ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Публикации на Съда на Европейския съюз:
EU:C:2005:446

Публикации, различни от тези на Съда на Европейския съюз:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Позовавания на дела на Съда и на Общия съд

Публикации на Съда на Европейския съюз

Електронен сборник съдебна практика

Съдът на Европейския съюз прие метод на цитиране на съдебната практика, който представлява съчетание на европейския идентификатор за съдебна практика (с изключение на самото съкращение „ECLI“) с името на акта и номера на делото в регистъра. Методът се прилага за цялата съдебна практика от 1954 г. насам. Този начин на цитиране бе въведен постепенно от всяка от юрисдикциите на Съюза през първото полугодие на 2014 г., а впоследствие беше хармонизиран помежду им в течение на 2016 г.

решение от юли 2005 г., Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, т. 19

Ако пълният текст на решението не е публикуван в електронния сборник, преди европейския идентификатор за съдебна практика се добавя забележката „непубликувано“:

решение от юли 2007 г., Walderdorff/Комисия, T-442/04, непубликувано, EU:T:2007:161
За по-подробна информация

Уебсайт на Съда на Европейския съюз: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/bg/)

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Вж. точка 4.5.

Сборник съдебна практика на хартиен носител

Делата се публикуваха на хартиен носител в Сборника съдебна практика на Съда и на Общия съд (до 2011 г.) или в Сборника съдебна практика на Съда на публичната служба (до 2009 г.).

В своите публикации (по-специално в Сборника съдебна практика) Съдът, Общият съд и Съдът на публичната служба използват свои вътрешни формулировки за позоваване на делата, в които не се посочва годината на Сборника (тъй като това е и годината на съдебното решение).

Тъй като съдебната практика на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба се публикува на български език от 2007 г., позоваването на делата се представя по следния начин:

преди 2007 г.:
Решение от 15 януари 1986 г. по дело Комисия/Белгия (52/84, Recueil, стр. 89, точка 12)
Решение от 28 януари 1992 г. по дело Speybrouck/Парламент (T-45/90, Recueil, стр. II-33, точка 2)
Решение от 9 февруари 1994 г. по дело Latham/Комисия (T-3/92, RecueilFP, стр. I-A-23 и II-83, точка 2)

за да се покаже, че съответният сборник съдебна практика не съществува на български език,

след 2007 г.:
Решение от 28 януари 2010 г. по дело Комисия/Ирландия(C-456/08, Сборник, стр. І-859, точка 61)
Решение от 9 юли 2008 г. по дело Alitalia/Комисия (T-301/01, Сборник, стр. II-1753, точка 37)
Решение от 24 май 2007 г., Lofaro/Комисия (F-75/06, Сборник СПС, стр. І-А-1-155 и ІІ-А-1-835, точки 57—61 и 68)
NB:
С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Съдът на Европейските общности бе преименуван на Съд на Европейския съюз, а Първоинстанционният съд — на Общ съд.

Публикации, различни от тези на Съда на Европейския съюз

Съдебната практика може да бъде цитирана и в публикации, които не са изготвени от Съда на Европейския съюз: публикации от общ характер, правни актове, публикувани в Официален вестник (и по-специално решения на Комисията, свързани с държавни помощи, сливания и т.н.).

Тъй като тези публикации са предназначени за широката публика, при цитирането се включва допълнителна информация.

NB:
В съобщенията на Съда на Европейския съюз, публикувани в Официален вестник, трябва да се спазват правилата за цитиране на Съда.

От 1 януари 2015 г. с правилата за изписване на позоваванията на съдебната практика се предоставя известна свобода на автора на основния текст, но се стандартизира начинът на цитиране на ECLI в бележките под линия.

Основен текст

Позоваването на съдебната практика трябва да включва най-малко следното:

вид на акта (решение, определение и т.н.);
наименование на юрисдикцията.

Ако могат да бъдат от полза в конкретния случай, може да се добавят следните елементи:

име на делото;
дата на решението.
Бележка под линия

Стандартизираният формат винаги включва следните елементи в посочения по-долу ред:

вид на акта (решение, определение и т.н.);
наименование на юрисдикцията;
дата на акта;
име на делото;
номер на делото;
ECLI на акта;
ако е необходимо, конкретно цитираната точка или цитираните точки.

Регламент (ЕО) № 304/2003 бе отменен от Съда  (1) […]

(1)
Решение на Съда от 10 януари 2006 г., Комисия/Парламент и Съвет, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, т. 60—65.

В своето решение от 10 януари 2006 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (1) Съдът отмени Регламент (ЕО) № 304/2003 […]

(1)
Решение на Съда от 10 януари 2006 г., Комисия/Парламент и Съвет, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, т. 60.

Ако даден акт се посочва неколкократно в документа, най-добре е още при първото му срещане да се реши по какъв начин той ще се цитира по-нататък в документа:

Регламент (ЕО) № 304/2003 бе отменен от Съда  (1) (по-нататък „решение Комисия/Парламент и Съвет“) […]
В своето решение от 10 януари 2006 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (1) (наричано по-нататък „решението от 10 януари 2006 г.“) Съдът отмени Регламент (ЕО) № 304/2003 […]
Регламент (ЕО) № 304/2003 бе отменен от Съда (1) (по-нататък „решение по дело C-178/03“) […]

Начинът на цитиране се прилага както за позовавания на актове на Съда, които са публикувани на хартиен носител в Сборника съдебна практика, така и за онези, които отскоро се публикуват само в електронен формат.

Обобщена таблица

Начин на цитиране в публикации, различни от тези на Съда (на 24 езика)

Къде да намерим ECLI

За да намерите бързо ECLI на който и да било съдебен акт, въведете номера на делото във формуляра за търсене на:

уебсайта на Съда на Европейския съюз (поле „Номер на дело“) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=bg),
уебсайта EUR-Lex (поле „Търсене в текста“) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=bg).
Къде да намерим името на делото

Името на делото се определя от Съда.
То може да бъде намерено в списъците, достъпни на уебсайта на Съда на Европейския съюз (страница „Достъп до делата (по номер на дело)“) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/bg). Тези списъци се изготвят само на английски и френски език.

Преди 1 януари 2015 г.

В публикациите, различни от тези на Съда, в позоваванията на съдебната практика се посочваха датата на решението и годината на Сборника съдебна практика с цел читателят да може да направи по-лесно библиографска справка, тъй като той може да не е осведомен за връзката между годината на публикуване и годината на акта:

Преди 15 ноември 1989 г.:
Решение от 15 януари 1986 г. по дело 52/84, Комисия/Белгия (Recueil 1986 г., стр. 89, точка 12)
От 15 ноември 1989 г. (делата на Съда и на Общия съд се публикуват отделно):
Решение от 30 януари 1992 г. по дело C-328/90, Комисия/Гърция (Recueil 1992 г., стр. I-425, точка 2)
Решение от 28 януари 1992 г. по дело T-45/90, Speybrouck/Парламент (Recueil 1992 г., стр. II-33, точка 2)
От 1 януари 1994 г. до 31 декември 2005 г. (само за дела, свързани с публичната служба):
Решение от 9 февруари 1994 г. по дело T-3/92, Latham/Комисия (RecueilFP 1994 г., стр. I-A-23 и II-83, точка 2)
От 1 януари 2006 г. до 31 декември 2014 г. (дела, свързани с публичната служба, пред Съда, Общия съд и Съда на публичната служба):
Решение от 9 ноември 2006 г. по дело C-344/05 P, Комисия/De Bry (RecueilFP 2006 г., стр. I-B-2-19 и II-B-2-127)
Решение от 8 юни 2006 г. по дело T-156/03, Pérez-Díaz/Комисия (RecueilFP 2006 г., стр. I-A-2-135 и II-A-2-649)
Решение от 26 октомври 2006 г. по дело F-1/05, Landgren/ETF (RecueilFP 2006 г., стр. I-A-1-123 и II-A-1-459)
Последна актуализация: 28.8.2017 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница