ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.6. Генерални дирекции и служби на Комисията: официални наименования

BG
Версия от:
14.10.2022 г.
Буквени (само за вътрешна употреба)
и цифрови кодове
(само за компютърна употреба)

Вж. също:
Връзка към сайтовете на генералните дирекции
Връзка към списъка с комисарите

Пълно наименование
и ред на изброяване
Кратко наименование Използвано съкращение Буквен код
(вътрешна употреба) (1)
Цифров код (2)
(невидим)
Област(и) на политиката
генерален секретариат   SG 31 Генерален секретариат
правна служба   SJ 32 Правна служба
генерална дирекция „Комуникации“ ГД „Комуникации“   COMM 61 Комуникации
IDEA — Bдъхновяване, обсъждане, участие и ускоряване на действията   IDEA 46 Вдъхновяване, обсъждане, участие и ускоряване на действията
генерална дирекция „Бюджет“ ГД „Бюджет“   BUDG 19 Бюджет
генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ ГД „Човешки ресурси и сигурност“   HR 09 Човешки ресурси и сигурност
генерална дирекция „Информатика“ ГД „Информатика“   DIGIT 50 Информатика
Служба за вътрешен одит   IAS 25 Служба за вътрешен одит
Европейска служба за борба с измамите OLAF OLAF 57 Европейска служба за борба с измамите
генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ ГД „Икономически и финансови въпроси“   ECFIN 02 Икономически и финансови въпроси
генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“   GROW 62 Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ ГД „Отбранителна промишленост и космическо пространство“   DEFIS 26 Отбранителна промишленост и космическо пространство
генерална дирекция „Конкуренция“ ГД „Конкуренция“   COMP 04 Конкуренция
генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“   EMPL 05 Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване
генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ ГД „Земеделие и развитие на селските райони“   AGRI 06 Земеделие и развитие на селските райони
генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ ГД „Мобилност и транспорт“   MOVE 7 Мобилност и транспорт
генерална дирекция „Енергетика“ ГД „Енергетика“   ENER 27 Енергетика
генерална дирекция „Околна среда“ ГД „Околна среда“   ENV 11 Околна среда
генерална дирекция „Действия по климата“ ГД „Действия по климата“   CLIMA 87 Действия по климата
генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ГД „Научни изследвания и иновации“   RTD 12 Научни изследвания и иновации
генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ Connect CNECT 13 Съобщителни мрежи, съдържание и технологии
Съвместен изследователски център JRC JRC 53 Съвместен изследователски център
генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ ГД „Морско дело и рибарство“   MARE 14 Морско дело и рибарство
генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“   FISMA 15 Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари
генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ ГД „Регионална и селищна политика“   REGIO 16 Регионална и селищна политика
генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ ГД „Подкрепа на структурните реформи“   REFORM 35 Подкрепа на структурните реформи
генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“   TAXUD 21 Данъчно облагане и митнически съюз
генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ ГД „Образование, младеж, спорт и култура“   EAC 63 Образование, младеж, спорт и култура
генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“   SANTE 64 Здравеопазване и безопасност на храните
Орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации HERA 30
генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ ГД „Миграция и вътрешни работи“   HOME 65 Миграция и вътрешни работи
генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ ГД „Правосъдие и потребители“   JUST 76 Правосъдие и потребители
генерална дирекция „Търговия“ ГД „Търговия“   TRADE 67 Търговия
генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“   NEAR 69 Политика за съседство и преговори за разширяване
генерална дирекция „Международни партньорства“ ГД „Международни партньорства“   INTPA 55 Международни партньорства
генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) ECHO ECHO 51 Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ (ECHO)
Евростат Евростат ESTAT 34 Евростат
генерална дирекция „Устни преводи“ ГД „Устни преводи“   SCIC 38 Устни преводи
генерална дирекция „Писмени преводи“ ГД „Писмени преводи“ DGT DGT 47 Писмени преводи
Служба за публикации на Европейския съюз Служба за публикации OP OP 43 Служба за публикации
Служба за инструментите в областта на външната политика   FPI 59 (3) Служба за инструментите в областта на външната политика
Служба за управление и плащане по индивидуални права   PMO 40  
Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел   OIB 39  
Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург   OIL 41  
Служба за подбор на пресонал на Европейските общности Европейска служба за подбор на персонал (4) EPSO EPSO 42  
Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП Eismea EISMEA 81  
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура EACEA EACEA 82  
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда CINEA CINEA 84  
Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет ERCEA ERCEA 85  
Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания REA REA 86  
Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията HADEA HaDEA 90  
         
      89 (5)  
(1)
Код само за вътрешна употреба. Във всички предназначени за публикуване документи (върху хартиен или електронен носител) се използват общоприетите съкращения.
(2)
В някои информационни системи код 60 се използва за кабинетите.
(3)
В някои информационни системи код 66 се използва за FPI.
(4)
Обичайно наименование. Официалното наименование се използва само в законодателните текстове, с които се определя статутът на EPSO.
(5)
Код 89 се използва за Единния съвет за преструктуриране (вж. точка 9.5.3, децентрализирани структури (агенции).
Промени в изданието от 2011 г.

24.9.2021

C(2021) 6712 final

нова служба: Орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации

1.4.2021 г.

решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията

Старо наименование Ново наименование
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (Eismea)
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA)
Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

31.3.2021 г.

решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията

Прекратила дейността си: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

28.2.2021 г.

PV(2020) 2363 final

Прекратила дейността си: Работна група за отношенията с Обединеното кралство (UKTF)

16.2.2021 г.

решение за изпълнение (EC) 2021/173 на Комисията

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

16.1.2021 г.

PV(2020) 2352 final

Старо наименование Ново наименование
генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ генерална дирекция „Международни партньорства“
ГД „Международно сътрудничество и развитие ГД „Международни партньорства“
DEVCO INTPA

1.1.2020 г.

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“

new directorate-general: генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“

9.12.2019 г.

PV(2019) 2317 final

Старо наименование Ново наименование
Европейски център за политическа стратегия IDEA — Bдъхновяване, обсъждане, участие и ускоряване на действията
EPSC IDEA

16.11.2019 г.

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Старо наименование Ново наименование
Pаботна група за подготовката и провеждането на преговорите с Обединеното кралство по реда на член 50 от ДЕС Работна група за отношенията с Обединеното кралство
Pаботна група по член 50 Работна група за Обединеното кралство
TF50 UKTF

9.10.2019 г.


генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, използвано съкращение: Connect

1.1.2017 г.

PV(2016) 2192 final

Старо наименование Ново наименование
генерална дирекция „Образование и култура“ генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“
ГД „Образование и култура“ ГД „Образование, младеж, спорт и култура“

1.10.2016 г.

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

нова служба: Pаботна група за подготовката и провеждането на преговорите с Обединеното кралство по реда на член 50 от ДЕС

1.7.2016 г.

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Старо наименование Ново наименование
генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO)
ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO)

1.1.2015 г.

SEC(2014) 572

Старо наименование Ново наименование
генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
ГД „Предприятия и промишленост“ ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
ENTR GROW
   
генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
ГД „Вътрешен пазар и услуги“ ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
MARKT FISMA
   
генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“
SANCO SANTE
   
генерална дирекция „Вътрешни работи“ генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Вътрешни работи“ ГД „Миграция и вътрешни работи“
HOME HOME
   
генерална дирекция „Правосъдие“ генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
ГД „Правосъдие“ ГД „Правосъдие и потребители“
JUST JUST
   
генерална дирекция „Разширяване“ генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“
ГД „Разширяване“ ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“
ELARG NEAR
   
генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“
ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid ГД „Международно сътрудничество и развитие“
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014 г.

Решение за изпълнение 2014/927/EС на Комисията

Старо наименование Ново наименование
Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

1.11.2014 г.

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Старо наименование Ново наименование
Бюро на съветниците по европейска политика Европейски център за политическа стратегия
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014 г.

Решения за изпълнение 2013/770/EС, 2013/771/EС и 2013/801/EС на Комисията

Старо наименование Ново наименование
Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC) Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea)
Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T EA) Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

19.4.2013 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Изследвания и иновации“ ГД „Научни изследвания и иновации“
ГД „Здравеопазване и потребители“ ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“

11.10.2012 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Регионална и урбанистична политика“ ГД „Регионална и селищна политика“

1.10.2012 г.

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Старо наименование Ново наименование
ГД „Регионална политика“ ГД „Регионална и урбанистична политика“

1.7.2012 г.

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Старо наименование Ново наименование
генерална дирекция „Информационно общество и медии“ генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“
ГД „Информационно общество и медии“ ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“
INFSO CNECT

За предишни промени вж. Списъка с промени.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница