ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.4.4. Възпроизвеждане на художествени произведения (рисунки, снимки и т.н.)

При създаването на публикация авторските служби трябва да вземат предвид въпросите във връзка с авторското право. Ако се използват художествени произведения, чието авторско право е притежание на друго лице (трето лице, носител на авторското право), от изключителна важност е да се гарантира, че са придобити всички необходими права за използване на тези произведения. В горепосочения случай трябва да се следи да няма несъответствие между сведението за правото на възпроизвеждане на художествените произведения, посочено в публикацията, и правото, получено от Европейския съюз, Евратом или някой друг правен субект (ЕЦБ, ЕИБ, ЕИФ и децентрализираните структури) върху тези произведения.

Произведения, принадлежащи на Европейския съюз, на Евратом или на някой друг правен субект

За всички художествени произведения, придобити чрез договор (1) с външен изпълнител, авторската служба трябва да се увери, че в договора фигурира клауза, с която ѝ се предоставят правата на собственост върху произведенията. В този случай сведението за правото на възпроизвеждане следва да бъде в следната форма:

Илюстрация/снимка/и т.н. стр. …, © Европейски съюз, [година]
Илюстрация/снимка/и т.н. стр. …, © Европейска общност за атомна енергия, [година]
Илюстрация/снимка/и т.н. стр. …, © Европейска централна банка, [година]
Илюстрация/снимка/и т.н. стр. …, © [име на агенцията], [година]

Произведения, принадлежащи на трети лица

За използването или възпроизвеждането на снимки или други материали, за които Европейският съюз, Евратом или някой друг правен субект не са носители на авторското право, трябва да се иска разрешение направо от носителите на това право. Към всяко произведение трябва да се добави бележка относно авторското право. Такава бележка също трябва да присъства и на уводните страници:

За използването или възпроизвеждането на снимки или други материали, за които Европейският съюз не е носител на авторското право, трябва да се иска разрешение направо от носителите на това право.
За използването или възпроизвеждането на снимки или други материали, за които … [име на правния субект] не е носител на авторското право, трябва да се иска разрешение направо от носителите на това право.
Произведения, принадлежащи на физически лица (трето лице или служител от персонала в качеството му на частно лице)

За всяко произведение, предоставено от външно лице или от служител на персонала в качеството му на частно лице, трябва да се подпише лицензионен договор, в който се посочват условията за използване на произведението. Сведението за правото на възпроизвеждане следва да бъде в следната форма:

Илюстрация/снимка/и т.н. стр. …, © [име на артиста], [година]
Произведения от банка за съхранение на изображения

Предлаганите лицензионни условия трябва стриктно да се спазват. Сведението за правото на възпроизвеждане следва да бъде в следната форма:

Илюстрация/снимка/и т.н. стр. …, [име на създателя на произведението], © [наименование на банката за изображения], [година]
Лицензионни договори „Creative Commons“

Обичайно изискване в тези лицензионни договори е да се посочи сайтът, на който е поместено изображението, и да се предостави линк, чрез който всеки да може да намери изображението на посочения сайт. Използването на тези изображения обикновено е свързано със специални условия и до него следва да се прибягва само след правна консултация.

Право на лично изображение (лица, появяващи се на снимки или на видеозаписи)

Освен необходимостта от договор, сключен между авторската служба и автора на дадена снимка или видеозапис, трябва да се имат предвид и лицата, появяващи се на снимката или видеозаписа (право на лично изображение).

Aвторската служба трябва да включи съответна клауза в договора с изпълнителя или да изиска от члена на персонала, който е автор на снимката или видеозаписа, да гарантира, че всяко лице, появяващо се на снимката или видеозаписа, е подписало стандартен договор, с който се разрешава използването на изображението от страна на Европейския съюз.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с екипа, отговорен за авторското право в Службата за публикации (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Вътрешна връзка/работен документ за служителите в европейските институции.
Последна актуализация: 6.3.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница