ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

7.1.2. Ред на изброяване на страните

Държави членки

В текст

Държавите членки се изброяват по азбучен ред на географските им имена, изписани на езика/езиците на съответната държава (протоколен ред) (вж. точка 7.1.1).

В таблици

Наименованията на страните се изписват на езика на публикацията (случай A). Въпреки това в някои случаи и по технически причини (еднотипно оформление на таблиците за многоезични документи) наименованията на страните могат да бъдат изписвани на езика на съответната държава (случай Б). И в двата случая държавите се изброяват в съответствие с протоколния ред.

Случай A
Държава членка Дата на подписване Влизане в сила
Белгия 21.12.1990 г. 1.1.1991 г.
България 1.2.2007 г. 15.2.2007 г.
Чехия 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Дания 10.10.1991 г. 1.1.1992 г.
Германия 1.9.1990 г. 1.1.1991 г.
Естония 1.9.2005 г. 1.1.2006 г.
Ирландия 12.12.1990 г. 1.1.1991 г.
Гърция 10.10.1990 г. 1.1.1991 г.
Испания 3.2.1991 г. 1.6.1991 г.
Франция 3.3.1991 г. 1.6.1991 г.
Хърватия 1.1.2013 г. 1.7.2013 г.
Италия 10.10.1991 г. 1.1.1992 г.
Кипър 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Латвия 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Литва 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Люксембург 10.10.1990 г. 1.1.1991 г.
Унгария 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Малта 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Нидерландия 11.11.1990 г. 1.1.1991 г.
Австрия 10.12.1990 г. 1.1.1991 г.
Полша 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Португалия 1.3.1991 г. 1.6.1991 г.
Румъния 1.2.2007 г. 15.2.2007 г.
Словения 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Словакия 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Финландия 1.2.1991 г. 1.6.1991 г.
Швеция 3.3.1991 г. 1.1.1992 г.
Случай Б
Държава членка Дата на подписване Влизане в сила
Belgique/België 21.12.1990 г. 1.1.1991 г.
България 1.2.2007 г. 15.2.2007 г.
Česko 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Danmark 10.10.1991 г. 1.1.1992 г.
Deutschland 1.9.1990 г. 1.1.1991 г.
Eesti 1.9.2005 г. 1.1.2006 г.
Éire/Ireland 12.12.1990 г. 1.1.1991 г.
Ελλάδα 10.10.1990 г. 1.1.1991 г.
España 3.2.1991 г. 1.6.1991 г.
France 3.3.1991 г. 1.6.1991 г.
Hrvatska 1.1.2013 г. 1.7.2013 г.
Italia 10.10.1991 г. 1.1.1992 г.
Κύπρος 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Latvija 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Lietuva 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Luxembourg 10.10.1990 г. 1.1.1991 г.
Magyarország 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Malta 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Nederland 11.11.1990 г. 1.1.1991 г.
Österreich 10.12.1990 г. 1.1.1991 г.
Polska 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Portugal 1.3.1991 г. 1.6.1991 г.
România 1.2.2007 г. 15.2.2007 г.
Slovenija 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Slovensko 10.10.2005 г. 1.1.2006 г.
Suomi/Finland 1.2.1991 г. 1.6.1991 г.
Sverige 3.3.1991 г. 1.1.1992 г.

Трети страни и трети страни заедно с държави членки

В текст

Когато в текста има списък с трети страни или списък с трети страни заедно с държави членки, редът на изброяване на страните варира според езиковата версия. В публикациите на български език страните се изброяват по азбучен ред:

Австралия, Дания, Испания, Румъния, Съединените щати, Финландия …
В таблици

Еднотипното оформяне на таблиците налага да бъде възприета единна система на класификация за всички езици. Ето защо страните се подреждат според азбучния ред на кодовете им. За предпочитане е кодовете да се поставят в началото на таблицата, за да бъде прегледна класификацията, както е показано по-долу.

Код на
страната
Договаряща страна Производство
(тонове)
Зает персонал
(хиляди)
AT Австрия 50 000 75
AU Австралия 70 000 120
BE Белгия 25 500 38
CH Швейцария 12 500 15
CN Китай 750 000 1 500
DK Дания 22 000 40
JP Япония 150 000 150
NL Нидерландия 32 000 45
NZ Нова Зеландия 45 000 51
SE Швеция 10 000 15
US Съединени щати 350 000 220

Ако държавите членки на Европейския съюз като цяло са посочени в началото на таблицата, те трябва да бъдат подредени съгласно протоколния ред (вж. точка 7.1.1, първата таблица).

Във втората колона названията на държавите винаги трябва да фигурират на езика на публикацията. Също така могат да се използват и само кодовете, при условие че са обяснени в легенда (за предпочитане в началото на публикацията).

NB:
След оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз то се счита за трета страна и вече не му се предоставя специално място. В графики или таблици, например, след държавите членки се изброяват страните от Европейското икономическо пространство и чак тогава — третите страни. Обединеното кралство следва да се изписва сред тях, като мястото му се определя от азбучния ред на кодовете ISO.
Последна актуализация: 2.3.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница