ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.6. Подразделения на текста

Текстът на изданието трябва да бъде представен в ясен вид, който да не затруднява читателя. Ето защо той не трябва да е твърде сбит или неясен, а да бъде добре структуриран. За целта броят на отделните нива на заглавията не трябва да бъде по-голям от седем. В рамките на цялостния текст на изданието всяко междинно заглавие от дадено логическо ниво трябва да бъде следвано от достатъчен и приблизително еднакъв по размер текст.

Структуриране чрез сложно номериране

Текстът може да е разделен на части, дялове, глави, раздели, параграфи, точки и т.н. с помощта на цифрови и буквени обозначения, тирета и водещи символи. В низходящ ред по важност номерирането обикновено се представя, както следва:

главни римски цифри (I, II, III, IV…),
главни букви (A, Б, В, Г…),
арабски цифри (1, 2, 3, 4…),
малки букви (а, б, в, г…),
малки римски цифри (i, ii, iii, iv, v…),
тирета (—),
точки в получер шрифт (•).
NB:
Номерирането с малки букви се среща обикновено в Официален вестник. Номерирането с точки в получер шрифт следва да се избягва при изготвянето на актове. За специфичните правила на Официален вестник вж. първа част, точка 2.7 и обобщените таблици.
След арабските цифри се поставя точка (при основно разделяне) или само затваряща скоба (при изброяване); след малките букви и малките римски цифри винаги се поставя скоба (само затваряща скоба).

Традиционните структурни елементи на дадено издание се представят, както следва:

Първа част ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

Глава I РАЗВИТИЕ НА СЪЮЗА

Раздел I — Обща политическа ситуация

A. Бюджетни прерогативи

1. Основни постижения
a) Приети директиви

Структура без номериране

Когато не се използват обичайните елементи за разделяне (част, глава и т.н.), нито номериращи букви и цифри, в оригиналния документ задължително трябва да се обозначат заглавията и подзаглавията, които при набирането на текста се представят с точно определен размер на шрифта:

ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

РАЗВИТИЕ НА СЪЮЗА

Обща политическа ситуация

Бюджетни прерогативи

Основни постижения
Приети директиви

Структура с номериране с десетични числа

Номерирането може да се извърши и с десетични числа:

Първа част — ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА
Глава I — РАЗВИТИЕ НА СЪЮЗА
1. Обща политическа ситуация
1.1. Бюджетни прерогативи
1.1.1. Основни постижения

В този случай е препоръчително броят на отделните нива на подзаглавията да не бъде прекалено голям.

Структура с продължаващо номериране

На последно място, при оформяне на справочни издания, чийто текст съдържа множество препратки от една част към друга, е по-удобно да се използва продължаващо номериране на абзаците. Именно това номериране се използва в препратките, които по този начин не са свързани с окончателното номериране на страниците.

Продължаващото номериране може също така да се комбинира с някоя от останалите структури за номериране.

Последна актуализация: 5.1.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница