ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.8. Тире

В текстообработваща програма тирето (наричано още m-dash) се въвежда с клавишна комбинация Alt 0151.

Тирето е пунктуационен знак за по-силно в сравнение със запетаята синтактично-интонационно обособяване.

С тире се отделя обособено пояснение, когато конкретизира предходната част:

Изразът „ръст на безработицата“ ― икономически растеж без нови работни места и по-високи заплати ― може да се дефинира и по друг начин.

Тире се поставя между обобщаващата дума и еднородните части, които обобщава:

Желанието за откритост и взаимен обмен се изразява в многобройни инициативи — семинари, изслушвания, конференции и форуми.

В простото и сложното изречение тирето се използва, за да обозначи изпусната, елиптична част, която се подразбира:

В двустранен план на 11 март се проведе среща на Съвета за сътрудничество с Украйна, а на 27 май — с Молдова.

С тире се въвежда обособено пояснение спрямо предходния текст, например:

Следователно радиочестотната лента 900 MHz следва да се отвори за UMTS — система, която може да функционира заедно с GSM системите, както и за други системи.

Ако обособената част е разположена между частите на изречението, тя се отделя от двете страни с тирета:

В съответствие с целта на Директива 2007/64/ЕО — да направи презграничните директни дебити възможни — е уместно приложното поле на Регламент (ЕО) № 2560/2001 да бъде разширено.

Тире се употребява за отделяне на вметнати изречения или част от изречения с цел те да бъдат логически изтъкнати:

И поради това те изискват — и заслужават — равнопоставеност на половете.

Тирето също така се използва при изброяване:

Важно е да се вземе под внимание специфичният контекст на всяка област, за да се:

установят реалните нужди от мобилност,
установят най-труднодостъпните географски области,
привлекат множество доставчици на транспортни услуги,
гарантират и управляват услугите по гъвкав начин.

В таблици тирето се употребява за означаване на липсваща или или неналична част от текста.

Тире без шпации се пише в следните случаи:

за означаване на съединително отношение:
форум Европейски съюз—Централна Азия, среща на върха Европейски съюз—Латинска Америка
при именуване на закони, договори и др., образувани чрез свързване на имената на създателите им:
закон на Стефан—Болцман, парадокс на Айнщайн—Подолски—Розен, статистика на Ферми—Дирак
при свързване на последователни величини и при изброяване:
1984—1999 г., бр. 1—2
за означаване на посока и разстояние вместо предлозите от … до:
направление изток—запад, полет София—Люксембург
за означаване на интервал вместо предлозите от … до:
стр. 20—28, подточки i)—iv), членове 89—91, букви а)—г)
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница