ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.9.4. Библиографски справки

Представените примери съдържат недействителни данни, предназначени единствено за илюстриране на подреждането на елементите.

Позоваване на цялостно произведение

Редът е следният:

1)
фамилно име и инициал(и) на собственото(ите) име(на) на автора, последвани от запетая;
2)
заглавие на произведението (в курсив) и ако е приложимо, пореден номер на изданието;
3)
издател, място на издаване, година на издаване и т.н.:
Автор, A., и Автор, Б., Европа и околната среда, Nathan, Париж, 2009 г., 431 стр.

Позоваване на част от произведение: част от текста или статия

Редът е следният:

1)
фамилно име и инициал(и) на собственото(ите) име(на) на автора, последвани от запетая;
2)
заглавие на частта от текста или на статията (в кавички);
3)
заглавие на произведението (в курсив) и ако е приложимо, пореден номер на изданието;
4)
издател, място на издаване, година на издаване и т.н.:
Vallet, G., „Правно естество на Европейския съюз“, Право на Съюза, колекция „Перспективи“, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2010 г., стр. 2—5.
NB:
До 30 юни 2009 г.: Служба за официални публикации на Европейските общности. Ако е целесъобразно, следва да се запази първоначалното наименование.

Позоваване на периодично или продължаващо издание

Редът е следният:

1)
ако е приложимо, заглавие на статията (в кавички);
2)
заглавие на периодичното или продължаващото издание (в курсив);
3)
брой, дата или периодичност;
4)
издател, място на издаване, година на издаване:
„Дейност на Съюза през 2009 г.“, Икономика, бр. 13, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2010 г.
NB:
До 30 юни 2009 г.: Служба за официални публикации на Европейските общности. Ако е целесъобразно, следва да се запази първоначалното наименование.
Общи забележки

За улеснение се използват често срещаните съкращения: стр., т. и т.н. (вж. приложение А3). Допълнителните пояснения — периодичност, място на издаване и т.н. — се формулират на български език.

Последна актуализация: 15.6.2015 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница