ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.3. Гръб на титулната страница

5.3.1. Елементи

Вж. също quick reference guide.

На гърба на титулната страница фигурират последователно следните елементи:

в печатните публикации, текстът „Printed by [печатница] in [държава]“ (на английски, в курсив) и, ако е приложимо, екомаркировка и/или бележка относно печатния продукт (вж. точка 5.3.2),
ако е подходящо, изразът „Текстът е завършен през [месец] [година] г.“,
ако е подходящо, изразът „Преработено издание“, „Поправено издание“ или „[n-то] издание“,
мястото на издаване (седалището на Службата за публикации), наименованието на издателя и годината на издаване (в съответствие с Решение 2009/496/ЕО, Евратом от 26 юни 2009 г. издател е Службата за публикации на Европейския съюз),
сведение за авторските права (ако е приложимо, заедно с пояснение/разрешение за възпроизвеждане) (вж. също точки 5.4.1 и 5.4.2),
ако е подходящо, сведение за авторските права върху илюстрациите или снимките, ако такова липсва в съседство с тях (вж. точка 5.4.4),
идентификатори (ISBN, DOI…) (вж. също точка 4.4).
NB:
Годината на издаване се изписва след наименованието на издателя, за да се разграничава ясно от годината, за която са в сила авторските права [вж. точка 5.4.1(c)].
Гръб на титулната страница
1. Информация относно печатния продукт
2. Информация относно ръкописа/изданието
3. Допълнително сведение от авторската служба
4. Място и година на издаване, издателство
6. Идентификатори
Обратна страна на заглавната страница
Последна актуализация: 19.4.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница