ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

8.1. Номериране на бележките под линия

Номерирането на бележките под линия и оформлението им са еднакви за всички езикови версии. Бележките под линия имат едно и също оформление за всички езикови версии. То може да бъде:

скоби и число в горен индекс. По същия начин се оформя и номерът на бележката под линия в текста, като пред него се поставя неделим интервал, а всякакви пунктуационни знаци — отзад:
Позоваванията на регламента на Комисията (1) също така се съдържат в съобщението на Съвета (2), но не и в текста на Съда (3).
скоби и звездичка в горен индекс. По същия начин се оформя и номерът на бележката под линия в текста, като пред него се поставя неделим интервал, а всякакви пунктуационни знаци — отзад. Звездичка вместо номер на бележка под линия се употребява, когато (в определени документи или периодични публикации) тази бележка под линия се среща многократно и текстът ѝ е един и същ:
Всички данни са на Евростат (*).
по изключение като бележка под линия може да се използва и малка буква в горен индекс. Употребява се предимно в таблици с много числа, за да се избегне евентуално объркване.

Бележките под линия се разполагат в долния край на страницата под основния текст, като между тях и текста обикновено има къса линия. По принцип номерирането им започва отново на всяка страница, но е възможно и да са с продължаваща номерация. Също така в по-редки случаи бележките под линия може да бъдат групирани в края на раздел или глава. Текстът им е с по-малък шрифт от основния текст, обикновено с два пункта.

Номерът на бележката под линия (включително и скобите) в текста е със светъл шрифт, дори и текстът да е в курсив или в получер шрифт.

Когато номерът на бележка под линия се намира в таблица, това означава, че съответната бележка се отнася до таблицата. В този случай бележката под линия задължително се разполага в долния край на таблицата.

Бележки под линия и тяхното номериране: подготовка на текста/инструкции за набор:
вж. точка 4.2.3.

Последна актуализация: 28.1.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница