ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.4. Авторско право

5.4.1. Право на възпроизвеждане (сведение за авторското право)

Авторско право е изключителното право, което авторът или издателят притежава върху дадено литературно или художествено произведение за определен период от време.

Защитата на авторското право се осъществява, като върху всички екземпляри от дадена публикация се отпечатва специален текст, наречен сведение за авторското право, чието предназначение е да информира за съществуването на авторско право върху съответното произведение:

© [наименование на притежателя], [година] г.
например:
© Европейски съюз, 2018 г.

За институциите, органите и агенциите на Европейския съюз съществуват два вида авторски права в зависимост от това дали субектът, към когото се числи службата автор, има правосубектност или не.

(a)

Институции и органи, които нямат правосубектност

По отношение на официалните публикации на институциите и органите на Съюза и на свързаните с тях междуинституционални служби (като Службата за публикации) авторското право принадлежи на Европейския съюз като цяло, а не на отделна институция или орган, освен когато те имат собствена правосубектност (Европейска централна банка, Европейска инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд):

© Европейски съюз, [година] г.

Преди влизането в сила на Договора от Лисабон, до 30 ноември 2009 г.:
© Европейски общности, [година] г.

(b)

Образувания, които имат правосубектност

Институции и органи

Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд притежават собствена правосубектност и съответно — свое собствено авторско право:

© Европейска централна банка, [година] г.
© Европейска инвестиционна банка, [година] г.
© Европейски инвестиционен фонд, [година] г.
NB:
Използва се пълното наименование, а не само съкращението:
© Европейска централна банка, [година] г.
но не © ЕЦБ, [година] г.
Агенции (децентрализирани структури)

Децентрализираните структури (агенции; за пълния списък вж. точка 9.5.3) притежават собствена правосубектност и поради това трябва да бъдат посочвани поименно като носител на авторското право:

© Европейска агенция за околна среда, [година] г.
NB:
Използва се пълното наименование, а не само съкращението:
© Европейска агенция за гранична и брегова охрана, [година] г.
или евентуално:
© Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), [година] г.
но не © Frontex, [година] г.
Ако авторското право е прехвърлено на Европейския съюз по силата на договор или друг правен документ:
© Европейски съюз, [година] г.
Евратом

Документите, изготвяни във връзка с прилагането на Договора за Евратом (и обвързани с бюджетния ред на Договора за Евратом), трябва да съдържат следното специфично сведение за авторското право:

© Европейска общност за атомна енергия, [година] г.

Такъв е случаят например с различни документи или специализирани публикации в областта на атомната енергия, публикувани от Съвместния изследователски център.

(c)

Отбелязване на годината

За публикациите на Европейския съюз срокът на защита на авторското право по отношение на дадено издание на определен език започва да тече от датата на първото му издаване. Следователно годината, която трябва да фигурира в сведението за авторското право, не е годината на издаване на оригиналната езикова версия, а годината на издаване на съответната друга езикова версия.

При първото отпечатване на дадено произведение на определен език годината на издаване съвпада с годината относно защитата на авторското право. В случай на допечатване сведението за авторското право не се променя. В случаите на преиздаване обаче, които представляват ново издаване, датата в сведението за авторското право трябва да съответства на годината на издаване на новото издание.

Когато се променя форматът на дадена публикация (напр. преминава се от публикация на хартиен носител към електронна книга), годината на издаване е същата, както на оригиналното издание, при условие че не са правени промени. Ако има значителни промени, се публикува ново издание, като тогава следва да се посочи не само датата на публикуване на първото издание (в този пример — публикацията на хартиен носител), но и тази на новото издание (електронната книга).

(d)

Графични и художествени елементи

Ако публикацията съдържа елементи (снимки, илюстрации, графики, текстове и т.н.), чието авторско право принадлежи на трети страни, или ако Европейският съюз не е получил всички права за дадена публикация, източникът на всеки елемент и, при необходимост условията за ползване, трябва да бъдат ясно упоменати. Авторските служби (институции, органи или агенции) трябва да получат писмено разрешение от носителя на авторското право върху тези елементи (вж. точка 5.4.4).

Сведенията за авторското право се отнасят и за електронните издания, както и за всички текстове, публикувани в интернет. Вж. още страницата относно авторското право на сайта Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_bg).

За литературни, художествени или научни произведения вж. също насоките относно неимуществени права по отношение на длъжностните лица (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (вътрешна връзка за служителите на европейските институции).

При въпроси се обръщайте към звеното на Службата за публикации, отговарящо за авторското право (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Последна актуализация: 19.4.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница