ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.6. Квадратни скоби

Квадратните скоби, ограждащи многоточие, се използват за означаване на пропусната част от цитиран текст:

Комисията […] надценява икономическата мощ на новата структура на националните секторни пазари, като включва в анализа си на въздействието на концентрацията върху тези пазари цяла гама стоки, без да отразява реалното положение на конкуренцията, което ще преобладава на тези пазари вследствие на концентрацията […].

Те се използват също така, за да вмъкнат изявление, което не е авторско:

Понякога фирмите не искат да инвестират необходимите средства [за да спазят законовите разпоредби] и въпросът отива в съда.

Съществува и комбинирано използване на двата вида употреба на квадратните скоби:

Новата система на таксуване на лицензиите […] [може] да се разглежда като по-способна да вземе предвид различното положение на операторите в специфичния контекст на предоставяне на лицензии във Франция.

Съществува също така и комбинирано използване на двата вида скоби:

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Подпомагане на инвестициите чрез доброволна предварителна оценка на големи инфраструктурни проекти във връзка с обществените поръчки [COM(2017) 573 final]
Регламент за изпълнение (ЕС) № 482/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Tettnanger Hopfen (ЗГУ)]
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница