ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

7.2.4. Правила относно официалните езици на институциите

Член 290 от Договора за ЕО (сега член 342 от Договора за функционирането на Европейския съюз) и член 190 от Договора за Евратом възлагат на Съвета да определи с единодушие езиковия режим в институциите на Общността, „без да се засягат разпоредбите на статута на Съда на Европейския съюз“.

На това основание на 15 април 1958 г. Съветът прие Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, който бе изменен с различните актове за присъединяване.

Понастоящем в институциите на ЕС има 24 официални и работни езика (вж. точка 7.2.1).

Ирландски език

До 31 декември 2006 г. ирландският не беше сред работните езици на институциите на Общността. Съгласно споразумение, сключено между Ирландия и Общността през 1971 г., ирландският се счита за официален език на Общността, което обаче означава, че на него се съставя само първичното законодателство.

От 1 януари 2007 г. ирландският е официален език на ЕС с временна дерогация за подновяем период от пет години (вж. Регламент (EО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. (ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 3; Специално издание 2007 г., глава 1, том 5, стр. 195), което означава, че „институциите на Европейския съюз не са обвързани от задължението да съставят всички актове на ирландски език и да ги публикуват на този език в Официален вестник на Европейския съюз“, с изключение на регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета. С Регламент (ЕС) № 1257/2010 на Съвета (ОВ L 343, 29.12.2010 г., стр. 5) тази дерогация беше удължена до 31 декември 2016 г. С Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета (ОВ L 322, 8.12.2015 г., стр. 1) тя беше удължена отново. Дерогацията за ирландския език престана да се прилага от 1 януари 2022 г.

Ирландски или гелски?

Независимо от някои практики двата термина не са синоними.

Гелски езици = келтска езикова група в Ирландия и Шотландия
Ирландски език = келтски език в Ирландия

Първият официален език в Ирландия е ирландски, а вторият — английски.

Малтийски език

На 1 май 2004 г. Съветът прие временна дерогация от задължението да съставя и публикува актове на малтийски в Официален вестник на Европейския съюз. Бе предвидено дерогацията да се прилага за период от три години, с възможност за едногодишно продължение, за всички актове освен регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета (вж. Регламент (ЕО) № 930/2004 на Съвета от 1 май 2004 г. (ОВ L 169, 1.5.2004 г., стр. 1; Специално издание 2007 г., глава 1, том 5, стр. 120). Съветът реши да отмени дерогацията през 2007 г. след първия тригодишен период.

Последна актуализация: 25.1.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница