 12 звезди, защото числото 12 по традиция е символ на съвършенство, пълнота и единство

История на знамето

Още със създаването си през 1949 г. Съветът на Европа осъзнава необходимостта да даде на Европа символ, с който нейните жители да могат да се отъждествят. На 25 октомври 1955 г. Парламентарната асамблея решава единодушно да приеме за емблема кръг от 12 златни звезди на син фон. На 8 декември 1955 г. Комитетът на министрите приема това да бъде европейското знаме.

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа нееднократно изразява желанието си другите европейски институции да приемат същия символ, за да допринесат за укрепването на идеята за солидарност между различните организации в обединена и демократична Европа.

Инициативата за приемане на знаме на Европейската общност принадлежи на Европейския парламент.  Проекторезолюция в този смисъл бе представена през 1979 г., непосредствено след провеждането на първите европейски избори чрез всеобщо пряко гласуване. В резолюция от април 1983 г. Парламентът постановява, че знаме на Общността следва да бъде приетото от Съвета на Европа през 1955 г. знаме. По време на срещата във Фонтенбло през месец юни 1984 г. Европейският съвет подчертава колко важно е да се популяризират образът и идентичността на Европа сред нейните граждани и по целия свят. По-късно на срещата в Милано през месец юни 1985 г. той одобрява предложението на комитета „Европа на гражданите“ (комитета „Адонино“) да бъде прието знаме на Общността. Съветът на Европа одобрява използването от Общността на европейското знаме, прието през 1955 г., и институциите на Общността го въвеждат от началото на 1986 г.

По този начин европейското знаме и емблема представлява както Съвета на Европа, така и Европейския съюз. Днес знамето е в най-голяма степен символ на обединена Европа и на европейската идентичност.

Съветът на Европа и институциите на Европейския съюз изразяват задоволство от нарастващата популярност на европейското знаме и емблема сред гражданите на Европа. Европейската комисия и Съветът на Европа носят отговорността за достойното и почтително използване на европейското знаме и емблема и предприемат необходимите мерки, за да предотвратят всяка форма на злоупотреба.

Въведение

Този графичен наръчник има за цел да помогне на потребителите да възпроизвеждат европейската емблема правилно. Той включва инструкции за създаване на емблемата и определя стандартните цветове.

Описание на символа

На небесносин фон 12 златни звезди образуват кръг, представляващ съюза на европейските народи. Броят на звездите е точно определен, като 12 символизира съвършенство и единство.

Хералдично описание

На синьо поле кръг от 12 златни петолъчни звезди, чиито лъчове не се докосват.

Геометрично описание

Емблемата представлява синьо правоъгълно знаме, чийто хоризонтал е един път и половина по-голям от вертикала. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват кръг, чийто център е пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на тази окръжност е равен на една трета от височината на вертикала. Всяка от петолъчните звезди е вписана в неочертана окръжност с радиус една осемнайсета от височината на вертикала. Всички звезди са изправени, тоест — с един насочен нагоре вертикален връх и два върха в права линия, перпендикулярна на дръжката на знамето.

Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник. Техният брой не се променя.

Геометрично описание

Регламентирани цветове

Емблема

Цветовете на емблемата са Pantone Reflex Blue за повърхността на правоъгълника и Pantone Yellow за звездите.
Международната скала Pantone е широкоразпространена и леснодостъпна дори и за непрофесионалисти.

Цветовете на емблемата са следните — PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на правоъгълника; PANTONE YELLOW за звездите.
Възпроизвеждане с четирицветен печат

При възпроизвеждане с четирицветен печат е невъзможно да се използват двата стандартни цвята. Необходимо е те да бъдат получени, като се използват четирите цвята на четирицветния печат. Цветът Pantone Yellow се получава чрез използване на 100 % „Process Yellow“. Като се смесят 100 % „Process Cyan“ и 80 % „Process Magenta“ се получава цвят, много близък до Pantone Reflex Blue.

Интернет

Pantone Reflex Blue отговаря на цвета от уеб палитрата RGB:0/51/153 (hexadecimal: 003399), а Pantone Yellow отговаря на цвета от уеб палитрата RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Монохромно възпроизвеждане

Ако на разположение е само черен цвят, правоъгълникът следва да се очертае в черно, а звездите да бъдат отпечатани в черно и бяло.

Ако на разположение е само син цвят (той, разбира се, трябва да е Reflex Blue), използвайте го със 100 % интензивност за фона, като звездите се получават бели чрез метода на негатива.

Монохромно възпроизвеждане

Възпроизвеждане върху цветен фон

Емблемата се възпроизвежда за предпочитане на бял фон. Избягвайте разноцветните фонове и във всички случаи — цветовите тоналности, които не се съчетават със синия цвят. В случай че е невъзможно да се избегне цветен фон, поставете бял кант на правоъгълника, чиято ширина да е равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника.

Възпроизвеждане върху цветен фон

Примери за неправилно възпроизвеждане

1. Емблемата е обърната наопаки. Примери за неправилно възпроизвеждане
2. Звездите не са изправени. Примери за неправилно възпроизвеждане
3. Звездите са неправилно разположени в кръга: те трябва да са подредени като цифрите на циферблата на часовник. Примери за неправилно възпроизвеждане

Използване от трети страни

Принципите за използване на европейската емблема от трети страни са изложени в административно споразумение със Съвета на Европа, което е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ С 271, 8.9.2012 г., стр. 5).

Съгласно това споразумение всяко физическо или юридическо лице („ползвател — трета страна“) може да използва европейската емблема или всеки един от нейните елементи, стига използването:

а)
да не създава впечатлението или презумпцията, че има връзка между третата страна и някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато такава връзка не съществува;
б)
да не кара обществеността да вярва, че ползвателят има подкрепата, спонсорството, одобрението или съгласието на някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато това не е вярно;
в)
да не е във връзка с цел или дейност, която е несъвместима с целите и принципите на Европейския съюз или на Съвета на Европа или която е незаконна.

Ако използването на европейската емблема отговаря на горните условия, не е необходимо да се иска писмено разрешение.

Регистрирането на европейската емблема или нейни хералдични имитации като търговска марка или друго право върху интелектуална собственост е недопустимо.

За въпроси, свързани с използването на европейската емблема, вж.:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_bg#emblem

Заявки от държави извън ЕС

Съвет на Европа, Генерална дирекция „Правни въпроси“
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

тел. +33 388412000
факс +33 388412052
Електронна поща: legal.advice@coe.int

Можете да изтеглите оригиналните изображения за възпроизвеждане от:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_bg.htm

Последна актуализация: 4.2.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница