ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.2. Главни букви

Главните букви имат синтактична, морфологична, стилистична и графична употреба.

10.2.1. Синтактична употреба на главни букви

С начална главна буква се изписва текст след обръщение в официални текстове, независимо от поставените пред него препинателни знаци, ако стои на нов ред:

Уважаеми дами и господа,
Изминалата година беше…

Главна буква се пише и в началото на рубрики при изброяване след двоеточие, когато те имат характер на самостоятелни цялости:

Бяха разгледани следните въпроси:

Комисията гарантира ли ефективната работа на информационните системи, свързани с ветеринарните проверки при вноса на месо?

Комисията изпълнява ли ролята си на координатор между държавите членки?

Завършено ли е преразглеждането на законодателната рамка?

NB:
Ако изброяването продължава на същия ред след двоеточието, рубриките започват с малка буква:
Програмата, състояща се от три стълба, предвижда: реорганизиране на ирландската банкова система, възстановяване на фискалната устойчивост и структурни реформи за засилване на растежа.

С главна буква започва текстът в колоните и редовете в таблици.

10.2.2. Морфологична употреба на главни букви

С главна буква се пишат задпоставените определения на собствени имена:

Борис Първи, Карл Четвърти
NB:
Задпоставени приложения от типа на син, баща, старши, младши и т.н. се пишат с малка буква:
Александър Дюма-баща, Любен Дилов-син

С главна буква се пишат служебни думи (предлози, частици, членни форми) от състава на собственото име само когато името започва с тях:

Ван Ромпьой (но: Херман ван Ромпьой)

Едносъставни географски названия се пишат с главна буква:

България, Родопи, Европа, Средиземноморие, Закавказие, Ждрелото

Собствените имена, включени в състава на географските названия, се пишат с главна буква:

Велико Търново, Стара Загора, Златна Панега, Република България, Българско Черноморие, Ивицата Газа

Нарицателните имена, включени в състава на географските названия, се пишат с малка буква:

Стара планина, Тевно езеро, Боянски водопад, Бяло море, Атлантически океан, Балкански полуостров, Южен полюс, Черна гора, Близък изток, Далечен изток, Третият свят
NB:
Нарицателните приложения пред географските названия се пишат с малка буква, ако не се схващат като част от съставното наименование:
езеро Сребърна, водопад Райското пръскало, река Марица, остров Света Елена, град Пловдив
Когато в географското название има уточняваща съставка изток, запад, север, юг и др., тя се пише с малка буква:
Марица-изток, София-окръг, София-град
С главна буква се пишат изток, запад, север, юг, когато са употребени като геополитически понятия:
Северът винаги е бил по-сдържан от Юга.
Разликите между Изтока и Запада не са само икономически.
Думите улица, булевард, площад и др., употребени пред наименованието като нарицателни приложения, се пишат с малка буква, освен когато са част от названието:
бул. „България“, ул. „Христо Ботев“, площад „Съединение“ (но: Площад на свободата)
Нарицателните приложения като цар, княз, хан и др. се пишат с главна буква, когато са част от названията (като собствено име) на улици, училища и др.:
ул. „Хан Крум“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Отец Паисий“
Когато в съставното название има числително редно като първа съставка от наименованието, думата след числителното, означено с цифри, се пише с малка буква, ако е нарицателно име:
ул. „24 май“, ул. „6 септември“
Числителни редни в съставно наименование след собственото име, когато не са означени с цифри, а с думи, се пишат с главна буква:
ул. „Иван Асен Втори“, ул. „Княз Борис Първи“
Когато числителното е първа съставка, съществителното нарицателно се пише с малка буква, а с главна — изписаното с думи числително име:
Седма рамкова програма
Осми, Девети и Десети европейски фонд за развитие

С главна буква се пишат едносъставни наименования на политически и административни единици, институции, организации, учебни и други заведения:

Ермитажът, Сорбоната, Бундестагът, Пентагонът, Инквизицията

С начална главна буква се пишат съставни наименования на политически и административни единици, институции, организации, учебни и други заведения:

Народно събрание, Българска народна банка, Европейска комисия, Европейска централна банка, Съвет на министрите, Айфеловата кула, Триумфалната арка, Европейски съд за правата на човека, Съд на Европейския съюз, Организация на обединените нации

Когато съставното собствено име е перифразирано или съкратено, началната главна буква се запазва:

Монреалски протокол (Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой)
Споразумението ТРИПС (Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост)
Спогодбата ADR (Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе)

Когато съставното собствено име е съкратено до едносъставно собствено име, то също се пише с главна буква:

Агенцията вм. Агенцията за мирно използване на атома, Органът вм. Европейския орган за безопасност на храните

Когато в съставните наименования има собствени имена, те се изписват с главна буква:

Република България, Федерална република Германия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

В чужди съставни наименования с главни букви се пишат всички съставки (с изключение на предлози и частици), независимо от вида им:

Ню Йорк, Сан Франциско, Па дьо Кале, Белвил сюр Сон, Клошмерл ан Божоле, Рио де Брасо, Рио де Жанейро, Ковънт Гардън, Солт Лейк Сити, Рио Гранде

В названия, в чийто състав има съществително собствено като приложение и съществително нарицателно, възприемано също като собствено, и двете части се изписват с главна буква:

Народен театър „Иван Вазов“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Когато съществителното нарицателно не се схваща като собствено име или като част от названието, то се изписва с малка буква:

генерална дирекция „Външни отношения“, отдел „Комуникации“, служба „Печат при поискване“

Названия на закони, законодателни актове, документи и т.н., които се схващат като единствени по рода си, се изписват с начална главна буква:

Харта за правата на човека, Наказателен кодекс, Закон за защита на държавата, Устав на ООН

По същия принцип става и изписването на документи от законодателството на ЕС:

Харта на основните права на Европейския съюз, Договор от Лисабон, Финансов регламент, Директива за местообитанията, Правилник за длъжностните лица

Като първа дума в състава на определено географско наименование прилагателните източен, западен, северен и южен и производните им се пишат с главна буква:

Източна Европа, Южна България, Западна Стара планина, Северен Рило-Родопски масив, Северна Ирландия, Южна Корея, Югоизточен Индийски океан (но: югоизточната част на Индийския океан)

10.2.3. Стилистична употреба на главни букви

С главна буква за израз на учтивост и уважение се изписват личните и притежателните местоимения за 2 л., мн.ч Вие, Вас, Ви, Ваш, когато се отнасят за едно или повече лица.

Когато същите местоимения не се използват за учтивост и нямат характер на обръщение, те се изписват с малка буква.

В официални документи или в случаи на почтително отношение титлите на държавни ръководители без името се изписват с главна буква:

Президентът, Кралят

При лично обръщение титлите (административни, научни и т.н.), употребени без името, се изписват с главна буква:

Ваше Величество, Ваше Светейшество, Господин Председател, Господин Професор
(но: Негово величество, Негово светейшество)

10.2.4. Графична употреба на главни букви

Главни букви се използват за отбелязване на логическото ударение в рамките на изречението и в много редки случаи — за отбелязване на ударение или изговорна особеност на дадена дума:

Но това не би трябвало да е ТОЛКОВА деликатен въпрос.
Как се произнася: учИлища или училищА?
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница