ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.4.3. Допълнителни сведения (формулировка за предупреждение)

В допълнение към бележката относно авторското право и към пояснението aвторът може да добави и допълнителни сведения.

В случай на повторна употреба

За публикации на Европейската комисия, в съответствие с Решение 2011/833/ЕС от 12 декември 2011 г., към бележката за повторна употреба авторът може да добави едно или повече от следните условия:

1)
задължение за ползвателя да посочва източника на документите: (Службата за публикации препоръчва това задължение да се добавя систематично):
Повторната употреба е разрешена, при условие че се посочи източникът.
2)
задължение да не се изкривява първоначалният смисъл или посланието на документите:
Изкривяването на оригиналното значение или послание на настоящия документ е забранено.
3)
освобождаване на Комисията от отговорност за каквито и да било последици от повторното използване:
Европейската комисия не носи никаква отговорност за каквито и да е последици от повторното използване на настоящата публикация.

В случай на възпроизвеждане

Стандартната формулировка е следната (разбира се, примерът, отнасящ се до публикациите на Комисията, които на са обект на политиката за повторно използване, може да бъде адаптиран за други институции или органи):

Нито Европейска комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в настоящата публикация информация.

Съществуват и други формулировки в зависимост от произхода и/или предназначението на публикуваното произведение, като те също могат да бъдат адаптирани в зависимост от институцията или органа автор:

Настоящият документ не може да се счита за официална позиция на Европейската комисия.
Европейската комисия не носи по никакъв начин отговорност за настоящия доклад.
Съдържанието на настоящата публикация не отразява непременно позицията или становището на Европейската комисия.
Отговорност за изразените становища носи (носят) единствено авторът (авторите) и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейската комисия.
Последна актуализация: 19.4.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница