ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.3. Телефонни номера

Начините на изписване на телефонните номера се уреждат от различни международни стандарти, издадени от Международния съюз по далекосъобщения (главно препоръки ITU-T E.122, E.123 и E.126).

На практика обаче тези норми създават различни трудности, особено що се отнася до препоръчваните форми на представяне. С цел опростяване органите на ЕС се споразумяха за уеднаквено представяне на всички езици на ЕС в съответствие със следните принципи:

Номерът се посочва в неговата международна форма.
Пред международния код за избиране се поставя знак плюс „+“ (без интервал след него), с което се посочва необходимостта да се добави префиксът за международни разговори.
След международния код за избиране и интервал, пълният номер, включващ регионалния код, ако има такъв, се представя в един цял блок:
+33 140633900
Вътрешният номер се отделя от главния с дефис. Цифрите на вътрешния номер не се групират по двойки, а се изписват в един цял блок:
+32 222020-43657
NB:
За национално телефонно избиране международният номер трябва да бъде променен в съответствие с последните норми на организацията за телефонни съобщения на съответната държава (напр. включване на местен префикс между международния код и същинския телефонен номер). Поради различните национални схеми и непрекъснатото им изменение в документите на институциите и органите на Европейския съюз телефонните номера ще бъдат представяни винаги в техния международен формат.

Групиране на телефонни номера

Когато се посочва повече от един телефонен номер, номерата се разделят, като се използва наклонена черта с интервал от двете страни:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

При съкратено посочване на последователни номера се използва наклонена черта без интервали; началото на вариращата част от номера сe отбелязва с дефис, както при изписването на вътрешните номера (вж. четвъртото тире по-горе):

+33 1406339-00/01/02

Въвеждащи изрази

Най-общо за представяне на телефонни номера се използват следните изрази:

„Teл.“ или „тел.“ (с точка, но без двоеточие).
„Факс“ или „факс“ (без точка и без двоеточие).
„Телекс“ или „телекс“ (без двоеточие).
„Мобилен тел.“ или „мобилен тел.“ (с точка, но без двоеточие).

Понякога също така може да се използва и графичен символ:

+33 1406339-00/01/02
NB:
Съкращението „GSM“ не се използва вместо „мобилен телефон“. GSM е един от многото стандарти за мобилна телефония (GPRS, UMTS и пр.).
Europe Direct

Изключение от правилото е телефонният номер на Europe Direct (обикновено се намира на гърба на заглавната страница на изданието), който остава:

00 800 6 7 8 9 10 1

Последна актуализация: 9.12.2014 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница