ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.3. Слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи

В съвременния български книжовен език сложните думи се пишат слято или полуслято, а съставните думи и синтактичните съчетания ― разделно.

Основен правописен принцип при сложните думи е синтактичният. При писането им се има предвид отношението между изграждащите ги основи ― равноправно (съчинително) и неравноправно (подчинително). При случаите с неравноправно отношение едната основа е главна, а другата ― подчинена. При писането на тези сложни думи се имат предвид и двете възможности за мястото на главната и на подчинената основа ― главната основа да бъде на първо място или подчинената основа да я предхожда. Така се оформят двата основни типа: главна основа―подчинена основа и подчинена основа―главна основа. При равноправното смислово отношение всички основи са главни и типът е само един: главна основа―главна основа.

Сложните думи са образувани от две или повече основи с точно определено място, свързани чрез съединителна гласна -о-, -е- или -и-, като понякога завършекът на първата основа на гласна поема ролята на съединителна гласна:

газостанция, кредитополучател, земеразделяне, пътепоказател, петилетка, трагикомедия

Възможно е основите да бъдат свързани и направо, без съединителна гласна:

азотсъдържащ, петгодишен

Сложните думи се образуват от две основи, от които едната пази своята граматическа характеристика: душ-кабина; от две или повече основи, които не пазят граматическата си характеристика: звездоброец; от сраснали се самостоятелни думи, които също са загубили или променили своята граматическа характеристика: нисколетящ.

10.3.1. Слято писане

Слято се пишат сложните съществителни имена с неравноправно отношение между изграждащите ги основи от типа подчинена основа―главна основа и сложните прилагателни имена с неравноправно отношение между изграждащите ги основи от типа подчинена основа―главна основа и по-рядко главна основа―подчинена основа.

Към тях се отнасят следните случаи:

сложни съществителни имена, в които за подчинена основа служат различни части на речта (съществителни, прилагателни, числителни редни имена, местоимения, наречия), свързани с главната основа със съединителна гласна (или завършващи на гласна, която изпълнява ролята на съединителна):
водовъртеж, газохранилище, местоположение, нефтопровод, паркомясто, текстообработка, ценоразпис, човекоден, първоизточник, самовнушение, високоговорител и т.н.
сложни съществителни имена, чиято подчинена основа е числително бройно име, свързано с главната основа без съединителна гласна:
двуколка, стохилядник, петдесетгодишнина (но: 50-годишнина; петдесет и пет годишнина)
сложни съществителни имена (предимно със съставки от чужд произход), в които подчинената основа е съществително име, свързано с главната основа без съединителна гласна:
вакуумапарат, емайллак, киносалон, радиопредаване, тестпрограма
сложни съществителни имена, чиито съставки (първата или и двете) са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в езика, се пишат слято:
киберпространство, тийнпоколение, туроператор, уебстраница, айскафе, бекстейдж, бодибилдинг, боксофис, джакпот, джемсешън, джубокс, копирайт, кросоувър, лайфстайл, маунтинбайк, мейнстрийм, ноутбук, парапланер, плейбек, праймтайм, саундтрак, сноуборд, стендбай, стийпълчейз, таймаут, трейдюнион, феърплей, хотдог, шорттрек, шоурум

Когато съставките на такива сложни съществителни имена се употребяват и като самостоятелни думи, се допуска те да се пишат разделно:

бизнес отношения, домино ефект, допинг контрол, интернет страница, кафе пауза, имейл адрес, офис администратор, ски състезание, соло изпълнение, стерео уредба, тенис верига, фитнес център, шоу програма
сложни съществителни имена, в които подчинената основа е съкратено прилагателно име (предимно от чужд произход), свързано с главната основа със или без съединителна гласна (или завършващо на гласна, която изпълнява ролята на съединителна):
автомивка, агротехника, аудиосистема, биофизика, геополитика, еврокомисар, електроуред, компактдиск, пресконференция, проектопрограма, телекомуникации

Когато първата съставка в такива имена се употребява и като самостоятелна дума, се допуска те да се пишат разделно:

видео клип, джаз концерт, евро зона, поп изпълнителка, фото лаборатория
сложни прилагателни имена, в които подчинената основа предхожда главната, образувани от словосъчетания от прилагателно и съществително име, чиито части се пишат разделно:
административноправен (от административно право), англоезичен (от английски език), военностратегически (от военна стратегия), външнополитически (от външна политика), ветеринарномедицински (от ветеринарна медицина), наказателноправен (от наказателно право), сърдечносъдов (от сърдечни съдове)
сложни прилагателни имена, в които главната основа предхожда подчинената, образувани от словосъчетания от прилагателно и съществително име, чиито части се пишат разделно:
литературнохудожествен (от художествена литература), научнопопулярен (от популярна наука), ракетноядрен (от ядрена ракета)
сложни прилагателни имена, образувани от съчетания от едносъставно числително и съществително име:
едноминутен, двучасов, триетажен, четиристаен, осемгодишен, петнайсетдневен, трийсетметров, тристепенен
сложни прилагателни имена, в които подчинената основа е наречие, свързано с главната основа със съединителна гласна (или завършващо на гласна, която изпълнява ролята на съединителна):
бледосин, жабешкозелен, мастиленочерен, медночервен, светлосин, тъмнокафяв, яркочервен
данъчнозадължен, здравноосигурителен, правопропорционален, световноизвестен, средноаритметичен, сърдечноболен
сложни прилагателни имена, в които главната основа е основа на причастие, а като подчинена основа са използвани различни части на речта:
властимащ, дървообработващ, испаноговорещ, металорежещ, правоимащ, числопреобразуващ
главнокомандващ, новопристигнал, самокодиращ се
бавноразвиващ се, взаимнопроникващи се, дългосвирещ, многообещаващ, свръхбързодействащ
високоуважаем, новоназначен, новопристигнал
сложни наречия, образувани от предлог и наречие:
вдясно, вляво, догоре, докога, докъде, донякъде, досега, доскоро, дотук, завинаги, занапред, засега, набързо, наведнъж, нависоко, навред, навсякъде, навън, навътре, нагоре, наготово, надалеч, надолу, надълго, надясно, накратко, накриво, накъде, наляво, наоколо, наопаки, направо, наскоро, нататък, натясно, наяве, наясно, отвсякъде, отвън, отгоре, отдавна, отдалеч, отдолу, отдясно, откакто, откъде, отляво, отникъде, отново, отнякъде, отпред, отпреди, отрано, отсега, отскоро, оттам, оттатък, оттогава, понякога, поотделно

Когато съчетанието от предлог и наречие не образува смислова цялост с ново значение, двете думи се пишат разделно. Срв.:

Тя свали чантата си от горе, от шкафа.
и
Отгоре, върху книгите, лежеше новата ѝ чанта.

Те все се оплакват, че живеели на тясно, в едностаен апартамент.
и
Той изведнъж се почувства натясно, в неудобно положение да се защитава.

Разделното писане е в сила и за изрази като:

от горе до долу, от къде на къде, от тук на там (но: от горе надолу, от ляво надясно)
наречия, образувани от предлог и съществително име, се пишат слято:
а)
когато използваното съществително име не може да се променя граматически или няма собствено ударение:
вследствие, всъщност, догодина, докрай, завчас, издъно, навреме, навръх, наглед, наздраве, наистина, накуп, налице, наместо, наполовина, например, наред, насила, насреща, настрана/настрани, насън, наум, начело, нащрек, околовръст, отсреща, отстрана, отстрани, подред, пoдpъка, поначало, предвид, следобед, призори

Когато съчетанието от предлог и съществително име не образува смислова цялост с ново значение, двете думи се пишат разделно. Срв.:

Той иде отсреща. (т.е. срещу нас)
и
Той иде от среща. (т.е. след като се е срещнал с някого)

Тогава само тази книга ми беше подръка. (т.е. само нея можех да използвам)
и
Той водеше под ръка старата жена. (т.е. беше я хванал по определен начин)

б)
използваното съществително име е в стара падежна форма, която не се употребява самостоятелно:
вкупом, вкъщи, встрани, довечера, навеки, наизуст, напосоки, настрани, наяве
в)
съчетанието е с ударение, преместено върху предлога:
нàдвечер, прѝвечер, прѝсърце, òтръки, прѝзори
предлози, образувани от предлог и наречие:
въпреки, наоколо, отсам, оттатък
предлози, образувани от предлог и съществително име в основна или стара падежна форма:
вдън, вместо, наместо, според
сложни предлози, съставени от два предлога, които образуват смислова цялост:
всред, докъм, допреди, досред, заради, измежду, накрай, насред, открай, откъм, покрай, помежду, поради, посред
съюзите докато, докогато, доколкото, затова, защото, накъдето, откакто, откогато, отколкото, откъдето
NB:
Наред със сложния съюз затова съществува и съчетание от предлог и местоимение за това, които се пишат разделно. Срв.:

Той е наказан, затова не дойде.
и
Постоянно го питаха за това, но той мълчеше.

10.3.2. Полуслято писане

Полуслято се пишат сложните съществителни имена с неравноправно отношение между изграждащите ги основи от типа главна основа―подчинена основа или подчинена основа―главна основа, както и всички сложни думи с равноправно смислово отношение между основите от типа главна основа―главна основа.

Към тях се отнасят следните случаи:

сложни съществителни имена, в които главната и подчинената основа са основи на съществителни имена, второто от които пояснява или конкретизира първото:
вагон-ресторант, генерал-лейтенант, заместник-председател, кандидат-студент, министър-председател, премиер-министър, съдия-изпълнител, член-кореспондент

При членуване, при определяне на рода или при образуване на форма за мн.ч. при такива съществителни имена се променя само втората част:

вагон-ресторантът, кандидат-студентката, министър-председатели, храм-паметникът

Когато при съчетания от две съществителни имена се променя и първата дума, те се пишат разделно:

екип кандидат (екипът кандидат, екипи кандидати, екипите кандидати)

Когато такива съществителните имена се пишат съкратено, дефисът след съкратената първа част се запазва:

ас.-режисьор (от асистент-режисьор), зам.-дир. или зам.-директор (от заместник-директор), нач.-управление (от началник-управление), пом.-командир (от помощник-командир), чл.-кор. или чл.-кореспондент (от член-кореспондент)

Когато пред сложните съществителни имена, които се пишат полуслято, се добави трета основа, тя се пише разделно от останалата част на сложното съществително:

заместник министър-председател, заместник началник-управление

Когато пред словосъчетания се добави друго съществително име, то се пише отделно от останалата част:

заместник генерален секретар, заместник главен прокурор, заместник програмен директор

Когато като подчинена основа в сложното съществително име е използвано название на буква или самата буква, която е изписана, то се пише полуслято:

алфа-стабилизатор, гама-лъч, ку-код; α-стабилизатор, γ-лъч

Когато като подчинена основа в сложното съществително име е използвана буква, представляваща съкращение на прилагателно име, то се пише полуслято:

е-подпис, е-фактура, м-бизнес, м-сервиз (но: имейл, айпод)
сложни съществителни имена, образувани чрез свързването на основите на две съществителни нарицателни или собствени (лични и географски) имена:
лозаро-винарство, плод-зеленчук, план-програма, покупко-продажба, пренос-превоз, старт-финал, товаро-разтоварач
Ана-Мария, Жан-Жак, Иван-Александър, Мария-Десислава
Андерсен-Нексьо, Иванова-Карапетрова
Австро-Унгария, Асиро-Вавилония, Елзас-Лотарингия

Когато личните имена от този тип се пишат съкратено, дефисът между буквите, които представляват отделните им части, се запазва:

Ж.-Ж. Русо, Р.-М. Рилке

Не се пише дефис, когато втората съставка на собствените имена е династично име:

Иван Асен, Иван Шишман

Под влияние на чужди езици някои сложни остарели и съвременни географски имена по традиция се пишат слято:

Будапеща, Индокитай, Чехословакия
сложни прилагателни имена, образувани от две равностойни собствени имена (всяка съставка се пише с главна буква):
Бойл-Мариотов, Кант-Лапласов, Кирило-Методиев
Асиро-Вавилонски, Габровско-Севлиевски, Рило-Родопски

Когато като подчинена основа е използвана буква, сложната дума се пише полуслято (а буквата обикновено е главна):

Г-образен, П-образен, Т-образен, V-образен, s-образен
сложни прилагателни имена, образувани от основи на относителни и качествени прилагателни имена:
архитектурно-художествен, аудио-визуален, българо-гръцки, военно-патриотичен, енергийно-суровинен, звуково-буквен, буквено-цифров, инженерно-строителен, контролно-пропускателен, морално-етичен, причинно-следствен, санитарно-хигиенен, социално-битов, стоково-паричен, търговско-промишлен, финансово-икономически, учебно-възпитателен
бяло-зелено-червен, жълто-зелен, кисело-сладък, синьо-зелен, студено-влажен, черно-бял
историко-филологически, психо-физиологичен, субект-обектен, телеграфо-пощенски, физико-математически, химико-фармацевтичен
сложни прилагателни имена ― фразеологизирани съчетания от две качествени прилагателни имена без съединителна гласна, образувани чрез повтаряне на едното прилагателно име или на неговата основа, разширена с представки или наставки, или от основи с близко или с противоположно значение:
важен-важен; един-единствен; син-зелен
когато като първа основа в сложното числително име вместо числителното един, което се подразбира, е използвано съществително име:
година-две, месец-два, час-два
сложни числителни имена, образувани от основите на две числителни имена, с които се бележи приблизително количество:
пет-шест, десет-петнайсет, двайсет-трийсет, сто-двеста, половин-един
сложни наречия, образувани чрез свързване на две наречия в равноправно отношение помежду им:
бързо-бързо, веднъж-дваж, горе-долу, днес-утре, едва-едва, живо-здраво, криво-ляво, лека-полека, напред-назад, насам-натам, оттук-оттам, сега-засега, тук-там
сложни наречия като току-виж, току-речи, току-така,
фразеологизирани наречия, образувани чрез свързване на две повелителни глаголни форми в равноправно отношение помежду им:
иди-дойди, кажи-речи
наречия и неопределителни местоимения, образувани с частиците еди-, -годе, що-:
еди-как (си), еди-какво (си), еди-какъв (си), еди-кога (си), еди-кой (си), еди-къде (си), еди-що (си); току-що, що-годе

10.3.3. Разделно писане

Разделно се пишат съставните думи и синтактичните съчетания независимо от смисловото отношение между думите, от които са образувани ― равноправно или неравноправно, и от мястото на отделните думи една спрямо друга.

Към тях се отнасят следните случаи:

наименования с подчинени съставки от чужд произход, наложили се като самостоятелни думи:
бизнес администрация, бинго зала, блок шрифт, боулинг център, гол линия, джаз концерт, допинг контрол, екшън герой, имейл съобщение, лифт карта, офис обзавеждане, паник бутон, паркинг място, пиар акция, риалити шоу, рок изпълнител, ски състезание, соло изпълнител, тенис корт, топ листа

Когато подчинената съставка не се е наложила като самостоятелна дума, се препоръчва слято писане:

наркотрафикант, редколегия, хидробетон
съчетания от буквено съкращение и съществително име:
ЕКГ данни, ЕС лидер, МВР център, ОДС депутат, ТБЦ бактерия, УКВ програма
CD плейър, DJ парти, OPS система, HIV вирус, RAM памет, SIM карта, TV коментар, US посолство, VIP зона
съчетания от типа на:
водещ предаване, завеждащ отделение, командващ флота, младши лейтенант, старши треньор, директор продукция, ръководител движение, художник костюми
словосъчетания от две съществителни имена, при които първото може да се членува:
държава собственик, изложба панаир, концерт рецитал, космонавт изследовател, майстор зидар, мач реванш, страна членка, съчинение разсъждение, художник модернист
съчетания от наречие и прилагателно име (причастие), когато не представляват смислово единство:
бавно прелитащ, зверски убит, изключително надарен, интелектуално наситен, национално отговорен, невинно оклеветен
съставните числителни имена:
двайсет и пет, сто двайсет и пет, хиляда и триста, четирийсет и първият, седемдесет и шести, деветдесет и девета

Когато съставното числително име е включено в съчетание, всички думи в съчетанието се пишат разделно:

двайсет и пет годишнина (но: 25-годишнина)
съставните съюзи:
без да, въпреки че, за да, като да, като че, макар че, освен да, освен дето, освен като, освен че, преди да, само че, след като, стига да, сякаш че, щом като, тъй както, ако и, да, ами че, а пък, и да
изрази като:
от горе до долу, от къде на къде, от тук на там (но: от горе надолу, от ляво надясно), от време на време, от край до край

Особени случаи

По изключение полуслято се пишат по традиция някои чужди думи и изрази под влияние на графичното им оформяне в съответния език:

виз-а-ви, ноу-хау, па-дьо-дьо, прет-а-порте, тет-а-тет (но: аламинут, анблок, анфас, априори, апропо, вабанк, дежавю, инвитро, нонстоп, откутюр, парекселанс; де юре, де факто)

Ако при съчетания от две сложни съществителни имена с еднаква втора основа тази основа е изпусната при първото от тях, на нейно място се пише малко тире (независимо от правописа на отделните сложни съществителни имена ― слято или полуслято):

авио- и ракетомоделисти, аеро- и хидродинамика, електро- и мотокари, електро- и топлопроводимост, кино- и видеоклуб, ръководител- и началник-производство, кино- и фотожурналистика, радио- и телепредаване, леко- и тежкоатлети

По същия начин се оформят и групи, съдържащи съществително име и съчетание от прилагателно и съществително име, като съществителното, което е втора основа в сложното съществително име, е изпуснато, но се подразбира:

радио- и телевизионно предаване

По същия начин се оформят и съчетания от две сложни прилагателни имена с еднаква втора основа, ако в първото прилагателно име тази основа е изпусната, но се подразбира:

високо- и среднопланински (слой), пет- и десетгодишен (период), топло- и електропроводим (пласт), старо-, средно- и новобългарски (език)

Когато от разглежданите синтактични съчетания се образува сложна дума, тя се пише полуслято поради равноправното отношение между изграждащите я основи:

авто-мотоклуб, песъкливо-глинестопочвен

Частиците по и най се пишат полуслято с прилагателните имена и наречията за образуване на тяхната сравнителна и превъзходна степен:

по-тесен, най-тесен, по-широк, най-широк; по-тясно, най-тясно, по-широко, най-широко

Слято се пише частицата по само в повече, срв. най-вече.

При съществителни имена, глаголи и съчетания с предлог частиците по и най се пишат отделно, като буквата за гласната [о] от частицата по се пише със знак за ударение:

пò прилягам, най прилягам; пò харесвам, най харесвам
пò човек, най човек; пò юнак, най юнак
пò към мене, пò на открито, най на меко
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница