ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.4.2. Пояснение на авторското право (право на възпроизвеждане и/или на повторна употреба)

В публикациите на Европейския съюз правото на възпроизвеждане (вж. точка 5.4.1) е придружено от обяснение (пояснение на авторското право), в което се прецизира равнището на защита.

NB:
Ако липсва пояснение, произведението е защитено изцяло, освен ако не са предвидени изключения в отделните национални законодателства и международни конвенции:
© Европейски съюз, [година]

Общо пояснение (възпроизвеждане)

За публикациите на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз (с изключение на Европейската комисия, която използва специална формулировка) обичайното пояснение, препоръчвано от Службата за публикации, е следното:

© Европейски съюз, [година]
Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.

Ако е необходимо, обичайното пояснение може да бъде придружено от допълнителни резерви или формулировки за отказ от отговорност (вж. точка 5.4.3).

Пояснение, специфично за Европейската комисия (повторна употреба)

Съгласно Решение 2011/833/ЕС от 12 декември 2011 г. Европейската комисия прилага политика на повторна употреба по отношение на своите документи.

При публикациите на Европейската комисия с някои изключения (вж. член 2 от гореспоменатото решение) по принцип е приложима формулировката за повторна употреба. Освен това в съответствие с разпоредбите на посоченото решение, в които се предвижда възможността за налагане на допълнителни условия (вж. точка 5.4.3), Службата за публикации препоръчва да се включва задължението на ползвателя да посочи източника на документа:

© Европейски съюз, [година]
Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът.
Политиката на повторно използване на документите на Комисията е регламентирана с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).
Ако имате въпроси, можете да се свържете с екипа, отговорен за авторските права в Службата за публикации (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Последна актуализация: 15.4.2019 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница