ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.4. Абревиатури и съкращения

10.4.1. Абревиатури

Службата за публикации е приела следните правила за повечето от официалните езици на ЕС:

1.
Когато абревиатурата, включително имената на програми, се състои от шест или повече букви, тя се пише с начална главна и последващи малки букви:
Юнеско, Евратом
2.
Когато абревиатурата е само до пет символа, тя се пише с главни букви:
ТАРИК, ОВППС, ЕИО, ЕО

10.4.2. Съкращения

Най-често използваният начин за съкращаване е премахването на част от думата. Съкращава се на съгласна, след която се пише точка:

вкл. (включително), вм. (вместо), заб. (забележка), стр. (страница), гр. (град), хил. (хиляди)

Допуска се лични и бащини имена да се съкращават на една буква, която може и да е гласна:

Иван — И. или Ив., Елена — Е. или Ел., А. Далчев, П. Ю. Тодоров

Личните имена се съкращават, когато са придружени от фамилни.

NB:
Не се съкращават лични имена, следвани от прилагателни или съществително нарицателно, влязло в състава на името, нито приложения и прилагателни от същия тип, които стоят пред него:
Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Елисавета Багряна, Отец Паисий
Следните изписвания са неправилни:
СУ „Св. Кл. Охридски“, ПУ „П. Хилендарски“
Не се съкращават псевдоними:
Черноризец Храбър, Елин Пелин, Сирак Скитник

Инициални съкращения, образувани от началните букви на свободни словосъчетания и съставни съществителни нарицателни, се оформят с малки букви и точки след тях, без да се оставя шпация:

т.г. (тази година), и т.н. (и така нататък), т.е. (тоест), б.пр. (бележка на преводача)

Съкращения, образувани след изпускане на букви (предимно гласни), се оформят с точка след последната буква:

срв. (сравни), вж. (виж), млн. (милиона), млрд. (милиарда)

След съкратени названия на мерки от международната метрична система не се пише точка, независимо дали са изписани на кирилица, или на латиница:

кг (= килограм), г (= грам), мг (= милиграм), м (= метър), см (= сантиметър) км (= километър), ч (= час), мин (= минута), сек (= секунда), км/ч, м/сек
m, kg, km/h, l, min, s, V, W

При графичните съкращения на час, минута, секунда се пише точка, когато с тях е означен определен момент от денонощието:

Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12,00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Под влияние на правописа на съкращенията на мерните единици, утвърдени от международната метрична система, след графичните съкращения на извънсистемни мерни единици не се пише точка:

т — тон, дка — декар, л — литър, об — оборот, атм — атмосфера, ц — центнер, а — ар

Съкращения, състоящи се от първата и последната буква на думата (образувани чрез изпускане на средната ѝ част), се оформят с дефис:

г-н (господин), д-р (доктор), м-р (министър), о-в (остров)

Съществителните от женски и среден род запазват наставката си, за да могат да образуват граматически форми:

г-жа (госпожа), у-ще (училище)

При съкращаване на сложни думи (със слято или полуслято писане) съкращението се оформя с точка и дефис между частите им:

зам.-директор (заместник-директор), сев.-изт. (североизточен)

Точка се пише след следните съкращения:

година — г.   век — в.   лев — лв.   стотинка — ст.

Графичните съкращения на думи и изрази на латински език запазват оригиналния си вид:

P.S. — post scriptum, NB и N.B. — nota bene, etc. — et cetera, vs. — versus, ibid. — ibidem, pp. — paginae

Съкращенията на някои думи са възможни само в определен контекст:

личните и бащините имена се съкращават само ако са придружени от фамилно име,
думите господин, госпожа, госпожица, титлите, званията и длъжностите се съкращават само пред фамилно име или пред съчетание от лично и фамилно име. Думите господин и госпожа се съкращават и пред названия на длъжности,
съществителните имена град, село, остров, полуостров, езеро, планина, връх се съкращават само пред съответното собствено име,
думите час, година, век, страница, лев, хиляда, милион, милиард и мерните единици се съкращават само ако са придружени от изписано с цифри числително име,
думата месец се съкращава само ако е придружена от името на месеца.
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница