ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.4. Цитиране на документи и позовавания на Официален вестник

Цитиране на документи

При цитирането на документи в библиографската справка компонентите трябва винаги да се изброяват в един и същ ред и да имат същото представяне, което е единно за всички езикови версии.

За подробните правила вж. точка 5.9.4.

Позовавания на Официален вестник

Вж. точка 3.1.

В публикации на Съда на Европейския съюз, различни от текстовете, публикувани в Официален вестник, се използва и следната форма:

ОВ L 28, 1997 г., стр. 1.
Последна актуализация: 5.10.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница