ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.9.2. Позовавания на Договорите

В препратките към членове от Договорите трябва да се подхожда с особено внимание към съответните исторически етапи, по-специално във връзка с преномерирането на Договора за ЕС. В действителност при всяко изменение на даден Договор предхождащите изменението актове трябва да запазят оригиналното си номериране и оригиналното си заглавие.

Договор от Париж (1952 г.)
(подписан: 18.4.1951 г., влязъл в сила: 23.7.1952 г.)

С Договора от Париж се създава Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Той изтече на 23 юли 2002 г.

Договори от Рим (1958 г.)
(подписани: 25.3.1957 г., влезли в сила: 1.1.1958 г.)

С Договорите от Рим се създават Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом или ЕОАЕ).

Договор от Брюксел (1967 г.)
(подписан: 8.4.1965 г., влязъл в сила: 1.7.1967 г.)

Договорът от Брюксел, наричан също „Договор за сливане“, цели да модернизира европейските институции като създава една Комисия и един Съвет за трите съществуващи към момента Общности (ЕОВС, ЕИО и Евратом ). Той беше отменен с Договора от Амстердам.

Договор от Маастрихт (1993 г.)
(подписан: 7.2.1992 г., влязъл в сила: 1.11.1993 г.)

При влизането в сила на Договора от Маастрихт (Договора за Европейския съюз, Договора за ЕС или ДЕС), наименованието „Европейска икономическа общност“ беше заменено с „Европейска общност“. Договорът за ЕИО беше преименуван на Договор за ЕО.

Членовете от Договора за ЕС бяха обозначени само с букви или с букви и цифри: „член A или член K.1 от Договора за ЕC“). Трябваше да се внимава, за да не се използват погрешни препратки от вида „член 130 A от Договора за Европейския съюз“, което всъщност е препратка към Договора за създаване на Европейската общност.

Трябваше да се избягва и формулировката „изменен с Договора за ЕС“ (трябваше да се изписва, например, „член 130 A от Договора за ЕО“, а не „член 130 A от Договора за ЕО, изменен с Договора за ЕС“).

Договор от Амстердам (1999 г.)
(подписан: 2.10.1997 г., влязъл в сила: 1.5.1999 г.)

Съгласно член 12 от Договора от Амстердам членовете от Договора за ЕС бяха преномерирани (членове A, Б, В… станаха съответно членове 1, 2, 3…) съгласно включената в самия договор таблица за съответствие.

Договор от Амстердам:
https://publications.europa.eu/s/fp3G

Договор от Ница (2003 г.)
(подписан: 26.2.2001 г., влязъл в сила: 1.2.2003 г.)

Договорът от Ница цели реформиране на институциите, за да може ЕС да функционира ефективно, след като броят на неговите държави членки достигне 25.

Договор от Лисабон (2009 г.)
(подписан: 13.12.2007 г., влязъл в сила 1.12.2009 г.)

Съгласно член 5 от Договора от Лисабон членовете от Договора за ЕС бяха преномерирани отново съгласно таблицата за съответствие, приложена към Договора от Лисабон.

Таблица за съответствие, Договор от Лисабон:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0001.01/DOC_17&format=PDFPDF

Договорът за създаване на Европейската общност (Договор за ЕО или ДЕО) беше изменен и преименуван на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Понятието „Европейска общност“ по смисъла на Договора за ЕО беше заменено с „Европейски съюз“. По тази причина терминът „общностен“ (и неговите производни) и формулировката „на Общността“ трябва да бъдат заменяни с формулировката „на Съюза“ или с други подходящи формулировки:

политиката на Съюза (а не общностната политика)
валутите на трети държави (а не валутите на държави извън Общността)
NB:
„Общност“ и „общностен“ обаче могат да се използват във връзка с Европейската общност за атомна енергия (Договор за Евратом) и не трябва да се променят в историческите позовавания.
Вж. също точка 3.4.1. (Ред на позоваване на Договорите)
Последна актуализация: 5.10.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница