ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.5. Уводни и заключителни страници

5.5.1. Посвещение

По правило съвсем кратко, посвещението се изписва с по-дребен шрифт от този на основния текст. Разполага се на разстояние от горния край на страницата, равно на четири десети от височината ѝ, като обратната страна остава празна.

5.5.2. Увод, предговор и въведение

Уводът се поставя в началото на произведението; предназначението му е да представи на читателя автора на разглежданата книга или произведение. Обикновено уводът не се изготвя от самия автор. Отпечатва се с шрифт, различен от шрифта на основния текст, по правило в курсив и, ако е приложимо, с по-едър шрифт.

Предговорът, написан от самия автор, е сбито представяне на произведението, като в него той излага своите идеи. Обикновено се отпечатва с шрифт, различен от шрифта на основния текст.

Въведението, написано от самия автор, има за цел да представи на читателя структурата на произведението. Отпечатва се обикновено със същия шрифт като този на самото произведение.

5.5.3. Съдържание

По принцип съдържанието се поставя в началото на произведението. Съдържанието представлява списък на точните заглавия на разделите на произведението, така както фигурират в текста. Срещу всяко заглавие, обикновено свързано с линия от точки, се изписва номерът на страницата, на която започва съответната част.

В допълнение към общото съдържание всеки раздел може да има спомагателно съдържание, като степента на детайлизиране зависи от съдържанието на съответния раздел.

Съдържанието може да бъде придружено от списък на илюстрациите и на таблиците и графиките.

5.5.4. Библиография

Библиографията се разполага в края на изданието.

За оформянето на библиографското позоваване вж. точка 5.9.4.

5.5.5. Показалец

Показалецът е подробен списък на понятия (имена на хора, имена на места, събития, ключови думи и т.н.), преценени като важни, с посочване на мястото им в текста на публикацията.

Показалец се изготвя в съответствие с различни критерии: по азбучен ред, систематично, в хронологичен ред, по ред на номериране и т.н.

В някои случаи информацията в показалеца може да бъде подредена по няколко различни, подчинени една на друга системи.

Може да се изготвят специализирани показалци (на авторите, на географските наименования и т.н.) или всички данни да бъдат обединени в общ показалец.

Оформяне на показалеца

В процеса на изготвяне, след като набирането на дадена публикация е приключило, авторската служба има задължението да попълни и провери показалеца (например, ако показалецът включва препратки към страници, авторът трябва да попълни номерата на съответните страници).

Ако показалецът излиза на отделен свитък, в заглавието му трябва да бъдат посочени името на автора, заглавието, мястото и датата на публикацията, за която се отнася, така както са формулирани на заглавната страница.

Заглавието на показалеца на периодично или продължаващо издание трябва да съответства на пълното заглавие на изданието, да указва номера на тома и периода, за който се отнася показалецът.

При периодичните издания се препоръчва към показалеца на отделния том да се добавя и общ показалец, отнасящ се за всички томове. В този случай препратките трябва да включват годината и номера на тома.

Ако страниците в отделните свитъци на тома са номерирани поотделно, препратките трябва да включват номера на свитъка или неговата дата.

Освен в някои особени случаи, на лицевата и обратната страна на всеки лист трябва да фигурират колонтитулите, в които се посочват заглавието на произведението и видът на показалеца. Ако показалецът е твърде обемист, се препоръчва в горния външен ъгъл на всяка страница да се поставят първите букви на първата и последната дума или самите думи.

Ако показалецът се поставя в началото на публикацията, номерацията на неговите страници трябва да е различна от тази на текста.

Показалецът на периодичните или други продължаващи издания трябва да се публикува с всеки отделен том и, при възможност, веднъж годишно. Общият показалец също се публикува периодично.

Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница