ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.1. Корица

5.1.1. Елементи

Вж. също quick reference guide.

Корицата на едно книжно издание се състои от четири „страници“: първа страница на корицата, втора страница на корицата, трета страница на корицата, четвърта страница на корицата. Ако дебелината на книжното тяло позволява това, заглавието се отпечатва и върху гърба на изданието по такъв начин, че да се чете в правилната посока, когато изданието е поставено в хоризонтално положение с предната корица нагоре; размерът на шрифта на заглавието трябва да е пропорционален на широчината на гърба.

Върху първата страница на корицата се отбелязват наименованието и емблемата на официалния възложител, заглавието на изданието и, ако е приложимо, подзаглавието и името на автора (по-специално при съвместни издания); върху нея могат да фигурират още номерът на тома при многотомни издания, както и заглавието на колекцията или на продължаващото издание заедно с поредния номер от съответната колекция или продължаващо издание:

заглавие на изданието: трябва да е кратко, изразително и съдържателно. Когато изданието е годишен доклад или проучване, отнасящо се за определен период, годината или периодът задължително се посочват в заглавието или подзаглавието,
подзаглавие: отпечатано с по-дребен шрифт, то допълва заглавието,
емблема на официалния възложител: поставя се само на предната корица,
име на автора: ако фигурира на предната корица, трябва да го има и на заглавната страница,
NB:
Наименованията на генерални дирекции на институции или органи никога не се изписват върху предната корица, с изключение на Евростат и Службата за публикации. Тези наименования обаче могат да фигурират на титулната страница.
номер на тома: ако изданието се състои от няколко тома, за предпочитане е те да се номерират с римски цифри.

По правило втората страница на корицата остава празна.

На третата страница на корицата фигурира информационно каре.

На четвъртата страница на корицата се отбелязват продажната цена (ако е приложимо), логото на Службата за публикации, ISBN номерът и каталожният номер:

продажна цена: основната цена на дадена публикация е посочена в евро. Всички цени, отпечатани както върху кориците, така и в каталозите, се обозначават по следния начин:
Цена в Люксембург (без ДДС): … EUR
лого на Службата за публикации: поставя се в долната част на четвъртата страница на корицата. Текстът „Служба за публикации на Европейския съюз“ фигурира на един от езиците на Съюза при едноезичните издания и на няколко езика — при многоезичните.

Специфични изисквания за периодичните и продължаващите издания

При продължаващите издания номерът ISSN (международен стандартен номер за продължаващи издания) се добавя към посочените по-горе елементи. Отпечатва се в горния десен ъгъл на първата страница на корицата.

Някои периодични издания са без корица. При тях на заглавната страница се добавят поредният номер и годината на издаване. В някои случаи втора и трета страница се използват за представяне на съдържанието. За предпочитане е годината на издаване да съответства на календарната година.

На четвъртата страница на корицата се отбелязват цените (цена на абонамент и на отделен брой), каталожният номер и логото на Службата за публикации.

Първа страница на корицата
ISSN
Заглавие на изданието
Година
Европейска емблема
Официален възложител
Предна корица
Трета страница на корицата (информационно каре)
Трета страница на корицата (информационно каре)
Четвърта страница на корицата
Каталожен номер
1. Лого на Службата за публикации
2. ISBN
3. Продажна цена
Задна корица
Последна актуализация: 19.4.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница