ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.9. Позовавания

Позоваването е уточнение в основния текст или в бележка под линия, указващо местонахождението на цитат, посочващо определено издание или част от издание, свързано с разглежданата тема, или препращащо към това издание. Необходимо е да се спазва оригиналната номерация на регламентите, директивите, членовете от договори, решенията на Съда и т.н. Цитирането на заглавия трябва да става дословно.

Когато са включени в основния текст, позоваванията трябва да бъдат кратки и за предпочитане да са поставени в скоби.

5.9.1. Позовавания на нормативната уредба на Съюза

Представяне на препратки

За представянето на позоваванията на нормативната уредба на Съюза в текстовете, публикувани в Официален вестник, и за номерирането на актовете вж. първа част.

В публикации извън Официален вестник заглавията на актовете могат да бъдат цитирани по-свободно. Независимо от това, във всички случаи трябва да се спазва правилото съставните елементи на заглавието на акта (вид на акта, номер, автор, дата и пълно заглавие) да не се отделят със запетаи и след заглавието да не се поставя запетая:

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се постановява, че […]
С Регламент (ЕС) № 1204/2009 се постановява, че […]
С Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания се постановява, че […]
С Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания се постановява, че […]
С Регламент (ЕО) № 1186/2009 за установяване на система на Общността за митнически освобождавания се постановява, че […]

Може, разбира се, да се поставят запетаи в пълното заглавие, когато синтаксисът го изисква:

С Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 се постановява, че […]

При актовете за изменение пълното заглавие също трябва да бъде монолитно (без препинателни знаци между елементите на изменените актове):

С Регламент (ЕС) № 1204/2009 на Комисията от 4 декември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 968/2006 относно формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността […]

Използване на „и“ или „до“

В публикации извън Официален вестник, когато се налага изброяване на няколко регламента, членове и т.н., използването на формулировки с „и“ или „до“ се определя от следните правила:

1)
когато броят на изброяваните елементи е до три, се използва „и“ и всеки елемент се обозначава поотделно:
регламенти (ЕС) 2015/17, 2015/18 и 2015/19
(актове от една и съща област)
регламенти (ЕС) 2015/17, 2015/18, 2015/19 и (ЕС, Евратом) 2015/623
(актове от различни области)
членове 2, 3 и 4 (а не „членове от 2 до 4“)
2)
когато броят на изброяваните елементи е по-голям от три:
регламенти (ЕС) 2016/52 до 2016/56
членове от 2 до 8

Във всички случаи при изброяване трябва да се избягва съединителното тире; формулировка от вида „регламенти (ЕС) 2016/52—2016/56“ може да означават както 2016/52 и 2016/56, така и от 2016/52 до 2016/56. За по-голяма точност се налага използване на формулировки с „и“ или „до“.

Позовавания на Официален вестник

Вж. точка 3.1.

Последна актуализация: 11.9.2017 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница