ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.7. Изброяване

Обикновено изброяване

Обикновеното изброяване се въвежда с двоеточие. Изброяваните елементи се изписват с малка буква и след всеки от тях се поставя запетая или точка и запетая (в зависимост от дължината на елемента или от начина на представяне на изречението):

ЕФРР концентрира инвестициите си в 4 основни теми:
1)
иновации и научни изследвания,
2)
информационни и комуникационни технологии (ИКТ),
3)
подкрепа за малки и средни предприятия (МСП),
4)
насърчаване на нисковъглеродната икономика.
Целите на настоящото предложение са две:
изготвяне на общи разпоредби относно безопасността на пациентите;
премахване на препятствията пред търговията, произтичащи от несъответствия в националните законодателства.
NB:
За специфичните правила на Официален вестник вж. точка 3.5.

Многостепенно изброяване

Многостепенното изброяване следва правилата, валидни за разделяне на текста с цифри, букви, тирета и точки:

Двустепенно Тристепенно Четиристепенно
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
а)
xxxx,
б)
xxxx,
в)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
а)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
б)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
а)
xxxx:
xxxx;
xxxx:
xxxx,
xxxx;
б)
xxxx;
2)
xxxx.

Уводен текст и арабски цифри

При изброяване, когато уводният текст завършва с двоеточие, а изброяваните елементи се обозначават с арабски цифри и започват с главна буква (в случай че сложността им не позволява използването на малка буква), след съответната арабска цифра се поставя само затваряща скоба без точка:

Регламент (ЕИО) № 1244/82 се изменя, както следва:

1)
Член 1 се заменя със следния текст:
[…]
2)
Член 2 се […]

По този начин се прави ясно разграничение между точките при изброяване и параграфите.

NB:
След изрази като „както следва“, „по следния начин“ и т.н. се поставя двоеточие, а не точка.
Последна актуализация: 5.10.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница