ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.3. Точка и запетая

Знакът се използва за отделяне на относително самостоятелни смислови части в изречението. Между думата и точката и запетаята не се поставя шпация:

С помощта на инструментите, предоставени от ЕСЗ, те ще помогнат на Европейския съюз да постигне амбициозните цели, които си е поставил за 2020 г.: увеличаване на нивото на заетостта до най-малко 75 % от населението на възраст от 20 до 64 години; намаляване на броя на лицата, отпаднали от системата на училищното образование на ранен етап, до 10 %; увеличаване до 40 % на лицата с висше образование и намаляване на броя на хората, живеещи в условия на бедност, с 20 милиона души.
Преходните мерки се прилагат 6 години, считано от датата на влизане в сила на прилагането на този регламент:
заявки за единен патент, подадени на френски или немски езици трябва да бъдат преведени на английски, а тези подадени на английски — на друг официален език на ЕС;
независима експертна комисия, 6 години след датата на прилагане и след това на всеки 2 години, трябва да оценява способността на висококачествени машини да превеждат заявки за патенти и спецификации;
Европейската комисия трябва да представи доклад до правителствата на държавите от ЕС въз основа на първата и последващите оценки на комисията.
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница