ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

7.3.3. Правила за изписване на паричните единици

Кога се използва наименованието (евро)

Когато се посочва паричната единица, без да се споменава конкретно цифрово изражение, тя се изписва с букви, с изключение на таблици (вж. „Кога се използва ISO кодът (EUR)“):

сума в евро
сума в левове

В антетките на таблици със съществително с количествено значение също се използва наименованието (за предпочитане в скоби):

(хиляди евро)
(милиони евро)
(милиарди евро)

Когато се посочват основни единици за цялата таблица, наименованието, заедно със съществителното с количествено значение, се поставя над таблицата, в скоби и подравнено вдясно. В този случай се използва курсив и се изписва по следния начин: (В хиляди/милиони/милиарди евро).

Кога се използва ISO кодът (EUR)

Когато заедно с паричната единица се посочва сума в конкретно цифрово изражение, първо се изписва цифровото изражение, следвано от ISO кода (EUR), като между тях се поставя неделим интервал (задължително във всички законодателни текстове):

Нужната сума е 12 500 EUR.
Забелязана е разлика от 1 550 EUR.

В антетките на таблици без съществително с количествено значение се използва съответният ISO код (за предпочитане в скоби):

(EUR)

Когато се посочват основни единици за цялата таблица, ISO кодът се поставя над таблицата, в скоби и подравнен вдясно. В този случай се използва курсив.

Правни актове — Официален вестник
Евро

В българските текстове, публикувани в Официален вестник, когато сумите са изписани с цифри, трябва да се използва ISO кодът (EUR):

10 000 EUR
1 000 000 EUR (а не 1 милион ЕUR)
Други парични единици

За други парични единици — когато заедно с паричната единица се посочва някаква сума, първо се изписва цифровото изражение и след това нейният ISO код, като между тях се поставя неделим интервал:

Събрани са 300 BGN, а са изхарчени 250 BGN.
Сметна палата

В текстовете на Сметната палата паричната единица след сумата се изписва с букви:

разходи за 15 000 евро

Кога се използва графичният символ (€)

Графичният символ на еврото се използва в графики. Също така използването му се допуска в текстове, предназначени за широката публика, и други публикации (напр. каталози за продажба), както и в прессъобщения. При текстообработка графичният символ на еврото се изписва с клавишна комбинация Alt 0136. Техническите характеристика на графичния символ на еврото могат да бъдат изтеглени от сайта на Европейската комисия за еврото (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

NB:
В HTML трябва да се има предвид предназначението на документа. По принцип при текстове, създадени с помощта на Unicode, не се появяват проблеми, но при по-стари текстове, създадени с помощта на ISO 8859 (HTML кодът „&euro“), дори ако графичният символ се вижда на екрана, при отпечатването той може да изчезне. (За да се избегнат подобни проблеми, се препоръчва вмъкване на символа под формата на изображение (gif или jpg). В текстове, предназначени за автоматично разпространение по вътрешна мрежа или за качване в интернет, е препоръчително да се избягва използването на графичния символ (по-добре е да се използва ISO кодът „EUR“).

Място на ISO кода (EUR) в суми

В текстове на български език първо се изписва сумата, а след това — ISO кодът „EUR“, като между тях се поставя неделим интервал:

сума от 30 EUR
NB:
В текстове на английски, ирландски и малтийски език редът е обърнат — първо се изписва ISO кодът „EUR“, а след това — сумата, като между тях се поставя неделим интервал:
an amount of EUR 30

Място на графичния символ (€) в суми

В текстове на български език първо се изписва сумата, а след това — графичният символ (€), като между тях се поставя неделим интервал:

сума от 30 €
NB:
В текстове на английски, ирландски, малтийски и нидерландски език редът е обърнат — първо се изписва графичният символ (€), а след това — сумата:
an amount of €30 (между графичния символ (€) и сумата не се поставя интервал)

С милион или милиард

При изписване на големи суми важат следните правила:

когато цялата сума е изписана с цифри:
10 000 000 EUR
когато се използват съществителните с количествено значение „милион“ или „милиард“:
10 милиона евро
15 милиарда евро
в антетките на таблици (обикновено в скоби):
милиони евро, милиарди левове
млн. евро, млрд. левове
110 милиона евро, 20 милиарда лева
10 млн. евро, 30 млрд. лева
Милион/милиард с десетична запетая

Когато става въпрос за бюджетни данни, е препоръчително да се спазват следните правила.

когато в цялата част преди десетичната запетая има до три цифри, се запазва съответният клас:
1,326 милиарда (а не 1 326 милиона)
когато в цялата част преди десетичната запетая има повече от три цифри, се слиза в по-долния клас:
1 326,1 милиона (а не 1,3261 милиарда)

По този начин се улеснява сравняването на числата.

Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница