ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.1.5. Адреси в държавите членки: специфични особености

Пощенски кодове, Eircode и кодове на държавите

В следващата таблица е описана точно структурата на кодовете във всички държави членки.

Държава Пощенски код/
Eircode (1)
Код на държавата Пояснения
Белгия 4 цифри    
България 4 цифри    
Чехия 5 цифри   Между третата и четвъртата цифра има интервал. Между пощенския код и името на града има два интервала.
Дания 4 цифри    
Германия 5 цифри   Никога не използвайте код на държавата (D- или DE-) пред пощенския код. Това може да доведе до забавяне на пощата при нейното машинно сортиране.
Естония 5 цифри    
Ирландия 7 буквено-цифрови знака (Eircode)   Добавете, ако е възможно, кода за сектора в Дъблин.
Eircode се изписва на отделен ред над името на държавата.
Гърция 5 цифри   Между третата и четвъртата цифра има интервал.
Испания 5 цифри   Поставете името на провинцията след името на града — на отделен ред над името на държавата; вж. списъка в уебсайта на СПСPDF (EN).
Франция 5 цифри    
Хърватия 5 цифри HR Пред пощенския код трябва да се постави „HR-“
Италия 5 цифри   Поставете съкратеното означение на провинцията след името на града; вж. списъка в уебсайта на СПСPDF (EN).
Кипър 4 цифри    
Латвия 4 цифри
(вдясно)
LV Пред пощенския код трябва да се постави „LV-“. Той се разполага вдясно от името на града, от което е отделен със запетая.
Литва 5 цифри LT Пред пощенския код трябва да се постави „LТ-“
Люксембург 4 цифри L Пред пощенския код трябва да се постави „L-“
Унгария 4 цифри   Името на улицата се изписва под името на града, а пощенският код — на отделен ред над името на държавата.
Малта 3 букви +
4 цифри
  Пощенският код трябва да се постави под името на града с интервал между буквите и цифрите.
Нидерландия 4 цифри +
2 букви
  Между цифрите и буквите има интервал. Между пощенския код и името на града има два интервала.
Австрия 4 цифри    
Полша 5 цифри   Между втората и третата цифра има дефис.
Португалия 7 цифри   Между четвъртата и петата цифра има дефис.
Румъния 6 цифри    
Словения 4 цифри SI Пред пощенския код трябва да се постави „SІ-“.
Словакия 5 цифри   Между третата и четвъртата цифра има интервал.
Финландия 5 цифри FI Пред пощенския код трябва да се постави „FI-“ (или „AX-“ за островите Оланд).
Швеция 5 цифри SE Пред пощенския код трябва да се постави „SE-“. Между третата и четвъртата цифра има интервал.
(1)
Ако няма други указания, пощенският код се разполага вляво от името на града. Той се използва, за да определи група адреси. За разлика от него, Eircode, който се употребява в Ирландия от месец юли 2015 г., е код, предназначен да обозначи всеки един домашен или бизнес адрес.
NB:
По практически съображения (една и съща последователност във всички езикови версии) списъкът е даден в протоколния ред.

Други забележки

Някои държави членки (Белгия, Ирландия, Малта и Финландия) имат два или повече официални езика, които се използват като работни езици в европейските институции. (Въпреки че в Кипър официални езици са гръцкият и турският, само гръцкият се използва като работен език в европейските институции.) Следва да се отбележи, че в Белгия, по силата на споразумение с белгийските органи, многоезичният формат на адреса не включва немската версия. Във всяка от следните държави членки при писане на адреси се използват два официални езика: френски и нидерландски за Белгия; ирландски и английски за Ирландия; малтийски и английски за Малта и фински и шведски за Финландия.

В някои държави (България, Гърция/Кипър) трябва да се имат предвид различните азбуки.

Писането на адреси за получатели в една от държавите от тези две групи зависи от езика/езиците на публикацията и от това, дали става въпрос за едноезична или многоезична публикация.

Адреси за получатели в Белгия, Ирландия, Малта или Финландия
Едноезични документи
Документи на един от официалните езици в държавата получател: по принцип адресите са само на този език.
Документи на друг език на ЕС: адресите са на двата официални езика на получаващата държава (както при многоезични документи).
Многоезични документи

Адресите се изписват и на двата официални езика на държавата по местоназначение.

Адреси при местоназначение в България, Гърция или Кипър
Едноезични документи
Документи на български или гръцки: адресите са на езика на публикацията, но имената на града и държавата се добавят на английски език.
Документи на другите езици на ЕС: адресите са на латиница (с транслитерация, ако е необходимо, например на името на улицата).
Многоезични документи

Адресите се изписват на български/гръцки език, като имената на града и държавата се добавят на английски език. Пълният адрес се изписва и с латински букви (английска транслитерация).

Последнa актуализация: 27.12.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница