ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

6.4. Разстояние между знаците при текстообработка

Подробните правила, представени в таблицата по-долу, са предмет на междуинсти­туционално споразумение. Националните типографски кодове се различават по отношение на някои знаци. Поради това, с оглед опростяване и особено във връзка с многоезичността на европейските институции, понякога се прави избор в полза на единен общ стандарт.

  Типографски знак Знак при текстообработка
(Word и др.)
Клавишна комбинация Типографско представяне
(печатници и предпечат)
  a) Пунктуационни знаци и обозначения
  , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
(а) xx•— xx  Alt 0151 xx■—■xx
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(б) „“ xx xx xx Alt 0132 xx Alt 0147 xx■xx■xx
  % 00•%   00□%
(в) + +•00   +□00
  –•00 Alt 0150 –□00
  ± ±•00 Alt 241 ±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
  & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 или Ctrl-Alt-точка (.) xx■…■xx
  б) Бележки под линия
(г) xx (1) xx•(1)
(да се използва функцията „Footnotes“ в Word)
  xx□(1)
(а)

Тире без шпации се пише в следните случаи:

при именуване на закони, договори и др., образувани чрез свързване на имената на създателите им (закон на Стефан—Болцман),
при свързване на взаимообусловени и съпоставими явления (отношение човек—действителност),
при свързване на последователни величини и при изброяване (1984—1999), бр. 1—2, стр. 4—5),
за означаване на посока, разстояние, отдалеченост между две или повече точки в пространството или във времето вместо предлозите от…до (експрес Люксембург—Париж—Брюксел, направление изток—запад, енциклопедия А—Я),
за означаване на интервал вместо предлозите от…до (стр. 20—28),
за означаване на приблизителност (15—20 минути, сряда—четвъртък).
(б)
Вж. също точка 4.2.3 (кавички ) и 5.10 (пунктуация в цитатите).
(в)
Изключение: В телефонните номера (вж. точка 9.3) между знака „+“ и международния код не се поставя интервал (+32 2202020).
(г)
В редица текстообработващи програми при автоматичното създаване на бележките под линия цифрата не е поставена в скоби. Редно е в окончателните документи цифрите да са в скоби (при документите, предназначени за отпечатване, за това се грижи предпечатният специалист, но не винаги).
NB:
■ =
 нормална шпация.
□ =
 малка шпация.
• =
 неделим интервал. (Използването на неделим интервал трябва да се ограничава да минимум, тъй като създава проблеми при оформлението на текста).
Последна актуализация: 11.1.2019 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница